Racket: Legarea variabilelor. Închideri funcționale

 • Data publicării: 14.03.2024
 • Data ultimei modificări: 14.03.2024

Obiective

Scopul acestui laborator este prezentarea conceptelor de legare (binding) în limbajele din familia LISP, exemplificate în Racket.

Se urmărește stăpânirea conceptelor teoretice:

 • domeniu de vizibilitate
 • context computațional
 • legare
 • legare statică și legare dinamică
 • închidere funcțională
 • întârzierea evaluării (folosind închideri funcționale)

Domeniu de vizibilitate

în engleză: Scope

Domeniul de vizibilitate al unei variabile este mulțimea punctelor din program în care variabila este vizibilă. Cu alte cuvinte, domeniul de vizibilitate al variabilei x este reprezentat de porțiunile din program în care aceasta poate fi accesată.

Exemplu: Domeniul de vizibilitate pentru variabila a este format din liniile de cod {9, 10, 11, 12, 13, 14}

Context computaţional

în engleză: Context

Definim contextul computațional al unui punct P din program la un moment t ca fiind mulțimea variabilelor vizibile în punctul P, la momentul t. Cu alte cuvinte, contextul computațional al unui punct este dat de toate variabilele şi valorile acestora, vizibile în acel punct.

Exemplu: Pe linia 6 contextul computaţional este: {(a 2) (b 32) (s P)}

Legare

în engleză: Name binding

O variabilă poate fi reprezentată printr-o pereche dintre un identificator şi valoarea acesteia la un moment dat.

int random_number = 42;
//    │     │
//    │     └───────► valoarea variabilei la un moment dat.
//    ▼
// "random_number" este valoarea identificatorului.

Legarea este procedeul prin care se face asocierea dintre identificatori şi locul în care se află valorile efective ale variabilei.

Nu confundați assignment-ul unei variabile cu legarea, citiți această explicație.

Legarea poate fi de două tipuri:

 • dinamică - toți identificatorii şi valorile variabilelor sunt puse într-un context global
 • statică - pentru fiecare legare se creează un nou context de identificatori şi valori.

În Racket legarea se face prin construcția let care permite crearea de variabile ce vor fi vizibile în corpul let-ului.

(let ((x 2))
   (;; x este vizibil aici si are valoarea 2;;))

Legare statică

Este folosită în majoritatea limbajelor de programare din motive istorice (ALGOL 60 / ALGOL 58 / Fortran o folosesc) dar și din motive pragmatice: este ușor de interpretat de către oameni și calculatoare.

Legarea statică creează un nou domeniu de vizibilitate (scope) pentru o variabilă, în funcţie de contextul lexical al programului (partea programului care este evaluată), așa că în literatura de specialitate se mai numește lexical scoping / lexical binding.

În Racket let face legare statică:

Legare dinamică

A fost implementată prima dată în LISP. Este folosită în unele limbaje imperative pentru implementarea variabilelor globale.

În Racket define face legare statică globală.

În Scheme (precursorul lui Racket) define face legare dinamică:

Observați că același apel de funcție cu aceiași parametri întoarce rezultate diferite în funcție de contextul global ⇒ introduce efecte laterale, de aceea editarea contextului global cu define este interzisă în Racket.

Legare in Racket. Construcţii pentru legare

let

În realitate, un let este zăhărel sintactic pentru o λ-expresie. Codul anterior este echivalent cu:

((lambda (<id1>...<idn>)
  <expr1> 
  ...
  <exprn>)
<val1> 
...
<valn>)

Corpul unui let conține una sau mai multe expresii (<expr1>...<exprn> în exemplul de mai sus). Acestea sunt evaluate în ordine, iar rezultatul întors de let este rezultatul evaluării ultimei expresii.

Iată și câteva exemple:

(define a 10)
 
(let ((a 1) (b (+ a 1))) ; aici suntem in zona de definiții, nu în corpul let-ului =\> a e legat la 10
 (cons a b))      ; în corpul let-ului este vizibilă legarea lui a la 1

Codul anterior produce perechea (1 . 11), întrucât legarea (a 1) este vizibilă doar în corpul let-ului. a-ul folosit în legarea lui b este 10 mulțumită define-ului de mai sus. Fără acel define, codul ar fi generat eroare.

(let ((a 1)) ; prima legare
 
 (let ((f (lambda () (print a))))
  (let ((a 2))            ; a doua legare
   (f))))              ; afișează 1

În punctul din program corespunzător definirii lui f, identificatorul a este legat la valoarea 1. Faptul că în contextul în care se apelează funcția f a este legat la valoarea 2 nu are importanță. Comparați acest comportament cu exemplul din secțiunea Legare dinamică, de mai sus.

let*

Este asemănător cu let, însă domeniul de vizibilitate al variabilelor începe imediat după definire. Asta înseamnă că o variabilă definită în let* poate fi folosită în următoarele definiții din cadrul let*.

