Tema 3 Loader de Executabile

 • Dată publicare: 14.04.2022
 • Deadline: 27.04.2022, ora 23:55
 • Deadline hard: 30.04.2022, ora 23:55

Obiectivele temei

 • Aprofundarea modului în care un executabil este încărcat și rulat de Sistemul de Operare.
 • Obținerea de deprinderi pentru lucrul cu excepții de memorie pe sistemele Linux și Windows.
 • Aprofundarea API-ului Linux și Windows de lucru cu spațiul de adrese, memorie virtuală și demand paging.

Recomandări

 • Înainte de a începe implementarea temei este recomandată acomodarea cu noțiunile și conceptele specifice, precum:
  • spațiu de adresă
  • drepturi de acces la pagină
  • formatul fișierelor executabile
  • demand paging
  • page fault
  • maparea de fișiere în spațu de adresă – file mapping
 • Urmăriți resursele descrise în secțiunea Resurse de suport.

Enunț

Să se implementeze sub forma unei biblioteci partajate/dinamice un loader de fișiere executabile în format ELF pentru Linux și PE pentru Windows. Loader-ul va încărca fișierul executabil în memorie pagină cu pagină, folosind un mecanism de tipul demand paging - o pagină va fi încărcată doar în momentul în care este nevoie de ea. Pentru simplitate, loader-ul va rula doar executabile statice - care nu sunt link-ate cu biblioteci partajate/dinamice.

Pentru a rula un fișier executabil, loader-ul va executa următorii pași:

 • Își va inițializa structurile interne.
 • Va parsa fișierul binar - pentru a face asta aveți la dispozitie în scheletul temei un parser de fișiere ELF pe Linux și PE pe Windows. Găsiți mai multe detalii în secțiunea care descrie interfața parserului de executabile.
 • Va rula prima instrucțiune a executabilului (entry point-ul).
  • de-a lungul execuției, se va genera câte un page fault pentru fiecare acces la o pagină nemapată în memorie;
 • Va detecta fiecare acces la o pagină nemapată, și va verifica din ce segment al executabilului face parte.
  • dacă nu se găsește într-un segment, înseamnă că este un acces invalid la memorie – se rulează handler-ul default de page fault;
  • dacă page fault-ul este generat într-o pagină deja mapată, atunci se încearcă un acces la memorie nepermis (segmentul respectiv nu are permisiunile necesare) – la fel, se rulează handler-ul default de page fault;
  • dacă pagina se găsește într-un segment, și ea încă nu a fost încă mapată, atunci se mapează la adresa aferentă, cu permisiunile acelui segment;
 • Veți folosi funcțiile mmap (Linux) și MapViewOfFileEx (Windows) pentru a aloca memoria virtuală în cadrul procesului.
 • Pagina trebuie mapată fix la adresa indicată în cadrul segmentului.

Interfața bibliotecii

Interfața de utilizare a bibliotecii loader-ului este prezentată în cadrul fișierul header loader.h. Acesta conține funcții de inițializare a loaderului(so_init_loader) și de executare a binarului (so_execute).

loader.h
/* initializes the loader */
int so_init_loader(void);
 
/* runs an executable specified in the path */
int so_execute(char *path, char *argv[]);
 • Funcția so_init_loader realizează inițializarea bibliotecii. În cadrul funcției se va realiza, în general, înregistrarea page fault handler-ului sub forma unei rutine pentru tratarea semnalului SIGSEGV sau a unui handler de excepție.
 • Funcția so_execute realizează parsarea binarului specificat în path și rularea primei instrucțiuni (entry point) din executabil.

