Laboratorul 10 - Recapitulare

1. Obiective

În acest laborator ne propunem să definitivăm conceptele învățate pe parcursul semestrului, reamintindu-ne etapele prin care am trecut în construirea UAL-ului și miniprocesorului nostru. Recapitularea va fi făcută sub forma unui joc pe echipe. Va exista un număr prestabilit de taskuri (întrebări sau cerințe), iar echipa care va răspunde corect prima va primi punctajul pe acea întrebare. La final, punctajul se va împărți între echipe, conform numărului de taskuri la care a răspuns în mod corect fiecare.

2. Taskuri

Acestea vor fi făcute publice de asistent în timpul laboratorului, unul câte unul. Dacă taskul implică scriere de cod, acesta va fi verificat în simulator de către toți studenții înainte de trecerea la exercițiul următor.

Echipa care răspunde la o întrebare este responsabilă și cu lămurirea întrebărilor din partea colegilor. Dacă echipa nu poate motiva, sau nu poate da un răspuns corect la o întrebare a colegilor/asistentului, atunci va primi punctaj parțial pe task.

Task 0

Completați individual formularul de Feedback.

Task 1

Avem următorul modul definit (un mux 2:1):

module mux2to1 (input [1:0] in, input sel, output out);
  assign out = in[sel];
endmodule

Creați un modul care să reprezinte un mux 4:1 folosindu-vă de declarări repetate ale modului mux2to1.

Task 2

Este implementat bine următorul modul? Dacă nu de ce? MyAnd este o poartă and, iar MyUal este un mini-ual care pentru sel == 0 face and pe intrări, iar pentru 1 face or.

 • 2.a
module MyAnd(input a, input b, output c)
   assign c = a & b;
endmodule
 • 2.b
module MyAnd (input a, input b, output c);
  reg regc;
 
  always @(*) begin
      regc = a & b;
  end
 
  assign c = regc;
end
 • 2.c
module MyAnd(input a, input b, output c);
  if (a == 1 & b == 1) begin
      c = 1;
  end else begin
      c = 0;
  end
endmodule
 • 2.d
module MyUal(input a, input b, input sel, output out);
  always @(*) begin
      if (sel == 0) begin
          and(c,a,b);
      end else begin
          or(c,a,b);
      end
  end
endmodule
 • 2.e
module MyUal(input a, input b, input sel, output out);
  always @(*) begin
      if (sel == 0) begin
          assign out = a & b;
      end else begin
          assign out = a | b;
      end
  end
endmodule
 • 2.f
module MyUal(input a, input b, input sel, output out);
  always @(*) begin
      if (sel == 0) begin
          out = a & b;
      end else begin
          out = a | b;
      end
  end
endmodule
 • 2.g
module MyUal(input a, input b, input sel, output out);
  reg rego;
 
  always @(*) begin
      rego <= a & b;
      if (sel == 1) begin
          rego <= a | b;
      end
  end
 
  assign out = rego;
endmodule
 • 2.h
module MyUal(input a, input b, input sel, output out);
  reg rego;
 
  always @(*) begin
      rego = a & b;
 
      if (sel == 1) begin
          rego = a | b;
      end
  end
 
  assign out = rego;
endmodule
 • 2.i
module MyUal(input a, input b, input sel, output out);
  reg rego;
 
  always @(*) begin
      assign rego = (sel == 0) ? a & b : a | b;
  end
 
  assign out = rego;
endmodule
 • 2.j
module MyAnd(input[3:0] a, input[3:0] b, output[3:0] c);
  and(c, a, b);
endmodule

Task 3

Care dintre următoarele secvenţe de cod sunt greșite? De ce?

module MyAndXor(input a, input b, output oand, output oxor);
  assign oand = a & b;
  assign oxor = a ^ b;
endmodule

MyMod face operatia a ^ (a & b).

