Laborator 06: Servicii de file sharing

Pentru următoarele exerciții folosim mașina virtuală GSR Debian. Mașina virtuală o gasiti la adresa de mai jos (trebuie sa va logati cu credentialele de pe cs.curs.pub.ro):

https://repository.grid.pub.ro/cs/gsr/GSR%20Debian.ova

Dupa ce o descarcati, trebuie importata în VirtualBox (File → Import Appliance).

Pentru autentificarea în mașina virtuală folosim numele de utilizator student cu parola student. Ne putem conecta și prin SSH de pe sistemul fizic folosind comanda

student@eg106-pc:~$ ssh -l student 192.168.56.115
[...]
Last login: Thu Dec 3 13:57:01 2015
student@gsr-server:~$

Contul student are permisiuni privilegiate. Putem accesa drepturile de root folosind comanda

sudo su

1. rsync

 • [00]. Pe masina virtuală instalati pachetul rsync.
root@vm:~# apt-get update; apt-get install rsync
 • [01]. Pe mașina virtuală adăugați utilizatorul bkpuser cu parola student.
root@vm:~# groupadd bkpusr

root@vm:~# useradd -d /home/bkpusr -m -g bkpusr -s /bin/bash bkpusr

root@vm:~# echo "bkpusr:student" | chpasswd
 • [02].a. Pe mașina virtuală creați directorul /home/bkpuser/stud-home cu drepturi depline pentru utilizatorul bkpuser.
root@vm:~# su - bkpusr

bkpusr@vm:~$ pwd
/home/bkpusr

bkpusr@vm:~$ mkdir stud-home
 • [02].b. Pe mașina fizică creați trei fișiere in directorul /home/student/Documents.
student@physical:~/Documents$ echo "1" > file1.txt

student@physical:~/Documents$ echo "2" > file2.txt

student@physical:~/Documents$ echo "3" > file3.txt
 • [03]. Sincronizați, din contul bkpuser, folosind rsync peste ssh, directorul /home/student/Documents de pe mașina fizică în directorul /home/bkpusr/stud-home de pe mașina virtuală.
student@physical:~$ rsync -avz Documents/ bkpusr@vm.local:stud-home/
bkpusr@vm.local's password: 
sending incremental file list
./
file1.txt
file2.txt
file3.txt

sent 226 bytes received 72 bytes 54.18 bytes/sec
total size is 6 speedup is 0.02
 • [04]. Creați în contul utilizatorului bkpuser de pe mașina virtuală o pereche de chei RSA. Copiați cheia publica in contul student de pe mașina fizică. Realizați un script care să ruleze în cron, pe mașina virtuală, în contul utilizatorului bkpuser, la fiecare 1 minut, și să realizeze automat back-up-ul directorului ~/Documents al utilizatorului student în /home/bkpusr/stud-home
student@physical:~$ ssh-copy-id bkpusr@vm.local
bkpusr@vm.local's password: 
Now try logging into the machine, with "ssh 'bkpusr@vm.local'", and check in:

 ~/.ssh/authorized_keys

to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.

student@physical:~$ rsync -avz Documents/ bkpusr@vm.local:stud-home/
sending incremental file list

sent 97 bytes received 12 bytes 218.00 bytes/sec
total size is 6 speedup is 0.06

student@physical:~$ cat sync.sh 
#!/bin/bash

RUSR=bkpusr
RHOST=vm.local
LPATH=/home/student/Documents/
RPATH=stud-home/

rsync -avz $LPATH $RUSR@$RHOST:$RPATH


root@physical:~# chown :crontab /var/spool/cron/crontabs

root@physical:~# chmod g+w /var/spool/cron/crontabs

root@physical:~# ls -ld /var/spool/cron/crontabs/
drwxrwxr-x 4 root crontab 4096 Jan 26 17:52 /var/spool/cron/crontabs/


student@physical:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab

student@physical:~$ crontab -l | tail -n 1
* * * * * /home/student/sync.sh

root@physical:~# /etc/init.d/cron restart
Restarting periodic command scheduler: cronStopping periodic command scheduler: cron.
Starting periodic command scheduler: cron.

