Laboratorul 02 - Tipuri de descriere a modulelor in Verilog

În acest laborator, vom învăța despre tipurile de descriere a modulelor în Verilog. Acestea ne ajută să creăm module într-un mod cât mai ușor și eficient.

Tipuri de descriere

Comportamentul unui modul poate fi descris în trei moduri:

 • la nivel structural
 • la nivel de flux de date
 • la nivel procedural

Descrierea la nivel structural

Descrierea unui modul la nivel structural se face folosind primitive și module. Acest tip de descriere l-am folosit in laboratorul precedent și ne ajută să specificăm structura internă a modulului (elemente de circuit și legăturile dintre ele).

Multiplexor 4:1
module mux_4_to_1(
  output out,
  input in0,
  input in1,
  input in2,
  input in3,
  input sel0,
  input sel1
  );
 
  wire notsel0;
  wire notsel1;
  wire y0;
  wire y1;
  wire y2;
  wire y3;
 
  not(notsel0, sel0);
  not(notsel1, sel1);
 
  and(y0, in0, notsel1, notsel0);
  and(y1, in1, notsel1, sel0);
  and(y2, in2, sel1, notsel0);
  and(y3, in3, sel1, sel0);
 
  or(out, y0, y1, y2, y3);
 
endmodule

Descrierea la nivel flux de date

Acest tip de descriere specifică relațiile dintre intrări si ieșiri sub forma unor expresii.

Multiplexor 4:1
module mux_4_to_1(
  output out,
  input in0,
  input in1,
  input in2,
  input in3,
  input sel0,
  input sel1
  );
 
assign out = 
  (in0 & ~sel1 & ~sel0) |
  (in1 & ~sel1 & sel0) |
  (in2 & sel1 & ~sel0) |
  (in3 & sel1 & sel0);
 
endmodule
Atribuiri continue

Atribuirile continue (assign) reprezintă relații directe între semnalele. Ele urmează câteva reguli:

 • Variabilă căreia îi atribuim o valoare (variabila din stânga) trebuie să fie de tip wire.
 • Expresia din dreapta poate folosi operatori și variabile de tip wire și reg.
 • Nu o putem folosi în interiorul unui bloc initial sau always
wire a;
reg b;
wire c;
 
assign c = ~(a & b);
Operatori

Operatorii pe care îi putem folosi în Verilog sunt:

 • Aritmetici:
 • Logici:
  • Unari: ! (negare logică - orice nenul devine 0, 0 devine 1)
  • Binari: && (și logic), || (sau logic)
 • Relaționali: >, <, >=, <=, ==, !=
 • Pe biți:
  • Unari: ~ (negare pe biți - complementul față de 1)
  • Binari: & (și pe biți), | (sau pe biți), ^ (xor pe biți), ~^ sau ^~ (exclusive nor - xnor)
 • Alți operatori:
  • Concatenare: {<var0>, …, <varn>} (prin concatenarea unei variabile a, pe 3 biți, cu o variabilă b, pe 4 biți, se obtine o variabilă pe 7 biti ai cărei primi 3 biți sunt cei din a iar următorii 4 din b)
  • Deplasare stânga (shift left): <<
  • Deplasare dreapta (shift right): >>
  • Operator ternar: (<cond>) ? <expr_true> : <expr_false>; (evaluează condiția iar, dacă ea este adevărată, returnează valoarea primei expresii, altfel returnează valoarea celei de-a doua expresii)

Descrierea la nivel procedural

Folosim acest tip de descriere când dorim să specificăm funcționalitatea modulului într-un mod algoritmic.

Multiplexor 4:1
module mux_4_to_1(
  output reg out,
  input in0,
  input in1,
  input in2,
  input in3,
  input sel0,
  input sel1
  );
 
  always @(*)
  begin
    case ({sel1, sel0})
      2'b00: out = in0;
      2'b01: out = in1;
      2'b10: out = in2;
      2'b11: out = in3;
      default: out = 1'bx;
    endcase
  end
 
endmodule
Blocurile initial și always

Blocurile initial și always marchează secțiunile de cod procedural ale modulului, iar în interiorul lor se pot folosi construcții de control similare celor din limbajele procedurale.

Spre deosebire de descrierea circuitului la nivel structural sau flux de date, la nivel procedural contează ordinea instrucțiunilor.

