PriviBot

Autor

Laurentiu Mihalcea, 333CB

Introducere

Proiectul este un simplu sistem care, folosindu-se de două matrice de LED-uri ce reprezintă ochii acestuia, dă impresia că urmărește cu privirea individul aflat în fața camerei web. Scopul proiectului este în principiu acela de a înțelege mai bine termenii prezentați în cadrul laboratoarelor de PM și de a îmbina partea de embedded programming cu partea de ML/FaceRecognition.

Descriere generală

Schemă bloc

Mod funcționare

Folosind OpenCV și Python serial, calculatorul află poziția utilizatorului față de camera web și o trimite plăcuței Arduino. În funcție de poziția utilizatorului aceasta va trimite celor două matrice de LED-uri modul în care ele trebuie să se aprindă astfel încât să rezulte efectul de mișcare a ochilor. În plus, aceasta mișcare a ochilor se va face doar dacă distanta obținută de senzorul ultrasonic este mai mică decât o valoare fixă. Efectul de clipire al ochilor va fi obținut prin intermediul unui timer intern plăcuței Arduino.

Hardware Design

Lista piese

 • 1 x Arduino UNO/NANO
 • 2 x matrice LED-uri
 • 1 x Senzor ultrasonic (HC-SR04)
 • 5 x Butoane
 • 1 x camera web

Schemă electrică

Software Design

Calculator

Mediu de dezvoltare: PyCharm
Librării folosite: OpenCV (detectare față), Python Serial (comunicare cu Arduino)

Workflow

1. Se inițializează constantele și obiectele folosite pe parcursul programului.

# constants used when deciding if the face is in W, N, S or E
y_dif_offset = 50
x_dif_offset = 50
 
# constants used to define the frame's dimensions
frame_width = 800
frame_height = 400
 
# constants used to define the centered (reference) rectangle's dimensions
ref_width = 50
ref_height = 50
 
# bottom left corner for centered (reference) rectangle
ref_btm = (int(frame_width / 2 - ref_width / 2), int(frame_height / 2 - ref_height / 2))
 
# top right corner for centered (reference) rectangle
ref_top = (int(frame_width / 2 + ref_width / 2), int(frame_height / 2 + ref_height / 2))
 
# coordinates of the reference rectangle
ref_center = (frame_width / 2, frame_height / 2)
 
# initialize classifier
classifier = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades
                  + 'haarcascade_frontalface_default.xml')
# initialize camera, use laptop's web camera
camera = cv2.VideoCapture(0)
 
# initialize serial com
to_board_serial = serial.Serial('/dev/cu.usbmodem14101', 9600)

2. Se extrage un frame, se prelucrează și apoi se extrag fețele din acel frame.

# extract current frame
_, frame = camera.read()
 
# resize frame to fit given dimensions
frame = imutils.resize(frame, width=800, height=400)
 
# mirror the image for better orientation
frame = cv2.flip(frame, 1)
 
# convert frame to its grayscale version
gray_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 
# detect face
faces = classifier.detectMultiScale(
  gray_frame,
  scaleFactor=1.1,
  minNeighbors=4,
  minSize=(20, 20),
  flags=cv2.CASCADE_SCALE_IMAGE
)
 
# draw reference rectangle
cv2.rectangle(frame, ref_btm, ref_top, (0, 0, 255), 2)

3. Dacă a fost detectată cel puțin o față, se selectează prima din listă, se calculează centrul dreptunghiului care o încadrează și apoi se calculează diferența dintre centrul acestui dreptunghi și centrul dreptunghiului de referință (cel centrat în mijlocul frame-ului). Diferența dintre cele două dreptunghiuri este apoi folosită pentru a transforma poziția feței într-una dintre următoarele valori: CENTER, N, E, W, S, NW, NE, SW, SE. (această conversie este realizată în funcția to_position pe baza unor constante definite la pasul 1 și a semnelor componentelor vectorului diferență) Valoarea rezultată va fi trimisă apoi plăcuței Arduino.

# check if any faces were detected
if len(faces) > 0:
  # draw rectangle around the first face
  (x, y, w, h) = faces[0]
  cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
 
  # compute center of face
  center = (x + w / 2, y + h / 2)
 
  # compute difference between face's center and ref's center
  dif = (center[0] - ref_center[0], center[1] - ref_center[1])
 
