Utilizatori și procese

Acțiunile unui cont de utilizator în cadrul sistemului de operare sunt realizate de procesele deținute de acel utilizator. Un cont de utilizator nu există ca entitate de sine stătătoare, ci este un atribut al unui proces.

Așa cum am indicat și anterior, un cont de utilizator este identificat de un număr (UID); numele este folosit doar de oameni pentru identificarea facilă; sistemul de operare este preocupat doar de număr / UID. Un proces aparține unui cont de utilizator dacă acel proces are atributul UID corespunzător acelui cont de utilizator. Ceea ce înseamnă că, în momentul creării, un proces primește un UID. Spunem, informal, că acel utilizator deține acel proces.

Un caz particular sunt procesele shell, procese interactive. Spunem, informal, că un utilizator poate rula comenzi sau că are acces în sistem, atunci când există un shell cu UID-ul acelui cont de utilizator. Cel mai adesea, shellul este primul proces care aparține unui utilizator. Apoi shellul creează alte procese aparținând acelui utilizator. Shellul este cel mai adesea creat la autentificarea utilizatorului.

Autentificarea utilizatorilor

Autentificarea unui utilizator (login, authentication) în sistem presupune următoarea secvență de pași:

 1. Furnizarea unor elemente de autentificare (numite și credențiale - login credentials), în mod tipic un nume de utilizator (username) și o parolă (password)
 2. Verificarea credențialelor de sistemul de operare
 3. În cazul verificării cu succes, crearea unui proces cu UID-ul utilizatorului astfel autentificat, cel mai adesea un proces shell

Furnizarea credențialelor

Primul pas se realizează într-o interfața de autentificare (grafică sau în linia de comandă). Se furnizează un prompt unde utilizatorul transmite credențialele.

Un mod de a simula acest prompt în linia de comandă este cu ajutorul comenzii login, comandă care este apelată în momentul autentificării CLI:

student@uso:~$ sudo login
uso login: student
Password: 
student@uso:~$

Avem creat astfel, un nou proces shell. E o abordare strict didactică, având acum un shell creat dintr-un shell existent, pentru același utilizator.

Comanda login poate fi folosită și transmițând ca argument numele de utilizator:

student@uso:~$ sudo login student
Password:
student@uso:~$

Pentru a închide shellul nou creat folosim comanda exit sau comanda logout sau combinația de taste Ctrld+d.

Este nevoie de folosirea sudo în fața comenzii login pentru că această comandă este privilegiată: are acces la baza de date de autentificare, folosită în pasul de verificare a credențialelor.

Verificarea credențialelor

Verificarea credențialelor este realizată de interfața de autentificare, în general printr-un proces de autentificare, precum login. Acest proces citește credențialele și apoi le validează cu o bază de date de autentificare (authentication database) disponibilă în sistem. Această baza de date de autentificare este o resursă critică a sistemului; accesul la această bază de date, chiar și de citire, este considerat o acțiune critică ce poate fi realizată doar privilegiat. De aceea, comanda login trebuie rulată în mod privilegiat și trebuie prefixată de sudo.

Baza de date de autentificare este o resursă critică pentru că reține credențialele tuturor utilizatorilor disponibili în sistem. Faza de verificare presupune compararea credențialelor furnizate cu cele din baza de date de autentificare. Dacă aceasta nu s-ar realiza privilegiat, orice utilizator ar putea avea acces la credențialele celorlalți utilizatori (posibil inclusiv root); ceea ce ar fi o problemă de securitate în sistem.

În Linux, baza de date de autentificare este în mod tipic fișierul /etc/shadow:

razvan@uso:~$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1334 Jul 2 2020 /etc/shadow

Observăm că acest fișier poate fi accesat doar de utilizatorul root și de grupul shadow. Vom discuta despre permisiuni de acces și grupuri în secțiunile următoare.

Conturi de utilizator fără parolă

Anumite conturi de utilizator pot să nu aibă parolă, ceea ce înseamnă că acele conturi pot fi accesate prin simpla utilizare a comenzii su <username>, fără a vă fi solicitată o parolă ulterior.

Crearea unui proces

Ulterior autentificării, se creează un prim proces care are UID-ul utilizatorului autentificat. Acest prim proces este configurabil, cel mai adesea este shellul (grafic sau CLI - depinzând de modul de autentificare).