(define a 10)
 
(let* ((a 1) (b (+ a 1))) ; în momentul definirii lui b, este vizbilă legarea lui a la 1
 (cons a b))       ; desigur, aceeași legare e vizibilă și în corpul let-ului

Codul anterior întoarce perechea (1 . 2), spre deosebire de (1 . 11) pe care l-am obținut folosind let.

letrec

Domeniul de vizibilitate este întregul letrec - cu alte cuvinte inclusiv zona de definire a variabilelor care precede definirea variabilei curente. La momentul în care valoarea variabilei este folosită, ea trebuie să fi fost deja definită (poate fi folosită într-un punct dinaintea definiției sale - din punct de vedere textual - dar nu și din punct de vedere temporal). Acest aspect este ilustrat în exemplele de mai jos:

(letrec ((a b) (b 1)) ; în momentul definirii lui a este nevoie de valoarea lui b, necunoscută încă
 (cons a b))     ; de aceea codul produce eroare
(letrec
  ((even-length?
   (lambda (L)          ; even-length? este o funcție, iar
    (if (null? L)        ; corpul unei funcții nu este evaluat la
      #t            ; momentul definirii ei 
      (odd-length? (cdr L))))) ; deci nu e o problemă că încă nu știm cine e odd-length? 
  (odd-length?  
   (lambda (L)  
    (if (null? L) 
      #f 
      (even-length? (cdr L)))))) 
 (even-length? '(1 2 3 4 5 6)))   ; în acest moment deja ambele funcții au fost definite

Codul de mai sus întoarce true. odd-length? este vizibilă în zona de program corespunzătoare definiției lui even-length? și va funcționa corect cu condiția ca momentul în care solicităm valoarea sa în acel punct din program să succeadă momentului definirii lui odd-length?.

Named let

Această construcție se folosește pentru a obține un mod de a itera în interiorul unei funcții. Numele dat let-ului (în cazul de mai jos, iter) referă o procedură care primește ca parametri variabilele din lista de definiri și care evaluează expresiile din corpul let-ului. Exemplul următor generează intervalul numeric [a, b] cu pasul step (se presupune că diferența dintre b și a este multiplu de step):

(define (interval a b step)
 
 (let iter ((b b) (result '()))       ; parametrul b este inițializat cu valoarea b, result cu '() 
  (if (> a b)               ; aici e vizibil b-ul parametru pentru iter, nu b-ul funcției interval 
    result 
    (iter (- b step) (cons b result))))) ; iter este apelată recursiv ca o funcție de 2 parametri 
 
(interval 2 10 2) ; întoarce valoarea '(2 4 6 8 10)

Închideri funcționale

Conceptul de închidere funcțională a fost inventat în anii '60 și implementat pentru prima dată în Scheme (din care a fost derivat Racket). Pentru a ințelege acest concept, să ne gândim ce se întâmplă în Racket când definim o funcție, de exemplu funcția de mai sus: (define f (lambda (x) (+ x a))). Ceea ce face orice define este să creeze o pereche identificator-valoare; în acest caz se leagă identificatorul f la valoarea produsă de evaluarea λ-expresiei (lambda (x) (+ x a)). Dar ce valoare produce evaluarea unei λ-expresii? Evaluarea oricărei λ-expresii produce o închidere funcțională.

O închidere funcțională este o pereche între:

 • textul λ-expresiei ( (lambda (x) (+ x a)) pe exemplul nostru)
 • contextul computațional în punctul de definire a λ-expresiei ( (a 1) pe exemplul nostru)

Ceea ce salvăm în context este de fapt mulțimea variabilelor libere în λ-expresia noastră, adică toate acele variabile referite în textul λ-expresiei dar definite în afara ei. Contextul unei închideri funcționale rămâne cel din momentul creării închiderii funcționale, cu excepția variabilelor definite cu define, care ar putea fi înlocuite în timp.

Când o închidere funcțională este aplicată pe argumente, contextul salvat este folosit pentru a da semnificație variabilelor libere din textul λ-expresiei. Este vorba de contextul din momentul aplicării, nu din momentul creării închiderii.

Un aspect remarcabil al închiderilor funcționale este că pot fi folosite pentru a întârzia evaluarea. Plecând de la ideea că o închidere funcțională este o pereche text-context, iar textul nu este câtuși de puțin evaluat înainte de aplicarea λ-expresiei pe argumente, consecința este că putem „închide” orice calcul pe care vrem să îl amânăm pe mai târziu într-o expresie (λ () calcul) și să provocăm evaluarea exact la momentul dorit, aplicând această expresie (aici pe 0 argumente).

Resurse

Referințe

pp/24/laboratoare/racket/legare.txt · Last modified: 2024/03/14 14:16 by mihaela.balint
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0