Laborator 04 - Cereri SQL

Obiective

 • Prezentarea Cererii SELECT
  • Cereri Simple
  • Clauza Where

Materiale ajutătoare

Cereri SQL

Cererile de interogare SQL folosesc în exculsivitate comanda DML SELECT. Această comandă este utilizată atât pentru interogarea obiectelor create de utilizator cât și a obiectelor de la nivelul sistemului de gestiune.

Sintaxa ceririi SELECT:

SELECT [DISTINCT | ALL] [schema.TABLE.]expression [[AS] expression_alias]
FROM [schema.]TABLE[@dblink] [table_alias]
[WHERE conditions]
[[START WITH conditions] CONNECT BY [NOCYCLE] conditions]]
[{UNION [ALL]|INTERSECT|MINUS} SELECT command]
[[GROUP BY expressions] [HAVING conditions]]
[ORDER BY expressions|positions [ASC|DESC]]
[FOR UPDATE OF schema.TABLE.COLUMN [NOWAIT]]

Unde:

 • DISTINCT - returnează numai o înregistrare în cazul în care comanda găsește valori duplicate pe coloana unde apare;
 • ALL - returnează toate înregistrările simple și duplicate;
 • schema.table - reprezintă numele complet de identificare a tabelului/view-ului(în general schema are același nume cu utilizatorul) ;
 • expression - reprezintă numele unei coloane sau o expresie care folosește funcții de sistem (sau stocate);
 • expression_alias - este un nume alocat unei expresii care va fi folosit în formatarea coloanei (apare în antetul listei);
 • dblink - reprezintă numele de identificare, complet sau parțial, a unei baze de date.
 • table_alias - este un nume alocat unei tabele/view care va fi folosit în cererile corelate;
 • WHERE conditions - reprezintă o condiție (înlănțuire de condiții) care trebuie să fie îndeplinită în criteriul de selecție a înregistrărilor;
 • START WITH conditions - stabilește criteriul de selecție pentru prima înregistrare pentru o ordonare ierarhică;
 • CONNECT BY conditions - stabilește o ierarhie de selecție a înregistrărilor;
 • GROUP BY expressions - stabilește criteriile de grupare a înregistrărilor (numele coloanelor folosite în criteriul de grupare);
 • HAVING conditions - restricționarea înregistrărilor din grup la anumite condiții;
 • UNION [ALL] | INTERSECT | MINUS - combină liniile selectate de mai multe comenzi SELECT prin aplicarea anumitor restricții;
 • ORDER BY expressions|positions ordonează înregistrările selectate după coloanele din expresie sau în ordinea coloanelor specificate prin poziție;
 • FOR UPDATE OF - face o blocare (lock) a înregistrărilor în vederea modificării anumitor coloane;
 • NOWAIT - returnează controlul userului dacă comanda așteaptă eliberarea unei înregistrări blocate de un alt user.

Cereri simple

Ex. 1. Să se creeze o copie a tabelului DEPT care să se numească departamente cu următoarele coloane:

 • id_dep number(2)
 • den_dep varchar2(14)
 • locatie varchar2(13)

Ex. 2. Să se creeze o copie a tabelului EMP care să se numească angajati.​

Ex. 3. Să se selecteze toate înregistrările și toate coloanele din tabela angajați

Ex. 4. Să se selecteze id-ul și numele departamentului din tabela departamente.

Ex. 5. Să se selecteze id-ul, numele, funcția și data angajării pentru toți angajații din firmă, ordonați descrescător în funcție de id. Concatenați id-ul cu numele.

Obs. Operatorul de concatenare a șirurilor de caractere este:

 • În Oracle ||
 • În Microsoft SQL Server +
 • În Oracle, MySQL, PostgreSQL și Microsoft SQL Server există funcția concat(diferite implementări) pentru concatenarea șirurilor de caractere (se va prezenta ca funcție în laboratorul 6).

Ex. 6. Să se selecteze id-ul, numele, funcția și venitul lunar pentru toți angajații din firmă. Să se adauge la select o coloană goală care să se numească semnătura. Concatenați id-ul cu numele. Ordonați după departament.

Ex. 7. Să se selecteze numele și funcția angajaților.

Ex. 8. Să se facă o listă cu numele departamentului și codul acestuia. Ordonați după numele departamentului.

Cereri cu clauza WHERE

Clauza WHERE este folosită pentru a compara valorile unei coloane, valori literale, expresii aritmetice sau funcții și poate avea patru tipuri de parametri:

 • Nume de coloane
 • Operatori de comparație
 • Operatori de negație
 • Listă de valori

Pentru a compune expresii logice cu mai multe condiții se folosesc operatorii logici AND și OR.

AND returnează adevărat dacă toate condițiile sunt adevărate.

OR este adevărat dacă cel puțin una dintre condiții este adevărată.