Interfața parser

Pentru a ușura realizarea temei, vă punem la dispoziție în scheletul de cod un parser pentru ELF (Linux) și PE (Windows). Deși cele două formate diferă, interfața pusă la dispozitie este aceeași pe ambele platforme, și se găsește în header-ul exec_parser.h.

exec_parser.h
typedef struct so_seg {
  /* virtual address */
  uintptr_t vaddr;
  /* size inside the executable file */
  unsigned int file_size;
  /* size in memory (can be larger than file_size) */
  unsigned int mem_size;
  /* offset in file */
  unsigned int offset;
  /* permissions */
  unsigned int perm;
  /* custom data */
  void *data;
} so_seg_t;
 
typedef struct so_exec {
  /* base adress */
  uintptr_t base_addr;
  /* address of entry point */
  uintptr_t entry;
  /* number of segments */
  int segments_no;
  /* array of segments */
  so_seg_t *segments;
} so_exec_t;
 
/* parse an executable file */
so_exec_t *so_parse_exec(char *path);
 
/*
 * start an executable file, previously parsed in a so_exec_t structure
 * (jumps to the executable's entry point)
 */
void so_start_exec(so_exec_t *exec, char *argv[]);

Interfața de parser pune la dispoziție două funcții:

 • so_parse_exec - parsează executabilul și întoarce o structură de tipul so_exec_t. Aceasta poate fi folosită în continuare pentru a identifica segmentele executabilului și atributele lui.
 • so_start_exec - pregătește environment-ul programului și începe execuția lui.
  • Începând din acest moment, se vor executa page fault-uri pentru fiecare acces de pagină nouă/nemapată.

Structurile folosit de interfață sunt:

 • so_exec_t - descrie structura executabilului:
  • base_addr - indică adresa la care ar trebui încărcat executabilul
  • entry - adresa primei instrucțiuni executate de către executabil
  • segments_no - numărul de segmente din executabil
  • segments - un vector (de dimensiunea segments_no) care conține segmentele executabilului
 • so_seg_t - descrie un segment din cadrul executabilului
  • vaddr - adresa la care ar trebui încărcat segmentul
  • file_size - dimensiunea în cadrul fișierului a segmentului
  • mem_size - dimensiunea ocupată de segment în memorie; dimensiunea segmentului în memorie poate să fie mai mare decât dimensiunea în fișier (spre exemplu pentru segmentul bss); în cazul acesta, diferența între spațiul din memorie și spațiul din fișier, trebuie zeroizată
  • offset - offsetul din cadrul fișierului la care începe segmentul
  • perm - o mască de biți reprezentând permisiunile pe care trebuie să le aibă paginile din segmentul curent
   • PERM_R - permisiuni de citire
   • PERM_W - permisiuni de srcriere
   • PERM_X - permisiuni de execuție
  • data - un pointer opac pe care îl puteți folosi să atașați informații proprii legate de segmentul curent (spre exemplu, puteți stoca aici informații despre paginile din segment deja mapate)

În imaginea de mai jos aveți o reprezentare grafică a unui segment.

Precizări/recomandări pentru implementare

 • Implementarea page fault handler-ului se realizează prin intermediul unei rutine pentru tratarea semnalului SIGSEGV sau a unui handler de excepție.
 • Pentru a implementa logica de demand paging trebuie să interceptați page fault-urile produse în momentul unui acces nevalid la o zonă de memorie. La interceptarea page fault-urilor, tratați-o corespunzător, în funcție de segmentul din care face parte:
  • dacă nu este într-un segment cunoscut, rulați handler-ul default;
  • dacă este într-o pagină ne-mapată, mapați-o în memorie, apoi copiați din segmentul din fișier datele;
  • dacă este într-o pagină deja mapată, rulați handler-ul default (întrucât este un acces ne-permis la memorie);
 • Paginile din două segmente diferite nu se pot suprapune.
 • Dimensiunea unui segment nu este aliniată la nivel de pagină; memoria care nu face parte dintr-un segment nu trebuie tratată în niciun fel – comportamentul unui acces în cadrul acelei zone este nedefinit.
 • NU se vor depuncta resursele leak-uite datorită faptului că programul se termină înainte de a avea posibilitatea să fie eliberate:
  • structurile rezultate în urma parsării executabilului (so_exec_t și so_seg_t);
  • structurile alocate de voi și stocate în field-ul data al unui segment;
  • paginile mapate în memorie în urma execuției on-demand.
 • Pentru implementare vă recomandăm să porniți de la scheletele puse la dispoziție de echipa de Sisteme de Operare pentru Linux și Windows.