În cazul autentificării în linia de comandă, procesul creat este descris în fișierul /etc/passwd:

student@uso:~$ grep student /etc/passwd
student:x:1000:1000:Student User,,,:/home/student:/bin/bash

Acest fișier conține informații despre un utilizator: numele de utilizator, UID-ul său, directorul home și primul proces pornit în cazul autentificării (adesea shellul). În cazul utilizatorul student, conform așteptărilor, primul proces este creat din executabilul /bin/bash, corespunzător shellului Bash.

După autentificare există un proces în sistem care aparține unui cont de utilizator. Dacă acest proces este shellul, spunem adesea că, un utilizator are acces în sistem.

Anumite conturi de utilizator (daemon, bin etc.) au configurat în fișierul /etc/passwd ca executabil pentru pornirea primului proces să fie /bin/false sau /usr/sbin/nologin. Acest lucru înseamnă că aceste conturi de utilizator nu pot fi accesate prin autentificare, ci doar prin crearea, în moduri specifice, a unor procese cu UID-ul acelor utilizatori. Nu intrăm în detalii aici despre aceste moduri.

Vizualizarea și gestiunea informațiilor despre utilizatori

În Linux, fișierul /etc/passwd reține informațiile despre conturile de utilizatori. Fișierul /etc/shadow reține credențialele (parolele) despre conturile de utilizatori.

Fișierul /etc/passwd nu este critic și poate fi citit de oricine. Fișierul /etc/shadow este critic și poate fi citit doar de utilizatorul privilegiat. În continuare, fișierul /etc/passwd poate fi modificat doar de utilizatorul privilegiat: acțiunea de citire este necritică, dar cea de scriere este critică.

În mod obișnuit, principiile de securitate într-un sistem de operare, relativ la accesarea informațiilor despre conturile de utilizatori, sunt:

 • Un utilizator neprivilegiat (obișnuit) poate să vizualizeze informațiile proprii, mai puțin parola.
 • Un utilizator neprivilegiat (obișnuit) poate să modifice informațiile proprii, inclusiv parola.
 • Un utilizator neprivilegiat (obișnuit) poate să vizualizeze informațiile altor utilizatori, mai puțin parola.
 • Un utilizator neprivilegiat (obișnuit) NU poate să modifice informațiile altor utilizatori.
 • Un utilizator (de orice tip) NU poate vizualiza parolele plain-text ale utilizatorilor. Parolele sunt ținute criptat.
 • Un utilizator privilegiat poate să modifice orice informație a altor utilizatori, inclusiv parola.

Vizualizare

Așa cum am precizat anterior, un utilizator poate folosi comenzile whoami și id pentru a afișa informații despre sine sau alți utilizatori. Un alt mod este de a parcurge direct conținutul fișierului /etc/passwd, fișier care este consultat și de aceste comenzi. Un mod mai simplu este folosirea comenzii finger care afișează informații detaliate:

student@uso:~$ finger student
Login: student         Name: Student User
Directory: /home/student        Shell: /bin/bash

Gestiune

Un utilizator își poate modifica 3 informații:

 • Shellul de login, folosind comanda chsh
 • Informațiile legate de nume, folosind comanda chfn
 • Parola, folosind comanda passwd

Nu insistăm pe primele două, doar pe modificarea parolei. Un utilizator își poate schimba parola prin simpla invocare a comenzii passwd:

student@uso:~$ passwd
Changing password for student.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

Acum utilizatorul are o nouă parolă.

Evident, utilizatorul privilegiat poate schimba parolele tuturor utilizatorilor.

Exerciții: Gestiunea utilizatorului curent

 1. Din contul utilizatorului curent (student), folosiți comanda passwd pentru a schimba parola utilizatorului. GRIJĂ MARE să nu uitați parola schimbată. Folosiți într-un nou shell comanda sudo login student pentru a testa noua parolă.
 2. Dintr-un shell de root folosiți comanda passwd student pentru a schimba parola utilizatorului student GRIJĂ MARE să nu uitați parola schimbată. Folosiți într-un nou shell comanda sudo login student pentru a testa noua parolă.