 • 3.a
module Mymod(input a, input b, output c);
  wire o1;
 
  MyAndXor (a, b, o1);
  MyAndXor(.oxor(c), .a(a), .b(o1));
endmodule
 • 3.b
module Mymod(input a, input b, output c);
  wire o1, o2;
 
  MyAndXor m1 (.a(a), .oand(o1), .oxor(o2));
  MyAndXor m2 (o1, a, o2, c);
endmodule
 • 3.c
module Mymod(input a, input b, output c);
  reg o1, o2;
 
  MyAndXor m1 (.a(a), .b(b), .oand(o1));
  MyAndXor m2 (o1, a, o2, c);
endmodule

Task 4

Este vreo diferență între comportamentele următoarelor module?

module mux2to1 (input [1:0] in, input sel, output out);
  wire notsel, and1, and2;
 
  not(notsel, sel);
  and(and1, in[0], notsel);
  and(and2, in[1], sel);
  or(out, and1, and2);
endmodule
module mux2to1 (input [1:0] in, input sel, output out);
  assign out = (sel == 0) ? in[0] : in[1];
endmodule
module mux2to1 (input [1:0] in, input sel, output out);
  reg rego;
 
  always @(*) begin
      case (sel)
        1’b0: rego =in[0];
        1’b1: rego =in[1];
        default rego = 1’bx;
      endcase
  end
 
  assign out = rego;
endmodule

Task 5

Este vreo diferență între comportamentele următoarelor module?

module Mymod(input a, input b, output c);
  reg op1, op2;
 
  initial begin
      op1 = 0;
      op2 = 0;
  end
 
  always @(*) begin
      op1 = a & b;
      op2 = a ^ op1;
  end
 
  assign c = op2;
endmodule
module Mymod(input a, input b, output c);
  reg op1, op2;
 
  initial begin
      op1 = 0;
      op2 = 0;
  end
 
  always @(*) begin
      op1 <= a & b;
      op2 <= a ^ op1;
  end
 
  assign c = op2;
endmodule
module Mymod(input a, input b, output c);
  assign c = a ^ (a & b);
endmodule
module Mymod(input a, input b, output c);
  reg op1, op2;
 
  initial begin
      op1 = 0;
      op2 = 0;
  end
 
  always @(a,b) begin
      op1 = a & b;
      op2 = a ^ op1;
  end
 
  assign c = op2;
endmodule

Task 6

Creați un debouncer în Verilog.

Task 7

Faceți un automat Moore pentru următorul fsm implementat în Verilog:

`timescale 1ns / 1ps
module fsm(
  input clk,
  input reset,
  input in,
  output out
  );
 
  reg [1:0] currentState;
  reg [1:0] nextState;
  localparam STATE_Initial = 2'd0,
  STATE_1 = 2'd1,
  STATE_2 = 2'd2,
  STATE_3 = 2'd3;
 
  assign out = (currentState == STATE_3);
 
  always@ ( posedge clk ) begin
   if ( reset )
       currentState <= STATE_Initial;
   else
       currentState <= nextState;
   end
  end
 
  always@ ( * ) begin
     nextState = currentState;
 
     case ( currentState )
       STATE_Initial : begin
            if(in == 0) begin
              nextState = STATE_1;
            end else begin
              nextState = STATE_2;
            end
       end
       STATE_1 : begin
            if(in == 0) begin
              nextState = STATE_1;
            end else begin
              nextState = STATE_2;
            end
       end
       STATE_2 : begin
            if(in == 0) begin
              nextState = STATE_2;
            end else begin
              nextState = STATE_3;
            end
       end
       STATE_3 : begin
            if(in == 0) begin
              nextState = STATE_1;
            end else begin
              nextState = STATE_2;
            end
       end
       default: begin
            nextState = STATE_Initial;
       end
     endcase
  end
endmodule

Task 8

Este următorul modul o implementare corectă al unui sumator ripple carry? Modulul FullAdder este implementat corect și face ce îi spune numele.

module RippleCarry(
  input[7:0] A,
  input[7:0] B,
  input Cin,
  output[7:0] S,
  output Cout
  );
  wire[6:0] C;
 
  FullAdder fa0(.A(A[0]),.B(B[0]),.Cin(Cin),.S(S[0]),.Cout(C[0]));
  FullAdder fa4(.A(A[4]),.B(B[4]),.Cin(C[3]),.S(S[4]),.Cout(C[4]));
  FullAdder fa5(.A(A[5]),.B(B[5]),.Cin(C[4]),.S(S[5]),.Cout(C[5]));
  FullAdder fa6(.A(A[6]),.B(B[6]),.Cin(C[5]),.S(S[6]),.Cout(C[6]));
  FullAdder fa1(.A(A[1]),.B(B[1]),.Cin(C[0]),.S(S[1]),.Cout(C[1]));
  FullAdder fa2(.A(A[2]),.B(B[2]),.Cin(C[1]),.S(S[2]),.Cout(C[2]));
  FullAdder fa3(.A(A[3]),.B(B[3]),.Cin(C[2]),.S(S[3]),.Cout(C[3]));
  FullAdder fa7(.A(A[7]),.B(B[7]),.Cin(C[6]),.S(S[7]),.Cout(Cout));
endmodule

