Laboratorul 03.

Problema 1

Definiți o clasă Fractie care modelează lucrul cu fracțiile. Membrii acestei clase sunt:

 • două atribuite de tip int pentru numărătorul fracției, respectiv numitorul ei;
 • constructorul cu doi parametri de tip int, pentru setarea celor două parți ale fracției (numărător și numitor);
 • un constructor fără parametri care apelează constructorul anterior;
 • o metodă, cu un singur parametru, de calcul a sumei a două fracții;
 • o metodă toString uzitată pentru afișarea pe ecran a valorii fracției;
 • o metodă equals, cu un parametru de tip Object, care va returna true dacă fracțiile sunt egale, respectiv false în sens contrar;
 • o metodă main pentru testarea funcționalității clasei.

Consultați exemplul prezentat la curs pentru numere complexe!

Problema 2

Un produs este caracterizat prin nume (String), preț (double) și cantitate (int). Un magazin are un nume (String) și conține 3 produse. Creați clasele Produs și Magazin corespunzătoare specificațiilor de mai sus. În fiecare clasă, implementați constructorul potrivit, astfel încât caracteristicile instanțelor să fie setate la crearea acestora. Clasa Produs conține o metodă toString, care va returna un String sub forma “Produs <nume_produs> <preț_produs> <cantitate>“ și o metodă getTotalProdus care va returna un double, produsul dintre cantitate și preț. Clasa Magazin conține o metodă toString care va returna String-ul corespondent tuturor componentelor magazinului și o metodă getTotalMagazin care va calcula suma totalurilor produselor și o va returna. Creați, într-o metodă main, un obiect de tip Magazin, uzitând obiecte anonime în cadrul instanțierii.

Patrat p = new Patrat(new Point(0, 0), new Dimension(5, 5));

Problema 3

Să se definească o clasă MyQueue care să descrie o structură de date de tip coadă. Datele clasei (private):

 • un obiect de tip MyArray (clasa inclusă în arhiva laboratorului);
 • o constantă (Infinit) având valoarea $9500$;
 • indicele primului element din coadă;
 • indicele ultimului element din coadă;
 • numărul de elemente din coada.

Constructorul clasei:

 • constructor fără parametri care se ocupă de inițializările membrilor.

Metodele clasei:

 • int getSize() = are ca rezultat numărul de elemente din coadă;
 • void enqueue(int value) = adaugă o valoare în coadă;
 • int dequeue() = întoarce primul element din coadă și îl elimină, incrementând indicele corespunzător, fără a elimina efectiv elementul din obiectul de tip MyArray (Infinit - coada vidă);
 • boolean isEmpty() = verifică dacă este vidă coada;
 • String toString() = String cu elementele din structura de date.

Pentru verificare, se va folosi clasa de mai jos.

class MyArray {
  private int v[];
  private int size;
 
  public MyArray() {
    this(100);
  }
 
  public MyArray(int length) {
    size = 0;
    v = new int[length];
  }
 
  public int get(int poz) {
    if(poz < size) {
      return v[poz];
    } else {
      return -1;
    }
  }
 
  public void set(int pos, int value) {
    v[pos] = value;
    size++;
  }
 
  public int getSize() {
    return size;
  }
}
 
 
class Test {
  public static void main(String args[]) {
    MyQueue queue = new MyQueue();
    queue.enqueue(7);
    queue.enqueue(8);
    queue.enqueue(10);
    queue.enqueue(-1);
    queue.enqueue(2);
    System.out.println(queue);
    System.out.println(queue.dequeue());
    System.out.println(queue.getSize());
    System.out.println(queue);
    queue.enqueue(9);
    queue.enqueue(queue.dequeue());
    queue.enqueue(11);
    queue.enqueue(22);
    System.out.println(queue);
    while(!queue.isEmpty()) {
      System.out.print(queue.dequeue() + " ");
    }
    System.out.println("");
    System.out.println(queue);
  }
}

Problema 4

Definiți o clasă Numar care are ca membru un număr întreg și conține metodele descrise mai jos. Implementați metodele astfel încât fiecare metodă să efectueze o singură adunare. Instanțiați un obiect de tip Numar în metoda main și apelați metodele implementate. Ce principiu POO este evidențiat în acest exercițiu?

//returneaza suma dintre nr (membrul clasei) si a
public int suma(int a);
//returneaza suma dintre nr, a si b
public int suma(int a, int b);
//returneaza suma dintre nr, a, b si c
public int suma(int a, int b, int c);
//returneaza suma dintre nr, a, b, c si d
public int suma(int a, int b, int c, int d);

Problema 5

Implementați clasa Punct care definește un punct din spațiul 2D.

Datele clasei (private):

 • două nr. întregi reprezentând cele două coordonate ale punctului.