Precizări pentru Linux

 • Pentru gestiunea memoriei virtuale folosiți funcțiile mmap, munmap și mprotect.
 • Pentru interceptarea accesului nevalid la o zonă de memorie va trebui să interceptați semnalul SIGSEGV folosind apeluri din familia sigaction.
  • Veți înregistra un handler în câmpul sa_sigaction al structurii struct sigaction.
  • Pentru a determina adresa care a generat page fault-ul folosiți câmpul si_addr din cadrul structurii siginfo_t.
 • În momentul în care este accesată o pagină nouă din cadrul unui segment, mapați pagina în care s-a generat page fault-ul, folosind MAP_FIXED, apoi copiați în pagină datele din executabil
 • Tema se va rezolva folosind doar funcții POSIX. Se pot folosi de asemenea și funcțiile de citire/scriere cu formatare (scanf/printf), funcțiile de alocare/eliberare de memorie (malloc/free) și funcțiile de lucru cu șiruri de caractere (strcat, strdup etc.)
 • Pentru partea de I/O se vor folosi doar funcții POSIX. De exemplu, funcțiile fopen, fread, fwrite, fclose nu trebuie folosite; în locul acestora folosiți open, read, write, close.

Precizări pentru Windows

 • API-ul oferit de Windows diferă de cel oferit de Linux; există funcții dedicate de gestiune a memoriei virtuale ( VirtualAlloc, VirtualFree) și alte funcții de gestiunea a fișierelor mapate ( CreateFileMapping, MapViewOfFile, MapViewOfFileEx, UnmapViewOfFile).
 • Pentru alocarea unei pagini la o adresă fixă folosiți funcția MapViewOfFileEx sau VirtualAlloc.
 • Deși dimensiunea unei pagini pe Windows este 4096 de bytes, funcțiile VirtualAlloc/MapViewOfFileEx pot aloca doar cu granularitatea de 65536 bytes, ceea ce înseamnă că adresele alocate trebuie să fie multiplu de 65536 (0x10000), nu 4096 (0x1000). Din această cauză veți considera că pe Windows dimensiunea paginii este 0x10000.
 • Pentru interceptarea acceselor nevalide la zone de memorie (general protection fault), va trebui să folosiți vectori de excepție; aceștia permit înregistrarea, respectiv deînregistrarea unui handler care să fie rulat la apariția unei excepții (acces nevalid). Folosiți apelurile AddVectoredExceptionHandler/ RemoveVectoredExceptionHandler.
  • Pentru obținerea adresei care a generat excepția (fault-ul, accesul nevalid), folosiți valoarea ExceptionInformation[1], câmp al structurii ExceptionRecord.
 • Tema se va rezolva folosind doar funcții Win32. Se pot folosi de asemenea și funcțiile de citire/scriere cu formatare (scanf/printf), funcțiile de alocare/eliberare de memorie (malloc/free) și funcțiile de lucru cu șiruri de caractere (strcat, strcpy etc.).
 • Pentru partea de I/O se vor folosi doar funcții Win32. De exemplu, functiile open, read, write, close nu trebuie folosite; în locul acestora folosiți CreateFile, ReadFile, WriteFile, CloseHandle.
 • Pentru a rula executabile în format PE, acestea trebuie linkate cu biblioteca Windows kernel.dll – pentru asta, înainte de a rula executabilul, trebuie rezolvate toate simbolurile din această bibliotecă; scheletul pus la dispoziție face asta, prin urmare, pe Windows primele page fault-uri generate vor fi de scriere, nu de execuție de cod.