  # convert coord. dif to an eye position
  serial_str = to_position(dif) + '\n'
 
  # send eye position to board
  to_board_serial.write(serial_str.encode('utf-8'))
def to_position(coords):
  # extract the x and y values
  x, y = coords
 
  if x >= x_dif_offset or x <= -x_dif_offset:
    if y_dif_offset >= y >= -y_dif_offset:
      if x > 0:
        return "EAST"
      else:
        return "WEST"
    elif y <= -y_dif_offset:
      if x > 0:
        return "NORTH_EAST"
      else:
        return "NORTH_WEST"
    elif y >= y_dif_offset:
      if x > 0:
        return "SOUTH_EAST"
      else:
        return "SOUTH_WEST"
  else:
    if y >= y_dif_offset:
      return "SOUTH"
    elif y <= -y_dif_offset:
      return "NORTH"
 
  return "CENTER"

4. Se afișează frame-ul și apoi se revine la pasul 1.

# Display frame
cv2.imshow('Video', frame)
 
# wait before proceeding to next frame
cv2.waitKey(1)

Arduino

Mediu de dezvoltare: Arduino IDE
Librării folosite: MD_MAX72xx (comunicare cu matricele de LED-uri), NewPing (comunicare cu senzorul HC-SR04)

Descriere generală

Plăcuța Arduino măsoară folosind senzorul HC-SR04 distanța dintre acesta și individ și apoi verifică dacă a primit input pe serială. Dacă distanța respectivă este mai mică decât o constantă (mai exact, individul este “in range”) și a fost primit input pe serială, atunci se updatează starea celor două matrice de LED-uri, se afișează starea respectivă și se resetează valoarea countdown-ului până la intrarea în modul IDLE. Practic, dacă plăcuța nu primește input pe serială sau individul este “out of range” se va decrementa valoarea countdown-ului până va ajunge la 0. Cât timp aceasta este 0 și nu se respectă condiția de input pe serială și cea de range, robotul își va mișca ochii în mod aleator (adică va sta în modul IDLE).

void loop() {
 // get distance from sensor to person
 distance = sensor.ping_cm();
 
 // check to see if there's input available from serial
 if (Serial.available() > 0 && distance <= MAX_DISTANCE) {
  // read display position string
  display_string = Serial.readStringUntil('\n');
 
  // convert display string to state (int value)
  int new_display_state = to_display_state(display_string);
 
  crt_display_state = new_display_state;
 
  display_eye(crt_display_state);
 
  idle_countdown = IDLE_COUNTDOWN_VAL;
 } else {
  // decrement idle countdown if no input on serial
  if (idle_countdown > 0)
   idle_countdown--;
 }
 
 // do idling if the countdown has reached 0
 if (idle_countdown == 0)
  do_idling();
}
Diverse explicații

1. Constante
Pentru a putea citi codul mai ușor am grupat constantele folosite în 3 grupuri:

 1) Constante folosite pentru comunicarea cu matricele de LED-uri. Aici am definit pinii folosiți, numărul de matrice de LED-uri și luminozitatea minimă și maximă pe care o pot avea acestea.
 2) Constante folosite pentru comunicarea cu HC-SR04. Aici am definit pinii folosiți, distanța maximă pe care să o detecteze modulul (MAX_DETECTION_DISTANCE) și distanța maximă la care se poate afla individul față de modul (MAX_DISTANCE)
 3) Constante "general purpose", folosite pentru a realiza diverse verificări sau inițializări.

2. Structuri de date
Am folosit o singură structură de date: un enum care reține toate stările posibile în care se pot afla cele două matrice de LED-uri.

enum display_state {
 CENTER,
 NORTH,
 SOUTH,
 WEST,
 EAST,
 SOUTH_EAST,
 SOUTH_WEST,
 NORTH_EAST,
 NORTH_WEST
};

Intuitiv, ele corespund următoarelor poziții:

(Liniile colorate reprezintă constantele definite în codul python: x_dif_offset, -x_dif_offset, y_dif_offset, -y_dif_offset)
3. Variabile globale
De notat aici este faptul că, pentru fiecare stare din enum-ul display_state am definit un vector de 8 valori care reprezintă practic ce LED-uri trebuie să fie aprinse atunci când matricele se află în starea respectivă. De asemenea, am adăugat keyword-ul volatile doar în fața variabilelor care sunt modificate în handler-ele de întreruperi.

uint8_t closed[] =
{
 0b00111100,
 0b01111110,
 0b01111110,
 0b01111110,
 0b01111110,
 0b01111110,
 0b01111110,
 0b00111100
};
 
// current eye display state
int crt_display_state = CENTER;
 
// display string received from computer
String display_string;
 
// coundown until entering IDLE state
uint64_t idle_countdown = IDLE_COUNTDOWN_VAL;
 
// brightness value for the LED matrices
volatile int led_brightness = MIN_BRIGHTNESS;
 
// distance from sensor to individual
float distance;
 
// LED matrix control object
MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX(MD_MAX72XX::GENERIC_HW,
              DATA_PIN, CLK_PIN,
              CS_PIN, DEVICE_COUNT);
 