2. NFS

 • [01]. Pe mașina virtuală instalați nfs-kernel-server, nfs-common și portmap.
root@vm:~# apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap
[...]
 • [02]. Creați utilizatorul nfsuser pe mașina virtuala și pe mașina fizică. Pe mașina fizică, setați home-ul utilizatorlui ca fiind în /home/nfsuser și pe cea virtuală în /opt/exports/home/nfsuser.
root@vm:~# groupadd nfsuser

root@vm:~# mkdir -p /opt/exports/home

root@vm:~# useradd -d /opt/exports/home/nfsuser -m -g nfsuser -s /bin/bash nfsuser

root@vm:~# echo "nfsuser:student" | chpasswdroot@physical:~# groupadd nfsuser

root@physical:~# useradd -d /home/nfsuser -m -g nfsuser -s /bin/bash nfsuser

root@physical:~# echo "nfsuser:student" | chpasswdroot@vm:~# apt-get install finger

root@vm:~# finger nfsuser
Login: nfsuser    			Name: 
Directory: /opt/exports/home/nfsuser	Shell: /bin/bash
Never logged in.
No mail.
No Plan.root@physical:~# apt-get install finger

root@physical:~# finger nfsuser
Login: nfsuser    			Name: 
Directory: /home/nfsuser      	Shell: /bin/bash
Never logged in.
No mail.
No Plan.
 • [03]. Sincronizati UID-ul și GID-ul utilizatorului nfsuser de pe mașina virtuală cu cel de pe mașina fizică. Ajustați în mod corespunzător ID-ul utilizatorului care deține /opt/exports. (Hint: chown, usermod, groupmod).
root@vm:~# id nfsuser
uid=1002(nfsuser) gid=1003(nfsuser) groups=1003(nfsuser)root@physical:~# id nfsuser
uid=1001(nfsuser) gid=1001(nfsuser) groups=1001(nfsuser)

root@physical:~# usermod -u 1002 nfsuser

root@physical:~# groupmod -g 1003 nfsuser

root@physical:~# id nfsuser
uid=1002(nfsuser) gid=1003(nfsuser) groups=1003(nfsuser)root@vm:~# chown -R nfsuser:nfsuser /opt/exports
 • [04]. Pe mașina virtuală editați fișierul de configurare NFS astfel încât să exportați /opt/exports/home/nfsuser de pe mașina virtuală, setând ca trusted-host IP-ul interfeței virtuale de pe masina fizică, având permisiuni de read-write și permițând conexiuni.
root@vm:~# tail -n 1 /etc/exports
/opt/exports/home/nfsuser 192.168.56.1(rw,insecure)
 • [05]. Actualizați lista export-urilor serviciului de NFS (Hint: exportfs)
root@vm:~# exportfs -ra
exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192.168.56.1:/opt/exports/home/nfsuser".
 Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
 NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x

root@vm:~# exportfs
/opt/exports/home/nfsuser
		192.168.56.1
 • [06]. În mașina virtuală reporniți daemonul rpcbind. (Hint: /etc/init.d).
root@vm:~# /etc/init.d/rpcbind restart
Stopping rpcbind daemon....
Starting rpcbind daemon...Already running..
 • [07]. Montati temporar export-ul nou creat pe masina fizică în /home/nfsuser.
root@vm:~# ip a s eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:5a:9c:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.56.115/24 brd 192.168.48.255 scope global eth0
  inet6 fe80::20c:29ff:fe5a:9c6c/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft foreverroot@physical:~# apt-get install portmap

root@physical:~# apt-get install nfs-common

root@physical:~# mount 192.168.56.115:/opt/exports/home/nfsuser/ /home/nfsuser/
 • [08]. Logat ca nfsuser în mașina virtuală, creați fișierul nfswrite.txt cu permisiuni 744 în directorul său home. Verificați daca pe client (mașina fizică), in /home/nfsuser exista acest fisier.
nfsuser@vm:~$ touch nfswrite.txt

nfsuser@vm:~$ chmod 744 nfswrite.txt 

nfsuser@vm:~$ ls -l
total 0
-rwxr--r-- 1 nfsuser nfsuser 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txtroot@physical:~# ls -l /home/nfsuser/
total 0
-rwxr--r-- 1 nobody nogroup 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt
 • [09]. Demontați sistemul de fișiere de pe client; verificați din nou existența fișierului pe server.
root@physical:~# umount /home/nfsuser

root@physical:~# ls -l /home/nfsuser/
total 0nfsuser@vm:~$ ls -l
total 0
-rwxr--r-- 1 nfsuser nfsuser 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt
 • [10]. Montați din nou sistemul de fișiere. Verificați proprietățile fișierului pe client.
root@physical:~# mount 192.168.56.115:/opt/exports/home/nfsuser/ /home/nfsuser/

root@physical:~# ls -l /home/nfsuser/
total 0
-rwxr--r-- 1 nobody nogroup 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt

root@physical:~# file /home/nfsuser/nfswrite.txt 
/home/nfsuser/nfswrite.txt: empty

3. Samba

 • [01]. Instalați serverul de SAMBA pe mașina fizică.
root@physical:~# apt-get install samba
[...]
 • [02]. Instalați clientul de SAMBA atât pe mașina fizică cât și pe cea virtuală.
root@physical:~# apt-get install smbclient smbfs
[...]

root@vm:~# apt-get install smbclient smbfs
[...]