Task 9

Este implementat corect următorul modul de FullAdder?

module FullAdder(
  input A,
  input B,
  input Cin,
  output S,
  output Cout
  );
  wire S1, C1, C2;
 
  HalfAdder ha1(.A(A),.B(B),.S(S1),.C(C1));
  HalfAdder ha2(.A(S1),.B(Cin),.S(S),.C(C2));
  xor(Cout, C1, C2);
endmodule

Task 10

Este implementat corect următorul modul de HalfAdder?

module HalfAdder(
  input A,
  input B,
  output S,
  output C
  );
  assign S = A | B;
  assign C = A & B;
endmodule

Task 11

Este implementat corect următorul modul de scăzător?

module Scazator(
  input[7:0] A,
  input[7:0] B,
  output[7:0] D,
  output Neg
  );
  wire Cout;
 
  Exercitiu_2_RippleCarry rc(.A(A),.B(~B),.Cin(1),.S(D),.Cout(Cout));
  assign Neg = D[7];
 
endmodule

Task 12

Este bine implementat următorul modul de FullAdder pentru CarryLookAhead?

module FullAdder(
  input A,
  input B,
  input Cin,
  output S,
  output P,
  output G
  );
  wire S1, C1, C2;
  HalfAdder ha1(.A(A),.B(B),.S(S1));
  HalfAdder ha2(.A(S1),.B(Cin),.S(S));
  assign P = A | B;
  assign G = A ^ B;
endmodule

Task 13

Care din implementările următoare ale operației MUL sunt corecte?

 • 13.a
module POARTA_MUL(
  input[3:0] A,
  input[3:0] B,
  output[7:0] out
  );
 
  reg[8:0] P;
  reg[8:0] Aux;
  reg[8:0] S;
  reg[3:0] negA;
  reg var_aux;
  integer i;
 
  always @(*) begin
       P = {4'b0000, B, 1'b0};
       negA = ~A + 1;
       Aux = {A, 5'b00000};
       S = {negA, 5'b00000};
 
       for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
           case (P[1:0])
            2'b00: begin
            end
            2'b01: begin
                P = P + Aux;
            end
            2'b10: begin
                P = P + S;
            end
            2'b11: begin
            end
          endcase
 
          var_aux = P[8];
          P = P >> 1;
          P[8] = var_aux;
      end
  end
 
  assign out = P[8:1];
endmodule
 • 13.b
module POARTA_MUL(
  input[3:0] A,
  input[3:0] B,
  output[7:0] out
  );
 
  reg[8:0] P;
  reg[8:0] Aux;
  reg[8:0] S;
  reg[3:0] negA;
  reg var_aux;
  integer i;
 
  always @(*) begin
       P = {4'b0000, B, 1'b0};
       negA = ~A + 1;
       Aux = {A, 5'b00000};
       S = {negA, 5'b00000};
 
     for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
       case (P[1:0])
            2'b00: begin
            end
            2'b01: begin
                P = P + Aux;
            end
            2'b10: begin
                P = P + S;
            end
            2'b11: begin
            end
          endcase
 
          P = P >>> 1;
      end
  end
 
  assign out = P[8:1];
endmodule
 • 13.c
module POARTA_MUL(
  input[3:0] A,
  input[3:0] B,
  output[7:0] out
  );
 
  reg[8:0] P;
  reg[8:0] Aux;
  reg[8:0] S;
  reg[3:0] negA;
  reg var_aux;
  integer i;
 
  always @(*) begin
       P = {4'b0000, B, 1'b0};
       negA = ~A + 1;
       Aux = {A, 5'b00000};
       S = {negA, 5'b00000};
 
       for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
           case (P[1:0])
            2'b00: begin
            end
            2'b01: begin
                P = P + Aux;
            end
            2'b10: begin
                P = P + S;
            end
            2'b11: begin
            end
          endcase
 