// sensor control object
NewPing sensor(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DETECTION_DISTANCE);

4. Întreruperi
Pentru a adăuga diverse feature-uri la funcționalitatea de bază a proiectului (mai exact, aceea de a urmări cu privirea individul) m-am folosit de întreruperi. Am folosit atât întreruperi interne, cât și întreruperi externe. Cele interne sunt declanșate de către TIMER1 și sunt folosite pentru a face robotul să clipească la fiecare n secunde. Cele externe sunt declanșate de apăsarea unor butoane și sunt folosite pentru a face robotul să facă cu ochiul sau pentru a crește/scădea valoarea intensității cu care luminează LED-urile. În continuare voi atașa secțiunile de cod pentru ISR-ul și setup-ul întreruperilor.
a) Timer
Cum spuneam și mai sus, acesta este folosit pentru a face ca robotul să clipească la intervale regulate de timp (aici, 4 secunde).

void setup_timer() {
 TCCR1A = 0;
 TCCR1B = 0;
 TCNT1 = 0;
 
 // set match register in order to obtain a blink every 4s.
 OCR1A = 62500;
 
 // set timer in CTC mode
 TCCR1B |= (1 << WGM12);
 
 // set prescaler to 1024
 TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
 
 // enable TIMER1 interrupt
 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
 do_blink();
}

b) INTn
Am folosit întreruperile INT0 și INT1 pentru a face să pară ca robotul face cu ochiul. INT0 controlează ochiul stâng, iar INT1 pe cel drept. Pentru a elimina efectul de debouncing am introdus o verificare adițională în ISR care se asigură ca butonul a fost apăsat de către utilizator. (Funcția de setup include setup-ul pentru toate întreruperile date de butoane așa că o voi include doar aici)

void setup_buttons() {
 // set interrupt on falling edge for INT0
 EICRA |= (1 << ISC01);
 // set interrupt on falling edge for INT1
 EICRA |= (1 << ISC11);
 
 // enable INT0 interrupt
 EIMSK |= (1 << INT0);
 // enable INT1 interrupt
 EIMSK |= (1 << INT1);
 // enable PCINT20 interrupt
 PCMSK2 |= (1 << PCINT20);
 // enable PCINT21 interrupt
 PCMSK2 |= (1 << PCINT21);
 
 // set PD2 pin as INPUT
 DDRD &= ~(1 << PD2);
 // set PD3 pin as INPUT
 DDRD &= ~(1 << PD3);
 // set PD4 pin as INPUT
 DDRD &= ~(1 << PD4);
 // set PD5 pin as INPUT
 DDRD &= ~(1 << PD5);
 
 // enable PULLUP for PD2
 PORTD |= (1 << PD2);
 // enable PULLUP for PD3
 PORTD |= (1 << PD3);
 // enable PULLUP for PD4
 PORTD |= (1 << PD4);
 // enable PULLUP for PD5
 PORTD |= (1 << PD5);
 
 // enable PCMSK2 scan
 PCICR |= (1 << PCIE2);
}
ISR(INT0_vect) {
 static uint64_t last_time = 0;
 uint64_t crt_time = millis();
 
 if (crt_time - last_time > BOUNCE_TIME) {
  do_wink(LEFT_EYE);
 }
 
 last_time = crt_time;
}
ISR(INT1_vect) {
 static uint64_t last_time = 0;
 uint64_t crt_time = millis();
 
 if (crt_time - last_time > BOUNCE_TIME) {
  do_wink(RIGHT_EYE);
 }
 
 last_time = crt_time;
}

c) PCINT2
Deoarece nu mai aveam posibilitatea de a folosi întreruperi generate pe frontul crescător/descrescător al semnalului, am fost nevoit sa folosesc PCINT pentru a incrementa/decrementa valoarea intensității cu care luminează LED-urile. Problema cu această abordare este că luminozitatea se schimbă la fiecare schimbare logică a semnalului, dar, dpdv. al experienței utilizatorului am considerat că este admisibilă abordarea. La fel ca la INTn, am adăugat o verificare adițională pentru a elimina efectul de debouncing.

