Need to know

Informații despre toate componentele hardware

Exerciții

 1. Afișați pe rând următoarele atribute ale interfeței de rețea: product, vendor, capacity folosind comanda lshw. Hint: class
 2. Scrieți un script bash care culege următoarele informații despre hardware-ul curent:
  • informații despre procesor (model, frecvență)
  • versiunea de sistem de operare/distribuție (hint: uname)
  • versiune de kernel (hint: uname)
  • pachete instalate (hint: dpkg-query)

Generarea de fișiere de dimensiune fixă folosind dispozitive virtuale (dd)

Exerciții

 1. Să se genereze un fișier de dimensiune fixă (42 MB) care să conțină octeți aleatori. Dimensiunea unui block în cadrul comenzii dd trebuie să fie de 512 KB.
 2. Să se genereze un fișier de dimensiune fixă (54 MB) care să conțină octeți aleatori. Numărul de block-uri în cadrul comenzii dd trebuie să fie egal cu 216.

Generarea de șiruri aleatoare folosind dispozitive virtuale

Am văzut, în cadrul exercițiilor anterioare, că putem genera octeți aleatori prin simpla citire a fișierului /dev/urandom. Pentru a filtra caracterele nedorite am folosit comanda tr (translate) alături de -dc (d - delete, c - complement). Comanda echo de la final are rolul de a afișa caracterul newline - \n. Atenție: Comanda echo nu parsează ce primeste la stdin.

Exerciții

 1. Generați o parolă formată doar din cifre cu lungimea de 14 caractere folosind dispozitivele virtuale.

Identificarea driverelor

Exerciții

 1. Identificați un modul ce implementează o interfață de rețea și afișați detalii despre acesta. (hint: e1000).

Identificarea serviciilor ce rulează într-un sistem

student@uso:~$ systemctl list-unit-files --type=service
UNIT FILE                 STATE
accounts-daemon.service          enabled
acpid.service               disabled
alsa-restore.service            static
alsa-state.service             static
alsa-utils.service             masked
anacron.service              enabled
apache-htcacheclean.service        disabled
apache-htcacheclean@.service        disabled
apache2.service              enabled
[...]

Pentru a afla statusul unui serviciu putem folosi:

student@uso:~$ systemctl status dbus.service
● dbus.service - D-Bus System Message Bus
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dbus.service; static; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2018-10-15 16:10:25 EEST; 6 days ago
   Docs: man:dbus-daemon(1)
 Main PID: 555 (dbus-daemon)
  Tasks: 1 (limit: 2321)
  CGroup: /system.slice/dbus.service
      └─555 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only

Exerciții

 1. Afișați statusul serviciului networking.service
 2. Afișați toate serviciile care se află în starea enabled folosind doar comanda systemctl (hint: - -state)
uso/laboratoare/new/07-inspect/need-to-know.txt · Last modified: 2019/11/15 07:29 by lucian.teodorescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0