          P = P >> 1;
      end
  end
 
  assign out = P[8:1];
endmodule
 • 13.d
module POARTA_MUL(
  input[3:0] A,
  input[3:0] B,
  output[7:0] out
  );
 
  reg[8:0] P;
  reg[8:0] Aux;
  reg[8:0] S;
  reg[3:0] negA;
  reg var_aux;
  integer i;
 
  always @(*) begin
       P = {4'b0000, B, 1'b0};
       negA = ~A + 1;
       Aux = { 5'b00000, A};
       S = {,5'b00000, negA};
 
       for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
           case (P[1:0])
            2'b00: begin
            end
            2'b01: begin
                P = P + Aux;
            end
            2'b10: begin
                P = P + S;
            end
            2'b11: begin
            end
          endcase
 
          var_aux = P[8];
          P = P >> 1;
          P[8] = var_aux;
      end
  end
 
  assign out = P[8:1];
endmodule
 • 13.e
module POARTA_MUL(
  input[3:0] A,
  input[3:0] B,
  output[7:0] out
  );
 
  reg[8:0] P;
  reg[8:0] Aux;
  reg[8:0] S;
  reg[3:0] negA;
  reg var_aux;
  integer i;
 
  always @(*) begin
       P = {4'b0000, B, 1'b0};
       negA = ~A + 1;
       Aux = {negA, 5'b00000};
       S = {A, 5'b00000};
 
       for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
           case (P[1:0])
              2'b00: begin
            end
            2'b01: begin
                P = P + Aux;
            end
            2'b10: begin
                P = P + S;
            end
            2'b11: begin
            end
          endcase
 
          var_aux = P[8];
          P = P >> 1;
          P[8] = var_aux;
      end
  end
 
  assign out = P[8:1];
endmodule

Task 14

Care dintre următoarele module implementează corect afișarea cifrei 2 pe un afișaj cu 7 segmente din cadrul plăcuței de la laborator?

 • 14.a
module task0(
  output wire o_w_AN0,
  output wire o_w_AN1,
  output wire o_w_AN2,
  output wire o_w_AN3,
  output wire o_w_CA,
  output wire o_w_CB,
  output wire o_w_CC,
  output wire o_w_CD,
  output wire o_w_CE,
  output wire o_w_CF,
  output wire o_w_CG,
  output wire o_w_DP
);
  assign o_w_AN0 = 0;
  assign o_w_AN1 = 1;
  assign o_w_AN2 = 1;
  assign o_w_AN3 = 1;
  assign o_w_CA = 0;
  assign o_w_CB = 0;
  assign o_w_CC = 1;
  assign o_w_CD = 0;
  assign o_w_CE = 0;
  assign o_w_CF = 1;
  assign o_w_CG = 0;
  assign o_w_DP = 1;
endmodule
 • 14.b
module task0(
  output wire o_w_AN0,
  output wire o_w_AN1,
  output wire o_w_AN2,
  output wire o_w_AN3,
  output wire o_w_CA,
  output wire o_w_CB,
  output wire o_w_CC,
  output wire o_w_CD,
  output wire o_w_CE,
  output wire o_w_CF,
  output wire o_w_CG,
  output wire o_w_DP
);
  assign o_w_AN0 = 1;
  assign o_w_AN1 = 1;
  assign o_w_AN2 = 1;
  assign o_w_AN3 = 1;
  assign o_w_CA = 0;
  assign o_w_CB = 0;
  assign o_w_CC = 1;
  assign o_w_CD = 0;
  assign o_w_CE = 0;
  assign o_w_CF = 1;
  assign o_w_CG = 0;
  assign o_w_DP = 1;
endmodule
 • 14.c
module task0(
  output wire o_w_AN0,
  output wire o_w_AN1,
  output wire o_w_AN2,
  output wire o_w_AN3,
  output wire o_w_CA,
  output wire o_w_CB,
  output wire o_w_CC,
  output wire o_w_CD,
  output wire o_w_CE,
  output wire o_w_CF,
  output wire o_w_CG,
  output wire o_w_DP
);
  assign o_w_AN0 = 0;
  assign o_w_AN1 = 1;
  assign o_w_AN2 = 1;
  assign o_w_AN3 = 1;
  assign o_w_CA = 1;
  assign o_w_CB = 1;
  assign o_w_CC = 0;
  assign o_w_CD = 1;
  assign o_w_CE = 1;
  assign o_w_CF = 0;
  assign o_w_CG = 1;
  assign o_w_DP = 0;
endmodule
 • 14.d
module task0(
  output wire o_w_AN0,
  output wire o_w_AN1,
  output wire o_w_AN2,
  output wire o_w_AN3,
  output wire o_w_CA,
  output wire o_w_CB,
  output wire o_w_CC,
  output wire o_w_CD,
  output wire o_w_CE,
  output wire o_w_CF,
  output wire o_w_CG,
  output wire o_w_DP
);
  assign o_w_AN0 = 1;
  assign o_w_AN1 = 0;
  assign o_w_AN2 = 0;
  assign o_w_AN3 = 0;
  assign o_w_CA = 1;
  assign o_w_CB = 1;
  assign o_w_CC = 0;
  assign o_w_CD = 1;
  assign o_w_CE = 1;
  assign o_w_CF = 0;
  assign o_w_CG = 1;
  assign o_w_DP = 0;
endmodule