ISR(PCINT2_vect) {
 static uint64_t last_time = 0;
 uint64_t crt_time = millis();
 
 if ((PIND & (1 << PD4)) == 0) {
  if (crt_time - last_time > BOUNCE_TIME) {
   if (led_brightness < MAX_BRIGHTNESS)
    led_brightness++;
  }
 } else if ((PIND & (1 << PD5)) == 0) {
  if (crt_time - last_time > BOUNCE_TIME) {
   if (led_brightness > MIN_BRIGHTNESS)
    led_brightness--;
  }
 }
 last_time = crt_time;
}

5. Idling
Atunci când robotul intră în starea de idling, el va selecta în mod aleator o poziție a ochiului și va actualiza starea curenta a ochiului cu cea aleasă în mod aleator. Deși nu este “good practice”, am fost nevoit sa adaug un delay după fiecare apel al funcției do_idling pentru ca tranziția dintre două poziții să nu se facă mult prea repede.

void do_idling() {
 // randomly choose a new display state
 int new_display = rand() % 9;
 
 if (new_display != crt_display_state) {
  crt_display_state = new_display;
  display_eye(new_display);
 }
 
 delay(1000);
}

6. Funcții afișare ochi
În principiu, pentru a afișa un ochi, am parcurs cele 8 coloane ale matricei de LED-uri și am setat pe rând valoarea coloanei în funcție de starea curentă a ochiului (mai exact, dacă ochiul este în starea CENTER, atunci mă voi folosi de vectorul center pentru a face afișarea).În cazul blink-ului, am afișat mai întai elementele vectorului closed pentru efectul de închidere al ochilor și apoi am afișat elementele vectorului corespunzător stării curente a ochilor. (între cele două am fost nevoit să adaug din nou un delay pentru a se putea observa faptul că se închid ochii) Wink-ul este făcut exact ca blink-ul doar că elmentele vectorului closed se afișează doar în cazul unui ochi, celălalt rămânând neschimbat.

void display_eye(int eye_state) {
 mx.control(MD_MAX72XX::INTENSITY, led_brightness);
 
 // display each column of current eye state
 for (int i = 0; i < 8; i++)
 {
   if (eye_state == CENTER) {
    mx.setColumn(i, center[i]);
    mx.setColumn(i + 8, center[i]);
   } else if (eye_state == NORTH) {
    mx.setColumn(i, north[i]);
    mx.setColumn(i + 8, north[i]);
   } else if (eye_state == SOUTH) {
    mx.setColumn(i, south[i]);
    mx.setColumn(i + 8, south[i]);
   } else if (eye_state == EAST) {
    mx.setColumn(i, east[i]);
    mx.setColumn(i + 8, east[i]);
   } else if (eye_state == WEST) {
    mx.setColumn(i, west[i]);
    mx.setColumn(i + 8, west[i]);
   } else if (eye_state == NORTH_EAST) {
    mx.setColumn(i, north_east[i]);
    mx.setColumn(i + 8, north_east[i]);
   } else if (eye_state == NORTH_WEST) {
    mx.setColumn(i, north_west[i]);
    mx.setColumn(i + 8, north_west[i]);
   } else if (eye_state == SOUTH_EAST) {
    mx.setColumn(i, south_east[i]);
    mx.setColumn(i + 8, south_east[i]);
   } else if (eye_state == SOUTH_WEST) {
    mx.setColumn(i, south_west[i]);
    mx.setColumn(i + 8, south_west[i]);
   }
 }
}
void do_blink() {
 mx.control(MD_MAX72XX::INTENSITY, led_brightness);
 
 // clear display
 mx.clear();
 
 // close eye
 for (int i = 0; i < 8; i++)
 {
   mx.setColumn(i, closed[i]);
   mx.setColumn(i + 8, closed[i]);
 }
 
 // add delay before printing eye
 delay(100000);
 
 // display current state
 display_eye(crt_display_state);
}
void do_wink(int eye) {
 mx.control(MD_MAX72XX::INTENSITY, led_brightness);
 
 if (eye == LEFT_EYE) {
  // left eye wink
  for (int i = 0; i < 8; i++)
  {
   mx.setColumn(i, closed[i]);
  }
 
 } else {
  // right eye wink
  for (int i = 0; i < 8; i++)
  {
   mx.setColumn(i + 8, closed[i]);
  }
 }
 
 // add delay before printing eye
 delay(100000);
 
 // display current state
 display_eye(crt_display_state);
}

Rezultate Obţinute

Vedere generală

Wink ochi stâng

Wink ochi drept

Vedere sub capotă

Concluzii

În principiu proiectul și-a atins scopul. Am înțeles mai bine cum se utilizează întreruperile, timer-ele și m-am obișnuit cu mediul de dezvoltare embedded. Pe lângă asta, am explorat și o modalitate prin care se poate îmbina partea de ML cu partea de hardware. Totu-i bine când se termină cu bine…Acum la o bere…;-)

Download

PDF File: PriviBot
Cod Arduino:privibot_arduino.zip
Cod Python: privibot_python.zip

Bibliografie/Resurse

pm/prj2022/imacovei/privibot.txt · Last modified: 2022/05/08 22:58 by laurentiu.mihalcea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0