Safebox

Autor: Mihai Ionescu

Introducere

 • Proiectul constă în crearea unui seif cu încuietoare. Pentru a-l deschide, trebuie scanat un card RFID.
 • Ca măsură alternativă de securitate, dacă identificatorul cardului nu este recunoscut, în maxim 10 secunde trebuie introdusă o parolă pe keypad. Se va aprinde intermitent un LED.
 • Dacă trece timpul, un buzzer va emite zgomot, alertând astfel o tentativă de acces neautorizat. În cazul autentificării corecte, încuietoarea seifului se deschide, prin acționarea unui servomotor.
 • Dacă seiful este deschis, scanarea unui card RFID corect va determina închiderea acestuia.
 • Scopul proiectului este posibilitatea de depozitare a unor bunuri în mod sigur.

Descriere generală

Hardware Design

Listă de piese:

 • Arduino UNO
 • breadboard
 • keypad
 • modul RFID (RC522)
 • card, tag de proximitate RFID
 • servomotor
 • buzzer
 • LED multicolor
 • rezistențe (1 x 100Ω, 2 x 220Ω)
 • jumpere
 • headere

Schema electrică:

Software Design

Codul sursă:

// C++ code
//
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
#include <Keypad.h>
#include <MFRC522.h>
#define SERVO_PIN 2
#define LED_GREEN_PIN A3
#define LED_RED_PIN A4
#define BUZZER_PIN A5
#define SDA_PIN 10
#define RST_PIN 9
 
#define WAIT 1000
#define WARNING_BUZZ_INTERVAL 700
#define WARNING_TIMEOUT 10000
 
#define MAX_PASSWD_LENGTH 64
 
Servo servo;
 
const byte ROW_NUM = 4; //four rows
const byte COLUMN_NUM = 3; //3 columns
 
char keys[ROW_NUM][COLUMN_NUM] = {
 {'1','2','3'},
 {'4','5','6'},
 {'7','8','9'},
 {'*','0','#'}
};
 
// https://electropeak.com/learn/interfacing-4x3-membrane-matrix-keypad-with-arduino/
//byte pin_rows[ROW_NUM] = {5, 10, 9, 7}; //connect to the row pinouts of the keypad
//byte pin_column[COLUMN_NUM] = {6, 4, 8}; //connect to the column pinouts of the keypad
byte pin_rows[ROW_NUM] = {3, 8, 7, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte pin_column[COLUMN_NUM] = {4, A2, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad
 
// Init keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), pin_rows, pin_column, ROW_NUM, COLUMN_NUM );
 
// Init RC522
MFRC522 rc522(SDA_PIN, RST_PIN);
 
String enteredPasswd;
 
const String correctPasswd = "5378"; 
const byte correctCodeSize = 4;
const byte correctCode[4] = {99, 88, 50, 25};
 
volatile int safeState; // 0 = open, 1 = closed
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 SPI.begin();
 rc522.PCD_Init();
 Serial.println("Aproprie cardul..");
 enteredPasswd = "";
 pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
 pinMode(LED_GREEN_PIN, OUTPUT);
 pinMode(LED_RED_PIN, OUTPUT);
 servo.attach(SERVO_PIN);
 servo.write(0);
 delay(500);
}
 
volatile int servoPos = 0; // var to store the servo pos 
volatile bool wrongTag = false;
volatile bool proceed = false;
volatile bool state = 0; // 0 = closed, 1 = open
volatile unsigned long lastReadTime = 0;
volatile unsigned long previousMillisBuzz = 0;
volatile unsigned long warningStateStart = 0;
 
bool checkPasswd(String enteredPasswd) {
 int length = enteredPasswd.length();
 if (length != correctPasswd.length()) {
  return false;
 }
 
 for (int i = 0; i < length; i++) {
  if (correctPasswd[i] != enteredPasswd[i]) {
   return false;
  }
 }
 