Un bloc initial este un bloc ce va fi executat o singură dată și se folosește frecvent pentru inițializări sau resetarea circuitului.

initial begin
  A = 8'b01010101;    // Atribuim registrului A o valoare binara ('b) pe 8 biti.
  B = {A[0:3], 4’b0000}; // Atribuim registrului B concatenarea intre primii 4 biti
              // ai registrului A si 4 biti de 0.
  C = 8'h4D;       // Registrul C primeste o valoare in hexazecimal ('h) pe 8 biti.
end

Blocul initial poate să nu fie sintetizabil. Pentru a inițializa registrele cu anumite valori este recomandat să folosiți o linie explicită de reset.

Un bloc always este un bloc ce va fi executat continuu, ca o buclă infinită. El poate fi executat încontinuu sau la apariția unui eveniment.

input clk;
 
reg a;
reg b;
 
 
always @(posedge clk)
begin
  a <= b;
end

Construcția @(…) definiște lista de sensizitivitate a blocului always respectiv. Dacă ea lipsește, atunci blocul se va rula încontinuu. Dacă ea conține vreun semnal atunci blocul va rula doar la apariția unei schimbări a acelui semnal. Fiecare semnal poate fi prefixat cu posedge sau negedge, pentru a specifica execuția doar la fronturile pozitive sau negative ale semnalului.

always begin ... end        // Se va executa încontinuu.
always @(a) begin ... end      // Se va executa la orice tranzitie a semnalului a.
always @(posedge a) begin ... end  // Se va executa la orice tranzitie pozitiva a semnalului a.
always @(negedge a) begin ... end  // Se va executa la orice tranzitie negativa a semnalului a.
always @(a or b) begin ... end   // Se va executa la orice tranzitie a semnalului a sau b.
 
always @(*)
begin
  b = a;
end                 // Se va executa la orice tranzitie a oricarui semnal care poate 
                  // influenta rezultatul blocului (orice semnal citit in interiorul
                  // blocului). In acest caz, cum o schimbare a semnalului a ar duce la
                  // schimbarea valorii lui b, blocul se va executa pentru orice 
                  // tranzitie a semnalului a.                  
Construcții de control

Construcțiile de control sunt utilizate în secțiunile procedurale de cod, adică în cadrul blocurilor initial și always, pentru a descrie comportamentul circuitului. Ele sunt:

1. Condiționale:

 • if:
if (sig == 0) 
begin
  a = 2;
end else begin
  a = 1;
end
 • case:
case (sig)
  1’b0: a = 2;
  1’b1: a = 1;
  default: a = 0;
endcase

2. Bucle:

 • for
for (i = 0; i < 10; i = i + 1) 
begin
  a = a + 5;
end
 • while
i = 0;
while (i < 10) 
begin
  a = a + 5;
  i = i + 1;
end
 • repeat
repeat (10) 
begin
  a = a + 5;
end

3. Sincronizare:

 • Întârziere: specifică durata de timp între apariția instrucțiunii și momentul executării acesteia.
#10 a = a + 1; // Specifica o intarziere de 10 unitati de timp de simulare inainte de a executa incrementarea.
 
a = a + 1;
#20; // Specifica o intarziere de 20 unitati de timp de simulare intre incrementari.
a = a + 1;
 
#15  // Asteptam 15 unitati de timp
a = a + 1;   // Incrementez a
b = b + 1;   // Incrementez b

4. Eveniment: execuția unei instrucțiuni este determinată de apariția unui eveniment (este de obicei folosit împreună cu blocul always).

@r begin
  a = b & c; // Instrucțiunea se executa doar la modificarea variabilei r.
end

5. Așteptare: instrucțiunea wait permite întârzierea unei alte instrucțiuni sau a unui bloc până ce condiția specificată devine adevarată.

wait (a == 3) begin
  a = b & c;
end

Diferenta dintre wait si @r este explicata aici.

Atribuiri blocante/non-blocante

În cadrul blocurilor initial și always atribuirile pot fi de două feluri, cu semantici diferite:

 • Atribuiri blocante: = - sunt folosite pentru descrierea logicii combinaționale (porți logice). Atribuirile blocante sunt interpretate ca executându-se secvențial, semantica fiind identică cu cea din limbajele de programare procedurale.
// Initial a = 0 si b = 1.
 
a = b; // a ia valoarea lui b.
b = a; // b ia valoarea lui a.
 
// Final a = 1 si b = 1.

* Atribuiri non-blocante: <= - sunt folosite pentru descrierea logicii secvențiale. Atribuirile non-blocante sunt interpretate ca executându-se în paralel, procesul având doi pași:

 1. Partea dreaptă a tuturor atribuirilor este evaluată.
 2. Valorile determinate la pasul 1 sunt asignate variabilelor din partea stângă.
// Initial a = 0 si b = 1.
 
a <= b; // Valoarea lui b este evaluata, dar nu atribuita lui a.
b <= a; // Valoarea lui a este evaluata, dar nu atribuita lui b.
 