Vizualizarea proceselor

Putem vizualiza evoluția proceselor (privilegiate, neprivilegiate) folosind comanda ps pentru a înțelege funcționarea comenzilor și apartenența acestora la un anumit utilizator.

Comanda simplă ps afișează procesele din terminalul curent, în vreme ce comanda ps -f afișează inclusiv numele de utilizator:

student@uso:~$ ps
 PID TTY     TIME CMD
18900 pts/2  00:00:00 ps
28892 pts/2  00:00:00 bash
student@uso:~$ ps -f
UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
student  18907 28892 0 22:38 pts/2  00:00:00 ps -f
student  28892 20845 0 14:02 pts/2  00:00:00 /bin/bash

Se afișează procesul shell (bash) și procesul ps însuși, ambele aparținând utilizatorului student.

Putem personaliza afișarea pentru a prezenta și UID-ul:

student@uso:~$ ps -o uid,user,pid,ppid,cmd
 UID USER    PID PPID CMD
 1000 student  19083 28892 ps -o uid,user,pid,ppid,cmd
 1000 student  28892 20845 /bin/bash

Folosirea comenzii ps ajută la înțelegerea comenzilor sudo sau su.

Atunci când creăm un shell privilegiat folosind sudo bash, avem următoarea situație:

student@uso:~$ ps -f
UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
student  19153 28892 0 22:46 pts/2  00:00:00 ps -f
student  28892 20845 0 14:02 pts/2  00:00:00 /bin/bash
 
student@uso:~$ sudo bash
 
root@uso:~# ps -H
 PID TTY     TIME CMD
19154 pts/2  00:00:00 sudo
19155 pts/2  00:00:00  bash
19163 pts/2  00:00:00   ps
 
root@uso:~# ps -f
UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
root   19154 28892 0 22:46 pts/2  00:00:00 sudo bash
root   19155 19154 0 22:46 pts/2  00:00:00 bash
root   19173 19155 0 22:46 pts/2  00:00:00 ps -f
 
root@uso:~# pstree -Aup 28892
bash(28892,student)---sudo(19154,root)---bash(19155)---pstree(19198)
 
root@uso:~# exit
exit
 
student@uso:~$ ps -f
UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
student  19205 28892 0 22:47 pts/2  00:00:00 ps -f
student  28892 20845 0 14:02 pts/2  00:00:00 /bin/bash

Observăm că există un proces sudo și un proces bash care aparțin utilizatorului root. Aceste procese sunt create în urma comenzii sudo bash. Procesul părinte (PPID) pentru procesul sudo este 28892 adică shellul inițial al utilizatorului student, cel care a rulat comanda sudo bash. Practic dintr-un shell al utilizatorului student, folosind sudo se generează un shell al utilizatorului root. Comanda pstree afișează ierarhia de procese și schimbările de conturi de utilizator.

O situație similară avem în cazul sudo su:

student@uso:~$ sudo su
 
root@uso:/home/student# ps -H
 PID TTY     TIME CMD
19432 pts/2  00:00:00 sudo
19433 pts/2  00:00:00  su
19434 pts/2  00:00:00   bash
19445 pts/2  00:00:00    ps
 
root@uso:/home/student# ps -f
UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
root   19432 28892 0 22:54 pts/2  00:00:00 sudo su
root   19433 19432 0 22:54 pts/2  00:00:00 su
root   19434 19433 0 22:54 pts/2  00:00:00 bash
root   19455 19434 0 22:54 pts/2  00:00:00 ps -f
 
root@uso:/home/student# pstree -Aup 28892
bash(28892,student)---sudo(19432,root)---su(19433)---bash(19434)---pstree(19460)
 
root@uso:/home/student# exit
 
student@uso:~$

Exerciții: Vizualizarea proceselor

Realizați un scenariu în care accesați contul root apoi contul student și apoi iar contul de root. Afișați procesele create la fiecare pas. Folosiți comanda pstree ca să afișați arborescența de procese astfel create.

Apoi închideți procesele astfel create (folosind exit, logout sau Ctrl+d). Afișați, la fiecare pas, ierarhia de procese.

uso/laboratoare/laborator-09/processes.txt · Last modified: 2023/12/05 10:24 by razvan.costea2205
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0