 return true;
}
 
void actLED() {
 if (!state) {
   analogWrite(LED_GREEN_PIN, 0);
   analogWrite(LED_RED_PIN, 255);
 } else {
   analogWrite(LED_RED_PIN, 0);
   analogWrite(LED_GREEN_PIN, 255);
 }
}
 
void actBuzzer() {
 if (!state) {
  tone(BUZZER_PIN, 100, 300);
 } else {
  tone(BUZZER_PIN, 100, 100);
  delay(200);
  tone(BUZZER_PIN, 300, 100); 
 }
}
 
void warningBuzz() {
 unsigned long currentMillis = millis();
 
 if (currentMillis - previousMillisBuzz >= WARNING_BUZZ_INTERVAL) {
  previousMillisBuzz = currentMillis;
  tone(BUZZER_PIN, 350, 200);
 }
}
 
void wrongPasswordBuzz() {
  tone(BUZZER_PIN, 450);
  delay(1000);
  noTone(BUZZER_PIN);
}
 
void angryBuzz() {
 Serial.println("INTRUDER");
 for (int i = 0; i < 80; i++) {
  if (i % 2 == 0) {
   analogWrite(LED_GREEN_PIN, 0);
   analogWrite(LED_RED_PIN, 255);
  } else {
   analogWrite(LED_GREEN_PIN, 255);
   analogWrite(LED_RED_PIN, 0);
  }
  tone(BUZZER_PIN, 50);
  delay(50);
 }
 
  noTone(BUZZER_PIN);
}
 
void lock_unlock() {
 servo.write(90 - servoPos);
 servoPos = 90 - servoPos;
 state = !state;
 
 actLED();
 actBuzzer();
}
 
void loop()
{
 // LED CODE
 actLED();
 // RFID READER CODE 
 
 if (!wrongTag) {
  // Look for new cards
  if (rc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
   // Select one of the cards
   unsigned long time = millis();
   if (time - lastReadTime >= WAIT) {
    lastReadTime = time;
    if (rc522.PICC_ReadCardSerial()) {
     //Show UID on serial monitor
     byte letter;
 
     for (byte i = 0; i < correctCodeSize; i++) {
      if (rc522.uid.uidByte[i] != correctCode[i]) {
       Serial.println("ERROR! Invalid tag! Enter keys!");
       // TODO: intermittent buzz
       warningStateStart = millis();
       enteredPasswd = "";
       wrongTag = true;
      } else {
       Serial.println("OK");
       proceed = true;
      }
     }
    }
   }
  }
 } else {
  warningBuzz();
 
  unsigned long currTime = millis();
  if (currTime - warningStateStart >= WARNING_TIMEOUT) {
   angryBuzz();
   warningStateStart = millis(); // reset
  }
 
  // Wrong tag => have to read keypad
  char key = keypad.getKey();
  if (key) {
   if (key == '#') {
    bool validPasswd = checkPasswd(enteredPasswd);p
    if (validPasswd) {
     Serial.println("OK!");
     proceed = true;
     wrongTag = false;
    } else {
     wrongPasswordBuzz();
    }
 
    enteredPasswd="";
   }
 
   else {
    enteredPasswd += key;
   }
  }
 }
 
 if (proceed) {
  lock_unlock();
 }
 proceed = false;
}

Rezultate Obţinute

Proiectul funcționează conform descrierii. RFID Readerul și Keypadul acționează închiderea/deschiderea ușii.

Concluzii

Proiectul a fost util pentru deprinderea atât cu programarea în Arduino, cât și implementarea hardware.

Download

Arhiva cu codul sursă: safebox_pm_mihai_ionescu.zip

Jurnal

10.05.2022 - Creare pagină wiki (introducere + schemă bloc + listă piese)

31.05.2022 - Finalizare proiect

02.01.2022 - Completare documentație

Bibliografie/Resurse

pm/prj2022/arosca/safebox.txt · Last modified: 2022/06/02 08:07 by mihai.ionescu0911
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0