Task 15

Cum putem afișa 2 valori diferite pe 2 cifre diferite pentru cele 4 afișaje cu 7 segmente din cadrul plăcuței de la laborator?

Task 16

Descrieți pe scurt conceptul de pipelinening, enumerând prin ce etape trece o instrucțiune. Ce probleme pot apărea în cazul pipelineningului și cum se pot corecta?

Task 17

Care sunt diferențele dintre circuitele logice combinaționale și cele secventiale?

Task 18

Ce tipuri de atribuiri pot fi folosite într-un modul Verilog si care sunt diferențele dintre acestea?

Task 19

Comparați cele 3 tipuri de descriere ale modulelor în Verilog.

Task 20

Declarați și instanțiați un modul care are: un port de intrare si iesire data pe 16 biți cu LSB în stânga; un port de ieșire valid pe un bit, de tip registru; un port de intrare address pe 8 biți cu MSB în stânga; un port de intrare write pe un bit; un port de intrare row pe un bit.

Înainte de a îl instanția, declarați și variabilele necesare instanțierii.

Task 21

Ce valori vor avea x, y, z la finalul secventei următoare de cod, știind că inițial x = 6, y = 2, z = 4 și că au lățimea de 3 biti?

x <= x & y;
y <= x & z;
z <= y ^ x;

Task 22

Ce valori vor avea x, y, z la finalul secventei următoare de cod, știind că inițial x = 6, y = 2, z = 4 și că au lățimea de 3 biti?

x = x & y;
y = x & z;
z = y ^ x;

Task 23

Identificati greseliile din următorul modul Verilog.

module mux_4_to_1(
  output reg out,
  input in0,
  input in1,
  input in2,
  input in3,
  input sel0,
  input sel1
  );
 
  always @*
    case ([sel1, sel0])
      1'b00: out = in0;
      2'b01: out = in1;
      2'b10: out = in2;
      2'b11: out = in3;
      default: out = 1b’x;
    end
  end
endmodule

Task 24

Corectați următorul modul Verilog care contine o intrare de selectie pe 3 biti, 2 intrari a si b pe 2 biti si o iesire tot pe 2 biti. În funcție de selecție, ieșirea va avea următoarele valori:

 • sel == 1: se aplică NAND pe cele 2 intrări;
 • sel == 2: se aplică OR pe cele 2 intrări;
 • sel == 4: ieșirea modulului random (primul parametru este ieșirea, apoi sunt cele 2 intrări care ar trebui sa fie a și b);
module complete_me(output [2:0] out, input [2:0] a, input [2:0] b, input [3:0] sel);
  wire out_nand;
  wire out_or;
  wire out_random;
 
  always @(*) begin
    random(out_random, a, b);
  end
 
  always @(*) begin
    out_nand <= ~(a & b);
    out_or = or(a, b);
  end
 
  case(sel)
    3’b0: out = out_nand;
    3’b1: out = out_or;
    3’b2: out = out_random;
    default: out = 2’bx;
  endcase
endmodule