>

 • [03]. Folosind man, aflați care sunt daemonii asociați serviciului SAMBA. Verificați dacă acești daemoni sunt porniți pe mașina fizică și, în caz afirmativ, pe ce porturi ascultă.

S-ar putea sa fie nevoie sa porniti daemonii manual:

 • sudo service smbd start
 • sudo service nmbd start

    smbd(8)
      The smbd daemon provides the file and print services to SMB clients, such as Windows 95/98,
      Windows NT, Windows for Workgroups or LanManager. The configuration file for this daemon is
      described in smb.conf(5)

    nmbd(8)
      The nmbd daemon provides NetBIOS nameservice and browsing support. The configuration file for
      this daemon is described in smb.conf(5)

root@physical:~# netstat -tlnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*        LISTEN   7288/rpcbind  
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   1593/sshd    
tcp    0   0 127.0.0.1:631      0.0.0.0:*        LISTEN   1603/cupsd   
tcp    0   0 127.0.0.1:25      0.0.0.0:*        LISTEN   1475/exim4   
tcp    0   0 0.0.0.0:445       0.0.0.0:*        LISTEN   9933/smbd    
tcp    0   0 0.0.0.0:46174      0.0.0.0:*        LISTEN   -        
tcp    0   0 0.0.0.0:36000      0.0.0.0:*        LISTEN   7794/rpc.statd 
tcp    0   0 0.0.0.0:139       0.0.0.0:*        LISTEN   9933/smbd    
tcp6    0   0 :::111         :::*          LISTEN   7288/rpcbind  
tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   1593/sshd    
tcp6    0   0 ::1:631         :::*          LISTEN   1603/cupsd   
tcp6    0   0 ::1:25         :::*          LISTEN   1475/exim4   
tcp6    0   0 :::60219        :::*          LISTEN   7794/rpc.statd 
tcp6    0   0 :::445         :::*          LISTEN   9933/smbd    
tcp6    0   0 :::47114        :::*          LISTEN   -        
tcp6    0   0 :::139         :::*          LISTEN   9933/smbd  
 • [04]. Configurați serverul Samba în workgroupul PR706. Folosiți ca nume NetBios prenumele vostru. Reporniți serviciul. Hint: folosiți directiva netbios name.
root@physical:~# grep -A 2 "workgroup =" /etc/samba/smb.conf
  workgroup = PR706
  netbios name = gsr
  
root@physical:~# /etc/init.d/samba restart
Stopping Samba daemons: nmbd smbd.
Starting Samba daemons: nmbd smbd.
 • [05]. În file manager (Nautilus) folosiți meniul Go, opțiunea Network și selectați Windows Network (sau CTRL+L și apoi smb://). Vizualizați stațiile prezente în workgroup-ul PR706.
Go > Network > Windows Shares > PR706 (sau numele configurat) > lista stațiilor
 • [06]. Observați că în fișierul de configurare este definită secțiunea de share [homes]. Creați utilizatorul bart pe mașina fizică, restartați serverul și conectați-vă cu smbclient de pe mașina virtuală la home-ul utilizatorului bart de pe mașina fizică. Ce se întâmplă?
 • [06].a. Hint: URL-urile de conectare la un server SAMBA, în linia de comandă, sunt //netbios-name sau \\\\netbios-name. În interfața grafică (Nautilus), puteți folosi smb://netbios-name
 • [06].b. Hint: URL-urile pentru share-uri SAMBA, în linia de comandă, sunt //netbios-name/share-name sau \\\netbios-name\\share-name. În interfața grafică (Nautilus), puteți folosi smb://netbios-name/share-name.
root@physical:~# groupadd bart

root@physical:~# useradd -d /home/bart -m -g bart -s /bin/bash bart

root@physical:~# echo "bart:student" | chpasswd

root@physical:~# /etc/init.d/samba restart
Stopping Samba daemons: nmbd smbd.
Starting Samba daemons: nmbd smbd.

