Laboratorul 08.

ATENTIE! Se vor folosi tipuri generice in toate problemele!

Problema 1

Să se definească o clasă generică ArrayMap pentru un dicționar realizat ca o colecție de obiecte ArrayMapEntry (colecția va fi obiect de tip ArrayList). Clasa ArrayMapEntry va implementa interfața Map.Entry și va avea următoarele metode:

public class ArrayMapEntry<K, V> implements Map.Entry<K, V> {
private K key;
private V value;
...// constructor
public K getKey();
public V getValue();
public V setValue(V value);
public String toString();
public boolean equals(Object o);
public int hashCode();
}

Clasa ArrayMap va extinde clasa AbstractMap și va defini metodele:

public class ArrayMap<K, V> extends AbstractMap<K, V>{
...
public Set entrySet();
public int size();
public V put(K key, V value);
....
}

Pentru testare, se va folosi clasa Task1, pusă la dispoziție în arhiva laboratorului.

Clasa ArrayMapEntry trebuie să fie clasă internă.

Ce putem spune despre interfața pe care o implementează clasa ArrayMapEntry?

Problema 2

Definiți clasa Catalog care moștenește clasa TreeSet, specificând tipul Student pentru elementele din TreeSet. Clasa Student este definită în interiorul clasei Catalog, implementează interfața Comparable și conține următoarele câmpuri: un String name, pentru reținerea numelui studentului, un double media, pentru medie, și un int clazz pentru reținerea numărului grupei din care face parte studentul. Compararea a doi studenți se realizează în funcție de medie (crescător), iar dacă acestea sunt egale, se realizează o sortare alfabetică. Se va defini si metoda toString!

Clasa trebuie să pună la dispoziție metode pentru următoarele operații: adăugarea unui student, căutarea unui student după nume (va returna null dacă nu există un student cu numele indicat în colecție), ștergerea unui student din catalog (primește ca parametru numele studentului), ordonarea alfabetică a studenților dintr-o grupă, primită ca parametru.

Pentru testare, se va completa instanțierea obiectului catalog2 din interiorul clasei Task2, pusă la dispoziție în arhiva laboratorului, astfel încât acest catalog să fie sortat descrescător după medie și la egalitate crescător după nume.

//Constructori 
public Catalog (Comparator comparator ) ;
public Catalog ( ) ;
 
public void addStudent(String name, double media, int clazz);
public Student getStudent ( String name) ;
public void removeStudent ( String name) ;
public Catalog byClass (int clazz ) ; 
// Contine o clasa anonima de tip Comparator ce va fi folosita la crearea Catalog-ului returnat

Problema 3

Definiți clasa generică LinkedList care va implementa interfața Iterable și va modela o listă liniară simplu înlănțuită: class LinkedList<T> implements Iterable<T>

În clasa LinkedList se vor defini:

 • o clasă generica internă privată statică Node
 private static class Node<T> 

care conține două referințe: una pentru valoarea pe care o reține nodul și una pentru nodul următor din listă; și doi constructori: unul cu doi parametri (valoarea și nodul următor) și unul cu un parametru (valoarea) - va atribui valoarea null nodului următor;

 • două elemente de tip Node, reprezentând primul și respectiv ultimul element din listă;
 • o clasă internă ListIterator ce va implementa interfața generica Iterator;
 • metodele prezentate în blocul de cod de mai jos.
//Insereaza un nod la inceputul listei
public void addFirst(T data);
//Insereaza un nod la sfarsitul listei
public void add(T data);
//Returneaza un obiect de tip ListIterator
public Iterator<T> iterator();

Pentru testare, se va folosi clasa Task3, pusă la dispoziție în arhiva laboratorului.

Problema 4

Realizați un program care încearcă afișarea a unui tabel în două formate, astfel încât să fie ușor de importat într-un program de calcul tabelar (i.e. Excel - csv) sau pentru a fi ușor de citit pentru oameni - ASCII.

Definiți clasa Table pentru a modela un tabel care să poată reprezenta căsuțe de orice tip (de. ex, pe un rând puteți avea atât numere cât și șiruri de caractere). Clasa va conține un Vector de Vector de Object și clasele interne AsciiPrinter și CsvPrinter, utilizate la afișarea în format ASCII și respectiv csv a unui obiect de tip Table. Clasa AsciiPrinter va primi o listă de marimi ale fiecărei coloane pentru a putea să le aranjeze corespunzător, iar clasa CsvPrinter va primi un șir delimitator – în acest caz va fi “,”.

Intuiți din clasa Task4 care ar putea fi structura clasei Table și implementați-o.

Clasa AsciiPrinter va afișa tabelul sub următoarea formă:

#| Materie             | An| Semestru| Credite| 
1| Programarea calculatoarelor   | 1 | 1    | 6   | 
2| Structuri de date        | 1 | 2    | 6   | 
3| Programare Orientata pe Obiecte | 2 | 1    | 6   | 

Clasa CsvPrinter va afișa tabelul sub următoarea formă:

#,Materie,An,Semestru,Credite
1,Programarea calculatoarelor,1,1,6
2,Structuri de date,1,2,6
3,Programare Orientata pe Obiecte,2,1,6

public interface Printer, Table.print(Printer p)
System.out.format

poo/laboratoare/08.txt · Last modified: 2022/11/24 13:08 by carmen.odubasteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0