Conctructorul clasei:

 • un constructor fără parametri care instanțiază punctul O(0, 0).

Metodele clasei:

 • int getX() = întoarce abscisa punctului;
 • void setX(int x) = seteaza abscisa punctului;
 • int getY() = întoarce ordonata punctului;
 • void setY(int y) = setează ordonata punctului;
 • String toString() = returnează un String de forma (x, y);
 • double distance(int, int) = calculează distanța dintre 2 puncte;
 • double distance(Punct p1) = calculează distanța dintre 2 puncte.

Creați o clasă Test, în același pachet cu clasa Punct, care conține o metodă main care calculează distanța dintre punctele A(1, 2) si B(-1, 3).

Puteți accesa datele clasei Punct în metoda main din clasa Test?

Problema 6

Să se definească o clasă Graph care să descrie un graf ponderat orientat care are nodurile numerotate de la $1$.

Datele clasei (private):

 • o matrice cu componente de tip int (matricea costurilor) - matrice;
 • o constantă (Infinit) având valoarea 9500;
 • numărul de noduri - n .

Constructorul clasei:

 • constructor cu un parametru întreg (numărul de noduri din graf)

Metodele clasei:

 • int getSize() = are ca rezultat numărul de noduri din graf;
 • void addArc(int v, int w, int cost) = adaugă un arc la graf (între $v$ și $w$, având costul $cost$);
 • boolean isArc(int v, int w) = verifică dacă există arc între $v$ și $w$ în graf;
 • toString() = afișarea grafului (se va alege o variantă intuitivă de afișare a grafului);
 • int[][] floydWarshall() = implementarea algoritmului \textit{Floyd - Warshall} pentru determinarea drumurilor de cost minim în graf;
 • void main(String[]) = metoda main pentru testarea functionalității clasei implementate.

Pentru verificare, se va crea graful din figura de mai jos. Se va afișa graful, uzitând metoda toString implementată, și se va determina distanța minimă dintre două noduri folosind algoritmul Floyd - Warshall. Folosiți scheletul de mai jos:

class Graph {
  //....
 
  public int[][] floydWarshall() {
		int result[][];
		result = new int[n+1][n+1];
		int k, i, j;
		for(i = 1; i <= n; i++) {
			for(j = 1; j <= n; j++) {
				if(i == j) {
					result[i][j] = 0;
				} else if(isArc(i, j)) {
					result[i][j] = matrice[i][j];
				} else {
					result[i][j] = Infinit;
				}
			}
		}
		for(k = 1; k <= n; k++) {
			for(i = 1; i <= n; i++) {
				for(j = 1; j <= n; j++) {
					int dist;
					dist = result[i][k] + result[k][j];
					if(result[i][j] > dist) {
						result[i][j] = dist;
					}
				}
			}
		}
		return result;
	}
 
	public static void main(String args[]) {
		Graph g = new Graph(4);
		g.addArc(1, 3, 2);
		g.addArc(1, 2, 3);
		g.addArc(2, 4, 6);
		g.addArc(2, 3, 2);
		System.out.println(g);
		System.out.println("Floyd-Warshall");
		int [][] my_matrix = g.floydWarshall();
		System.out.println("distanta minima dintre nodurile 1 si 4 este "+ my_matrix[1][4]); // rezultat - 9
	}
}

Problema 7

Să se implementeze ierarhia de clase descrisă prin următoarea diagramă:

Clasa Schedule conține o metodă care calculează durata călătoriei în minute. Știind algoritmul de calcul al prețului unui bilet de călătorie, să se implementeze o metodă, în clasa Train, care calculează prețul unui bilet. Valoarea unui bilet este egală cu X * durata_călătoriei, unde $X$ este egal cu $1$ pentru cursele interne și $2$ pentru cursele internaționale. Clasa Route va conține un constructor cu $2$ parametri și o metodă care primește ca parametru un obiect de tip Route și verifică dacă sunt de tip tur - retur cele două rute, rezultatul fiind de tip boolean. Clasa ClockTime conține o metodă, cu un parametru de tip ClockTime, și compară două momente de timp, rezultatul fiind un int.

Adaugați o metodă main pentru testarea claselor implementate, utilizând exemplele oferite. Definiți un constructor potrivit pentru instanțierea unui obiect de tip Train, în care să apelați constructorii definiți în clasele Route, Schedule și ClockTime.

[local] [origin (departure)] -> [destination (arrival)]
true Bucuresti Nord (9:35) -> Constanta (12:02)
true Bucuresti Nord (5:45) -> Iasi (12:49)
false Bucuresti Nord (23:45) -> Sofia (17:00)
poo/laboratoare/03.txt · Last modified: 2020/10/20 11:33 by carmen.odubasteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0