student@vm:~$ smbclient -L //gsr
Enter student's password: 
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE

student@vm:~$ smbclient -L //gsr -U bart
Enter bart's password: 
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
 • [07]. Adaugați utilizatorul bart la baza de parole a serverului SAMBA folosind smbpasswd. Restartați serverul și încercați să vă conectați din nou. Listați fișierele din share-ul curent.
 • [07].a. Hint: Pentru a accesa o resursă cu smbclient sintaxa este: remote_machine/resource
 • [07].b. Hint: Implicit, smbclient folosește ca username utilizatorul curent.
root@physical:~# smbpasswd -a bart
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bart.


student@vm:~$ smbclient -L //gsr -U bart
Enter bart's password: 
Domain=[PR706] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]

	Sharename    Type   Comment
	---------    ----   -------
	print$     Disk   Printer Drivers
	IPC$      IPC    IPC Service (physical server)
	bart      Disk   Home Directories


Domain=[PR706] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]

	Server        Comment
	---------      -------
	GSR         physical server

	Workgroup      Master
	---------      -------
	PR706        GSR
 • [08]. Pe mașina fizică creați directorul /home/bart/private cu permisiuni 744. Creați un share de tip read-write pentru acest director care să permită accesul doar utilizatorului bart. Conectați-vă la acest share de pe mașina virtuală și transferați un fisier (ex:file.txt) de pe mașina virtuală pe mașina fizică. (Hint: valid users)
root@physical:~# su - bart

bart@physical:~$ pwd
/home/bart

bart@physical:~$ mkdir private

bart@physical:~$ chmod 744 private/

root@physical:~# tail -n 6 /etc/samba/smb.conf
[bart_is_sharing]
    comment = bart's shared folder
    read only = no
    path = /home/bart/private
    guest ok = no
    valid users = bart

root@physical:~# /etc/init.d/samba restart
Stopping Samba daemons: nmbd smbd.
Starting Samba daemons: nmbd smbd.

student@vm:~$ smbclient -L //gsr/ -U bart
Enter bart's password: 
Domain=[PR706] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]

	Sharename    Type   Comment
	---------    ----   -------
	print$     Disk   Printer Drivers
	bart_is_sharing Disk   bart's shared folder
	IPC$      IPC    IPC Service (physical server)
	bart      Disk   Home Directories
Domain=[PR706] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]

	Server        Comment
	---------      -------
	GSR         physical server

	Workgroup      Master
	---------      -------
	PR706        GSR


student@vm:~$ echo "text" > file.txt

student@vm:~$ smbclient //gsr/bart_is_sharing -U bart
Enter bart's password: 
Domain=[PR706] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]
smb: \> ?
?       allinfo    altname    archive    blocksize   
cancel     case_sensitive cd       chmod     chown     
close     del      dir      du       echo      
exit      get      getfacl    geteas     hardlink    
help      history    iosize     lcd      link      
lock      lowercase   ls       l       mask      
md       mget      mkdir     more      mput      
newer     open      posix     posix_encrypt posix_open   
posix_mkdir  posix_rmdir  posix_unlink  print     prompt     
put      pwd      q       queue     quit      
readlink    rd       recurse    reget     rename     
reput     rm       rmdir     showacls    setea     
setmode    stat      symlink    tar      tarmode    
translate   unlock     volume     vuid      wdel      
logon     listconnect  showconnect  ..       !       
smb: \> ls
 .                  D    0 Thu Jan 26 21:16:37 2012
 ..                 D    0 Thu Jan 26 21:17:44 2012
		40317 blocks of size 2097152. 37508 blocks available

smb: \> put file.txt
putting file file.txt as \file.txt (0.3 kb/s) (average 0.3 kb/s)

smb: \> ls 
 .                  D    0 Thu Jan 26 21:30:24 2012
 ..                 D    0 Thu Jan 26 21:17:44 2012
 file.txt              A    5 Thu Jan 26 21:30:24 2012

smb: \> exit

student@vm:~$ 

4. Bonus

 • [01]. rsync:
 • [01].a. Pe mașina virtuală activati daemonul de rsync (Hint: /etc/default/rsync). Rulați netstat -lntp și identificati linia corespunzătoare daemonului de rsync.
 • [01].b. Creați directoarele /home/student/public-files și /home/student/private-files pe mașina virtuală
 • [01].c. publicați conținutul celor două directoare de mai sus prin daemonul de rsync, astfel încât public-files să poată fi accesat fără parolă și private-files să poata fi accesat numai cu introducerea parolei utilizatorului student.
gsr/laboratoare/laborator-06.txt · Last modified: 2016/11/17 21:00 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0