Testare

 • Pentru testare vom folosi doar binare linkate static (fără dependențe externe).
 • Corectarea temelor se va realiza automat cu ajutorul unor suite de teste publice:
 • Pentru a rula loader-ul în afara testelor, puteți folosi binarul de test (so_test_prog) din cadrul scheletului.
 • Pentru evaluare și corectare, tema va fi uploadată folosind interfața vmchecker.
 • În urma compilării temei trebuie să rezulte o bibliotecă shared-object (pe Linux) denumită libso_loader.so sau o bibliotecă dinamică (pe Windows) denumită so_loader.dll.
 • Suita de teste conține un set de teste. Trecerea unui test conduce la obținerea punctajului aferent acestuia.
  • În urma rulării testelor, se va acorda, în mod automat, un punctaj total. Punctajul total maxim este de 95 de puncte, pentru o temă care trece toate testele. La acest punctaj se adaugă 5 puncte din oficiu.
  • Cele 100 de puncte corespund la 10 puncte din cadrul notei finale.
 • Testul 0 din cadrul checker-ului temei verifică automat coding style-ul surselor voastre. Ca referință este folosit stilul de coding din kernelul Linux. Acest test valorează 5 puncte din totalul de 100. Pentru mai multe informații despre un cod de calitate citiți pagina de recomandări.

Înainte de a uploada tema, asigurați-vă că implementarea voastră trece testele pe mașinile virtuale. Dacă apar probleme în rezultatele testelor, acestea se vor reproduce și pe vmchecker.

Depunctări

 • Pot exista penalizări în caz de întârzieri sau pentru neajunsuri de implementare sau de stil.
 • Urmăriți penalizările precizate în cadrul listei de depunctări
 • În cazuri excepționale (e.g. tema trece testele, însă implementarea este defectuoasă sau incompletă) se pot aplica depunctări suplimentare celor menționate mai sus.

Resurse de suport

Resursele temei se găsesc și în repo-ul so, directorul assignments de pe GitHub. Repo-ul conține și un script Bash care vă ajută să vă creați un repository privat pe instanța de GitLab a facultății. Urmăriți indicațiile din README și de pe pagina de Wiki dedicată pentru git.

În plus, responsabilii de teme se pot uita mai rapid pe GitLab la temele voastre în cazul în care aveți probleme/bug-uri. Este mai ușor să primiți suport în rezolvarea problemelor implementării voastre dacă le oferiți responsabililor de teme acces la codul sursă pe GitLab.

Dacă ați folosit GitLab pentru realizarea temei, indicați în README link-ul către repository. Asigurați-vă că responsabilii de teme au drepturi de citire asupra repo-ului vostru.

FAQ

 • Q: Tema se poate face în C++?
  • A: Nu.
 • Q: Avem voie să folosim fișiere (sursă, header) prezente în arhiva de test?
  • A: Da, vă încurajăm să faceți acest lucru.
 • Q: Avem voie să modificăm header-ul temei (loader.h) sau alte headere prezente?
  • A: Nu.
 • Q: Dacă în implementare am folosit fișiere din cadrul testelor, trebuie să le mai includ în arhiva temei?
  • A: Da, trebuie să includeți în arhiva voastră toate fișierele necesare pentru a compila biblioteca.

Suport, întrebări și clarificări

Pentru întrebări sau nelămuriri legate de temă folosiți forumul temei.

Orice intrebare pe forum trebuie să conțină o descriere cât mai clară a eventualei probleme. Întrebări de forma: “Nu merge X. De ce?” fără o descriere mai amănunțită vor primi un răspuns mai greu. Înainte să postați o întrebare pe forum citiți și celelalte întrebări(dacă există) pentru a vedea dacă întrebarea voastră a fost deja adresată sub o altă formă(în cazul în care răspunsul din partea echipei vine mai greu este mai rapid să căutați voi deja printre întrebările existente).

ATENȚIE să nu postați imagini cu părți din soluția voastră pe forumul pus la dispoziție sau orice alt canal public de comunicație. Dacă veți face acest lucru, vă asumați răspunderea dacă veți primi copiat pe temă.

so/teme/tema-3.txt · Last modified: 2022/04/14 20:51 by ionut.mihalache1506
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0