Secvențele greșite de cod se pot înlocui cu următoarele răspunsuri:

output [2:0] out, input [2:0] a, input [2:0] b, input [3:0] sel
output out, input a, input b, input sel
output [1:0] out, input [1:0] a, input [1:0] b, input [2:0] sel
wire out_nand;
reg out_or;
wire out_random;
wire out_or;
reg out_nand;
reg out_random;
reg out_nand;
reg out_or;
wire out_random;
random(out_random, a, b);
always @(*) begin
  random rand(out_random, a, b);
end
random rand(out_random, a, b);
assign out_nand = ~(a & b);
out_nand = nand(a, b);
nand(a, b);
out_or = or(a, b);
assign out_or = a | b;
or(a, b);
assign out = sel == 3’b001 ? out_nand : 3’b010 ? out_or : 3’b100 ? out_random : 2’bx;
if (sel == 1)
  out = out_nand;
else if (sel == 2)
  out = out_or;
else if (sel == 4)
  out = out_random;
else
  out = 2’bx;
end
if (sel == 3’b0)
  out = out_nand;
else if (sel == 3’b1)
  out = out_or;
else if (sel == 3’b2)
  out = out_random;
else
  out = 2’bx;
end

3. Problemă examen

În vederea pregătirii problemei pentru examen (a.k.a proba numita “problema”), trebuie să aveți în vedere cele 2 mari tipuri de probleme prezentate la curs:

 • BRANCH PREDICTOR
 • DATA HAZARDS IN PIPELINE

Pentru ambele tipuri de probleme, găsiți teoria necesara în cursul de CN de pe moodle. Pe lângă exemplele din curs, mai jos am atașat câte un model complet de redactare pentru fiecare subiect.

În plus, puteți consulta următoarele link-uri:

ATENȚIE! Vă rugăm ca în redactarea problemelor să folositi notațiile/convențiile prezentate la curs și la laborator.

Exemplu problemă BRANCH PREDICTOR

Fie următorul cod în assembly (simplificat):

mov ax, $a
mov bx, $b
 
_while:
  cmp ax, bx ; ax ? bx
 
  jg _greater ; ax > bx ?
  jl _less  ; ax < bx ?
  je _pwp   ; ax == bx ?
 
  jmp _while
 
_greater:
  sub ax, bx ; ax = ax - bx
  jmp _while
 
_less:
  sub bx, ax ; bx = bx - ax
  jmp _while
 
_pwp: ;se afiseaza conținutul lui ax

Observații

 1. Recapitulare assembly
  • jmp este instrucțiune ce implementează un salt necondiționat
  • jg, jl, je sunt instrucțiuni ce implementează salturi CONDITIONATE (doar pentru acestea Branch Predictorul poate optimiza lucruri)
  • add/sub, cmp sunt folosite pentru adunare/scadere și comparare
  • mov este instrucțiunea care copiază în destinație (primul operand), conținutul sursei (al doilea operand)
 2. În acest exemplu, instrucțiunile au fost explicate, atat în această secțiune cat și în cod (prin comentarii). Ne așteptăm ca la examen să știți ce fac instrucțiunile: add/sub, je/jg/jl/jmp, cmp, inc, load (ld) /store (st)/mov. De asemenea, ce este un registru (ex. ax/eax, bx/ebx, cx/ecx, dx/edx sau r1, r2, r3 …), cum luăm valoarea de la o adresa (b), sintaxa pentru instrucțiuni (ex. mov reg destinație reg_sursa).

Se știu numărul de cicli de ceas pentru fiecare tip de instrucțiune: mov - 1 ciclu, cmp - 1 ciclu, sub - 1 ciclu, branch - 20 cicli (dacă nu a fost prezis corect) sau 2 cicli (dacă a fost prezis corect), iar frecvența procesorului este de 1GHz.

Se va cere rezolvarea unui subiect asemănător cu unul dintre următoarele:

A. Fie procesorul A care implementează un branch predictor global, iar metoda de branch prediction folosită este 1-bit counter (taken/not taken). Starea inițială este not taken.

 • Ce valoare afișează programul?
 • Enumerați prin ce stări trece branch predictorul, semnalând dacă branchul a fost prezis corect sau greșit.
 • Câte branchuri au fost prezise corect?
 • Câte branchuri au fost prezise incorect?
 • Care este timpul de rulare al programului?

B. Fie procesorul B care implementează un branch predictor global, iar metoda de branch prediction folosită este 2-bit counter (strongly taken/weak taken/weak not taken/strongly not taken). Starea inițială este strongly not taken.

 • Ce valoare afișează programul?
 • Enumerați prin ce stări trece branch predictorul, semnalând dacă branchul a fost prezis corect sau greșit.
 • Câte branchuri au fost prezise corect?
 • Câte branchuri au fost prezise incorect?
 • Care este timpul de rulare al programului?

C. Fie procesorul C care implementează un branch predictor local, iar metoda de branch prediction folosită este 1-bit counter (taken/not taken). Starea inițială este not taken.