// Lui a si b le sunt atribuite valorile in acelasi timp.
// Final a = 1 si b = 0.

În cadrul blocurilor always folosite pentru descrierea logicii secvențiale trebuie folosite doar atribuiri non-blocante. Pentru a implementa aceast tip de circuite logice, se folosesc blocuri always ce se execută în funcție de semnalul de ceas.

always @(posedge clk) begin
  a <= b;
end

În cadrul blocurilor always ce descriu logică combinațională se pot folosi doar atribuiri blocante. Blocurile pentru logica combinațională se execută la schimbarea unuia dintre semnalele citite în cadrul acestora.

always @(B or C) begin // ASA NU !
  a = b & c;     // B != b și C != c
end

Pentru a evita greșeli de omitere ale unor semnale din listă putem folosi următoarea sintaxă, în care * indică toate semnalele care vor fi citite în cadrul blocului.

always @(*) begin
  a = b & c;
end

În Verilog putem declara variabile de tipul reg (registru) si wire (fir). Atunci când se fac atribuiri avem următoarele restricții:

 • Pe o variabilă de tip wire nu putem face decât atribuiri continue (assign). Acestea trebuie să fie în afara blocurilor always sau initial. Valoarea atribuită poate fi o constantă, o expresie, valoarea unui fir sau a unui registru.
 • Pe o variabilă de tip reg nu putem face decât atribuiri blocante/non-blocante. Acestea trebuie să fie în interiorul unui bloc initial sau always. Valoarea atribuită poate fi o constantă, o expresie, valoarea unui fir sau a unui registru.

TL;DR

 1. Comportamentul unui modul poate fi descris în trei moduri:
  • la nivel structural (folosește primitive și module)
  • la nivel de flux de date (folosește atribuiri continue și expresii)
  • la nivel procedural (folosește programarea procedurală) în blocuri initial și/sau always
 2. În cadrul blocurilor always sau initial întâlnim două tipuri de atribuiri
  • Atribuirile blocante (=) : se execută secvențial
  • Atribuiri non-blocante ( < = ) : se execută în paralel

Exerciții

Task 0 (tutorial). Descărcați scheletul de laborator. Observați implementarea porții not.

 • Ce tip de descriere a modulului a fost folosit pentru fiecare modul? (modul01, modul02, modul03)
 • Testați comportamentul fiecărui modul prin simulare. Modulele de test sunt deja create.
 • Ce părere aveți despre următorul exemplu ?
Multiplexor 4:1
module mux_4_to_1(
  output reg out,
  input in0,
  input in1,
  input in2,
  input in3,
  input sel0,
  input sel1
  );
 
  wire notsel0;
  wire notsel1;
  wire y0;
  wire y1;
  wire y2;
  wire y3;
 
  not(notsel0, sel0);
  not(notsel1, sel1);
 
  assign y0 = in0 & notsel1 & notsel0;
  assign y1 = in1 & notsel1 &  sel0;
  assign y2 = in2 &  sel1 & notsel0;
  assign y3 = in3 &  sel1 &  sel0;
 
  always @(*)
  begin
    out <= y0 | y1 | y2 | y3;
  end
 
endmodule

În acest exemplu au fost combinate toate cele 3 tipuri de descriere. De la stânga la dreapta avem descriere: la nivel structural, la nivel de flux de date și la nivel procedural.

Task 1 (4p). Implementați o poartă XOR și testați comportamentul ei prin simulare.

 • (1p) La nivel flux de date + (1p) simulare cu succes
 • (1p) La nivel procedural + (1p) simulare cu succes

Task 2 (4p). Implementați un demultiplexor 1:4 și testați comportamentul lui prin simulare.

 • (1p) La nivel structural + (1p) simulare cu succes
 • (1p) La nivel procedural + (1p) simulare cu succes

Task 3 (2p). Implementați un divizor de ceas cu factor de divizare de 1:2 și testați comportamentul lui prin simulare.

Un divizor de ceas este un modul ce primește ca intrare un semnal de ceas și are ca ieșire un alt semnal de ceas a cărui frecvență, în cazul nostru, trebuie să fie de două ori mai mică decât a semnalului de intrare. Folosiți orice tip de descriere a modulului doriți.

Folosiți următoarea construcție în modulul de test pentru a simula un semnal de ceas:

reg clk;
 
always begin
  #5 clk = ~clk;
end
 
initial begin
  clk = 0;
end

În cazul în care întâmpinați probleme în scrierea modulelor, puteți consulta tutorialul de debugging.

Resurse

soc/laboratoare/02.txt · Last modified: 2024/02/29 14:37 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0