Se pot combina operatorii AND și OR în aceeași expresie logică în clauza WHERE, iar în acest caz operatorii AND sunt evaluați primii și apoi operatorii OR (precedența operatorului AND este mai mare decât cea a operatorului OR).

Dacă operatorii au precedență egală atunci ei se evaluează de la stânga la dreapta.

Operatorii de comparație pot fi de două feluri: operatori logici și operatori SQL

Operator LogicSemnificație
= Egal
> Mai mare decât
>= Mai mare sau egal decât
< Mai mic decât
<= Mai mic sau egal decât
Operator SQLSemnificație
val BETWEEN val1 AND val2 Verifică daca o valoare se află între două valori date (inclusiv). Echivalent cu val >= val1 AND val <= val2
IN (list) Compară dacă valoarea se află în lista de valori list. val IN (a,b,c) este echivalent cu val = a OR val = b OR val = c
LIKE string Compară cu un model de tip caracter/șir de caractere
IS NULL Verifică dacă o valoare este NULL

Operatorii de negație pot fi de două feluri: operatori logici și operatori SQL.

Operator LogicSemnificație
!= Diferit de (Unix, Windows)
^= Diferit de (IBM)
<> Diferit de (Toate OS)
NOT val { = | > | >= | < | <= } Neagă operatorul de comparație
Operator SQLSemnificație
NOT BETWEEN val1 AND val2 Verifică daca o valoare nu se află între două valori date (inclusiv)
NOT IN (list) Compară dacă valoarea nu se află în lista de valori list.
NOT LIKE string Compară cu un model de tip caracter/șir de caractere
IS NOT NULL Verifică dacă o valoare nu este NULL

Precedența operatorilor logici este următoarea:

 1. Operatorii de comparație și operatorii SQL au precedență egală (=,<,<=,>,>=,<>,!=,^=, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL)
 2. NOT (pentru inversarea rezultatului unei expresii logice)
 3. AND
 4. OR

Pentru a fi siguri de ordinea de execuție a operațiilor se recomandă folosirea parantezelor rotunde.

Ex. 9. Să se listeze toți angajații din departamentul 10.

Ex. 10. Să se selecteze toți angajații care au funcția MANAGER. Ordonați după id-ul departamentului.

Ex. 11. Selectați toate persoanele care s-au angajat intr-o anumită perioadă.

Ex. 12. Să se listeze id-ul, numele, funcția, venitul lunar pentru angajații care au următoarele id-uri: 7499,7902, 7876.

Operatorul LIKE poate fi folosit cu simbolurile _ și % pentru a selecta liniile care se potrivesc cu un caracter sau un subșir de caractere.

SimbolSemnificație
_ Înlocuit într-un șir, poate să fie orice caracter
% Orice secvență de mai multe caractere

Ex. 13. Să se selecteze toate persoanele care au fost angajate în anul 1980.

Ex. 14. Să se selecteze toate persoanele al căror nume începe cu litera F și numele funcției are 7 caractere.

Dacă se compară o coloană sau expresie cu NULL, atunci operatorul de comparație trebuie să fie IS [NOT] NULL.

Dacă se folosește orice alt operator rezultatul va fi întotdeauna FALSE. Dacă în loc de IS [NOT] NULL se utilizau expresiile comision = NULL sau comision <> NULL rezultatul ar fi fost FALSE.

Ex. 15. Să se listeze angajații din departamentul 20 care nu au primit comision.

Deși comenzile SQL nu sunt case sensitive, datele de tip șir de caractere sunt.

Atenție când folosiți operatorii de comparație și negație pe șiruri de caractere.

Funcția lower(parameter) este o funcție de sistem care transformă toate caracterele din șirul de caractere parameter în litere mici.

Funcția inversă este upper(parameter) care transformă toate caracterele din parameter în litere mari.

Parametrul poate să fie un șir de caractere, o expresie(funcție) care întoarce un șir de caractere sau un nume de coloană în care se țin valori de tip șir de caractere.

Ex. 16. Să se listeze angajații care au primit comision și au funcția SALESMAN.

Ex. 17. Să se selecteze toți angajații care au funcția MANAGER și salariul peste 1500, și toți angajații care au funcția ANALYST.

Exerciții individuale

 1. Selectați toți angajații care s-au angajat înainte de anul 1982 și nu au primit comision.
 2. Selectați toți angajații care au salariul peste 3000 și nu au șefi, ordonați după departament.
 3. Selectați numele, funcția și venitul anual al angajaților care nu au funcția MANAGER pentru un departament introdus de la tastatură.
 4. Selectați departamentul, numele, data angajării și salariul tuturor persoanelor angajate în anul 1981 din două departamente care se introduc de la tastatură.
bd/laboratoare/04.txt · Last modified: 2023/03/20 10:05 by sorin.ciolofan
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0