 • Ce valoare afișează programul?
 • Enumerați prin ce stări trec branch predictorii, semnalând dacă branchul a fost prezis corect sau greșit.
 • Câte branchuri au fost prezise corect?
 • Câte branchuri au fost prezise incorect?
 • Care este timpul de rulare al programului?

D. Fie procesorul D care implementează un branch predictor local, iar metoda de branch prediction folosită este 2-bit counter (strongly taken/weak taken/weak not taken/strongly not taken). Starea inițială este strongly not taken.

 • Ce valoare afișează programul?
 • Enumerați prin ce stări trec branch predictorii, semnalând dacă branchul a fost prezis corect sau greșit.
 • Câte branchuri au fost prezise corect?
 • Câte branchuri au fost prezise incorect?
 • Care este timpul de rulare al programului?

Enunt vechi si rezolvare

Enunt vechi si rezolvare

Avem 2 procesoare, fiecare având frecvența de 1GHz, care execută acest cod, procesoarele A și B. Metoda de branch prediction folosită de fiecare este:

A. 1-bit counter (taken/not taken)

B. 2-bit counter (strongly taken/weak taken/weak not taken/strongly not taken)

Ambele pornesc cu o abordare pesimistă, counterul/state machine-ul fiecăreia având starea inițială pentru procesorul A not taken și pentru B strongly not taken. De altfel, ambele implementează un branch predictor global, astfel că există un singur counter/state machine global, pentru toate branch-urile. Se știu numărul de cicli de ceas pentru fiecare tip de instrucțiune: mov - 1 ciclu, cmp - 1 ciclu, sub - 1 ciclu, branch - 20 cicli (dacă nu a fost prezis corect) sau 2 cicli (dacă a fost prezis corect).

Se cer următoarele:

1. Pentru input-ul a=26 și b=34 să se evidențieze prin ce stări trec branch-predictor-ele celor 2 procesoare, semnalându-se și care branch-uri au fost prezise corect, respectiv incorect. (4p)

2. Să se calculeze timpul de rulare al programului pe cele 2 procesoare, pentru input-ul de la punctul 1. (3p)

3. Fie un procesor C, cu frecvență de 1Ghz, care are aceeași metoda de branch prediction pe 2 biți ca procesorul B, implementând însă un branch predictor local (câte un counter/state machine pentru fiecare branch). Execută procesorul C codul dat mai repede decât procesorul A sau B, pentru input-ul de la punctul 1? Argumentați. Care este speed-up față de B? (3p)

Rezolvare problema

Exemplu problemă DATA HAZARDS IN PIPELINE

Fie următorul cod în assembly (x86). Indentificați hazardele de date. Pentru fiecare menționați intrucțiunile implicate, arătând cauzele fiecărui hazard.

Treceți hazardele în ordinea crescătoare a instrucțiunilor.

Exemplu: Dacă există:

 • un hazard de tipul RAW între liniile x și y (x < y) din cauza registrului eax
 • un hazard de tipul RAW între liniile x și z (x < z, y < z) din cauza registrului eax
 • un hazard de tipul RAW între liniile t și z (x < t, t < z) din cauza registrului eax

atunci veți scrie:

Ix - Iy: RAW (eax)

Ix - Iz: RAW (eax)

It - Iz: RAW (eax)

0: mov ebx, edx       ; ebx = edx
1: add ecx, ebx       ; ecx = ecx + ebx
2: mov eax, [0xCAFEBABE]  ; eax = MEM[0xCAFEBABE]
3: mov edx, eax       ; edx = eax
4: xor edi, eax       ; edi = edi ^ eax

4. Model colocviu

Colocviul va fi dat pe 22 mai 2024 in PR001 in intervalul orar 16-18(in timpul cursului de SOC). Regulamentul se află aici.

Puteți să consultați, pentru a vă familiariza cu formatul, Modelul de test practic. si Tutorial Virtual Programing Lab

Formatul acestuia va fi următorul:

 • Test teoretic
  • Conținut: 10 întrebări grilă cu un singur răspuns corect din materia de laborator.
  • Durata: 50 min
  • Punctaj: 1.25 puncte
 • Test practic
  • Durata: 30 min
  • Punctaj: 0.75 punccte

5. Linkuri utile

soc/laboratoare/10.txt · Last modified: 2024/02/29 14:37 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0