Laboratorul 10. Pointeri la funcţii. Operatori pe biţi.

În acest laborator veţi învăţa să folosiţi:

 • Operatori pe biţi
 • Pointeri la funcţii
 • Directive de preprocesare

Problema 1


Să se scrie o funcţie pentru calculul integralei definite, pe un interval dat [a,b] a unei funcţii oarecare (cu rezultat real) f(x), prin metoda trapezelor, cu un număr dat de paşi n.

Funcţia primeşte ca argument adresa funcţiei de integrat şi numărul de paşi şi va avea antetul:

double integrala(double (*func) (double x), double a, double b, int n) 

Programul principal va apela funcţia de calcul a integralei pentru două funcţii diferite şi un n suficient de mare. Se pot integra functiile sin(x) si cos(x) pe intervalul [0, PI].

Problema 2


A

Fie tipul struct mulţime ce poate reprezenta mulţimi cu numere în intervalul [0..7] astfel: bitul i din a este 1 dacă numărul face parte din mulţime şi 0 altfel. Considerăm biţii numerotaţi de la dreapta spre stânga.

struct multime {
unsigned char a;
};

De exemplu, dacă a = 99 = (01100011) în baza 2, atunci mulţimea va fi {0, 1, 5, 6}.

Să se scrie următoarele funcţii (pt 0 ⇐ x ⇐ 7):

void init(struct multime *m)      // iniţializează mulţimea m cu mulţimea vidă
void add(struct multime *m, int x)   // adaugă pe x la mulţimea m
void del(struct multime *m, int x)   // şterge pe x din mulţimea m
void print(struct multime *m)     // afişează mulţimea m
int contains(struct multime *m, int x) // returnează 1 dacă x se află în mulţimea m şi 0 altfel

Să se scrie un program ce testează funcţiile definite mai sus.

B

Să se modifice structura şi funcţiile definite anterior pentru a putea reprezenta mulţimi de numere întregi, din intervalul [0, n], n întreg.

Se va folosi un vector de unsigned char, fiecare reprezentând câte 8 numere din mulţime: v[0] - [0..7], v[1] - [8..15] etc.

Va trebui să modificaţi struct multime astfel încât să se poată aloca dinamic memorie pentru vector, de exemplu:

struct multime {
unsigned int n;  // numărul maxim de elemente
unsigned char *a;
};

Cerinţă

Se dă o serie de operaţii. Scrieţi un program care acţionează conform acestora.

Operatii
 • A nr - adaugă numărul nr în mulţime
 • D nr - elimină numărul nr din mulţime
 • C nr - contains( nr ) - dacă nr se află în mulţime, afişaţi DA, altfel NU
 • P - afişează elementele mulţimii separate prin spaţiu
Date de intrare

Un numar n, numarul de instructiuni urmat de o secvenţă de instrucţiuni ca mai sus, câte una pe linie

Date de ieşire

Outputul cerut de secvenţă

Exemplu
Intrare Iesire
7
A 5
A 8
P
C 5
D 5
C 5
P
5 8
DA
NU
8

Problema 3

Să se definească tipul structură MATERIA care conţine cămpurile:

 • nume - şir de 15 caractere
 • ore_curs - intreg
 • tip_examen - tip enumerare, putând avea valorile C, S, A (colocviu, examen de semestru sau de an)

Scrieţi funcţia citire_MAT, care citeşte informaţiile despre o variabilă de tip MATERIA. Se va face validarea tuturor câmpurilor:

 • nume - conţine doar litere sau blancuri
 • ore_curs - întreg strict pozitiv. OBS. Se presupune ca utilizatorul poate introduce doar un numar intreg, pe care il vom verifica ca este pozitiv!
 • tip_examen - doar unul din caracterele de mai sus: C, S, A

Observatie: Citirile se vor face cu fgets, deoarece numele materiei poate contine spatii. Urmatoarele citiri, cat si cele precedente citirii numelui materiei se vor face tot cu fgets deoarece daca folosim scanf raman caractere nescoase din buffer-ul de tastatura (new line('\n') de exemplu)!

Hint: atoi pt transformare in numar intreg

Definiţi tabloul PROGRAMA de MAX elemente de tip MATERIA, MAX fiind o constantă predefinită. Scrieţi funcţia citire_PROGRAMA, de tip void, care iniţializează tabloul PROGRAMA, prin apelul funcţiei citire_MAT.

Scrieţi funcţia afişare care primeşte ca parametru un caracter, un întreg şi tabloul PROGRAMA şi tipăreşte informaţiile despre materiile din PROGRAMA care au tip_examen corespunzător caracterului şi ore_curs egal cu întregul primit.

Scrieţi un program care apelează funcţiile de mai sus.

Problema 4

Să se definească o structură MATRICE care să conţină următorii membri:

 • n - numărul de linii ( int )
 • m - numărul de coloane ( int )
 • a - adresa tabloului care va contine matricea ( int ** )

Se vor scrie următoarele funcţii:

/* creează o matrice de dimensiuni n x m. Funcţia va aloca memorie pentru o nouă variabilă de tip MATRICE şi pentru tabloul conţinut în această 
 * structură (referit prin membrul a). Funcţia va returna adresa noii variabile de tip MATRICE create.
 */
MATRICE* creeaza_MATRICE(int n, int m)
 
/* citeşte de la tastatură o matrice. Dimensiunile se regăsesc în cadrul matricei transmise ca parametru, 
 * urmând a se citi de la tastatură doar elementele tabloului. Funcţia va returna tot adresa ma.
 */
MATRICE* citeste_MATRICE(MATRICE* ma)
 
/* afiseaza pe ecran matricea transmisă ca parametru.
 */
void scrie_MATRICE(MATRICE* ma)
 
/* dacă matricile ma şi mb au aceleaşi dimensiuni, atunci funcţia returnează adresa unei noi 
 * matrici care va conţine suma matricelor ma şi mb. În caz contrar, funcţia va returna NULL 
 *(adunarea nu se poate face, deci rezultatul nu există).
 */
MATRICE* aduna_MATRICE(MATRICE* ma, MATRICE* mb)
 
/* dacă matricile ma şi mb se pot înmulţi, atunci funcţia returnează adresa unei noi matrici 
 * care va conţine produsul matricelor ma şi mb. În caz contrar, funcţia va returna NULL 
 * (înmulţirea nu se poate face, deci rezultatul nu există).
 */
MATRICE* inmulteste_MATRICE(MATRICE* ma, MATRICE* mb) 

Scrieti un main in care testati functiile implementate anterior!

programare-cc/laboratoare/10.txt · Last modified: 2020/12/12 11:14 by andrei.simescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0