Racket: Funcții ca valori. Funcționale

 • Data publicării: 08.03.2024
 • Data ultimei modificări: 08.03.2024

Obiective

Aspectele urmărite sunt:

 • Funcții ca valori de ordinul 1
 • Clasificarea funcțiilor după modul de primire a parametrilor
 • Reutilizare de cod
 • Funcționale

Funcții ca valori de prim rang

În programarea funcțională, funcțiile sunt valori de ordinul 1. Astfel, ele pot fi manipulate ca orice altă valoare, de exemplu:

 • legate la un identificator: (define par? even?)
 • stocate într-o structură de date: (list < > odd? even?)
 • pasate ca argumente într-un apel de funcție: (list? even?)
 • returnate ca rezultat al unui apel de funcție: funcții curry din paragraful următor

Funcții curry/uncurry

O funcție care își primește toți parametrii deodată se numește funcție uncurry. Până acum ați folosit doar funcții uncurry.

(define add-uncurry
 (lambda (x y)
  (+ x y)))

O funcție care returnează o nouă funcție atunci când este aplicată pe mai puține argumente decât îi sunt necesare se numește funcție curry.

(define add-curry
 (lambda (x)
  (lambda (y) 
   (+ x y))))

La aplicarea unei funcții pe mai puține argumente, rezultatul este o funcție care așteaptă restul argumentelor.

Funcțiile curry facilitează reutilizarea de cod, permițând obținerea unor funcții particulare din funcții mai generale:

(define inc-curry (add-curry 1))

Transformarea funcțiilor curry în funcții uncurry și invers

Funcție curry -> uncurry

Dacă vrem să transmitem odată toți parametrii unei funcții curry atunci vom primi o eroare de tip “arity mismatch”.

De exemplu, apelul (add-curry 1 2) va genera eroarea “add-curry: arity mismatch; expected: 1; given: 2” pentru că add-curry este o funcție care primește un singur parametru x și întoarce o altă funcție. Un apel corect este de forma:

((add-curry 1) 2) ; întoarce valoarea 3

Un mod de rezolvare a acestei probleme este prin transformarea funcției add-curry într-o funcție uncurry:

(define converted-add-curry
 (lambda (x y)
  ((add-curry x) y)))
 
(converted-add-curry 1 2) ; întoarce valoarea 3

Funcție uncurry -> curry

Orice funcție uncurry poate fi transformată ușor într-o funcție curry prin intercalarea de funcții anonime care să primească treptat fiecare parametru în parte. De exemplu pentru add-uncurry:

(define converted-add-uncurry
 (lambda (x)
  (lambda (y)
   (add-uncurry x y))))
 
(converted-add-uncurry 1) ; întoarce o funcție cu un singur parametru
             ; care incrementează valoarea acestuia

Reutilizare de cod

În secvența de cod de mai jos sunt implementate două funcții. Prima funcție obține pătratele elementelor unei liste, iar a doua funcție obține cuburile elementelor listei.

(define (sq x) (\* x x))
(define (cub x) (\* x x x))
 
(define (sq-every L)
 (if (nullL)
      L
      (cons (sq (car L)) (sq-every (cdr L)))))
 
(define (cub-every L)
 (if (nullL)
      L 
      (cons (cub (car L)) (cub-every (cdr L)))))
 
(sq-every '(1 2 3 4))  ;; '(1 4 9 16)
(cub-every '(1 2 3 4)) ;; '(1 8 27 64)

După cum se poate observa, ambele funcții folosesc același pattern:

(define (?nume L)
 (if (nullL)
      L
      (cons (?functie (car L)) (?nume (cdr L)))))

Singurele diferențe sunt numele funcției (?nume) și funcția aplicată pe fiecare element al listei (?functie).

Prin urmare, pentru a nu scrie de două ori același cod putem defini o altă funcție mai generală:

(define (general-func f L)
 (if (nullL)
   L
   (cons ((car L)) (general-func f (cdr L)))))

Această funcție poate fi apoi folosită pentru a implementa sq-every și cub-every:

(define (sq-every L) (general-func sq L))
(define (cub-every L) (general-func cub L))

Se observă că variabila ?functie din pattern-ul detectat anterior este acum parametru al funcției general-func. Această funcție mai generală poate fi particularizată prin pasarea diverselor funcții ca parametru (precum sq sau cub).

Deoarece funcțiile sq si cub sunt folosite o singură dată, acestea pot fi scrise in-place ca funcții anonime:

(define (sq-every-in-place L) (general-func (lambda (x) (\* x x)) L))
(define (cub-every-in-place L) (general-func (lambda (x) (\* x x x)) L))

Dacă dorim să scriem încă o funcție care să adune 2 la fiecare element al unei liste de numere, tot ce trebuie să facem este să folosim funcția general-func:

(define (+2-every L) (general-func (lambda (x) (+ 2 x)) L))

Însă codul de mai sus mai poate fi simplificat. Nu este nevoie să definim o nouă funcție pentru adunarea cu 2 a unui număr, ci ne putem folosi de funcția de adunare deja definită, pe care o aplicăm pe un singur parametru:

(define (+2-every L) (general-func (add-curry 2) L))

Este important de observat faptul că funcția de adunare trebuie să fie curry pentru a putea fi aplicată pe un singur parametru. Astfel, putem vedea utilitatea folosirii funcțiilor curry în scopul reutilizării de cod.

Alt exemplu de reutilizare a codului pentru o matrice

Definim matrix ca o listă de liste în care fiecare listă reprezintă cifrele unui număr natural (ex: '(1 2 3) este reprezentarea lui 123).

(define matrix '((1 2 3) (4 5 6) (7 8 9)))

Vom defini funcția to-number care formează numărul asociat unei liste. Pentru ușurință, definim și funcția auxiliară to-number-helper care se folosește de un acumulator pentru a calcula numărul.

(define (to-number-helper L num)
 (if (null? L)
   num
   (to-number-helper (cdr L) (+ (* num 10) (car L)))))
 
(define (to-number L)
 (to-number-helper L 0))
 
(to-number '(1 2 3))

Pentru a transforma fiecare linie în numărul asociat atunci trebuie să ne definim o nouă funcție to-numbers care apelează funcția to-number pentru fiecare listă în parte.

(define (to-numbers M)
 (if (null? M)
   '()
   (cons (to-number (car M)) (to-numbers (cdr M)))))
 
(to-numbers matrix) ; '(123 456 789)

Funcția anterioară poate fi rescrisă folosind general-func:

(define (to-numbers L) (general-func to-number L))
 
(to-numbers matrix) ; '(123 456 789)

Funcționale

Funcționalele (în engleză higher order functions) sunt funcții care manipulează alte funcții, primindu-le ca argumente sau returnându-le ca rezultat, după cum e nevoie. Acestea sunt foarte utile în a aplica anumite modele de calcul des folosite.

Se poate observa că funcția general-func (definită mai sus) este, de asemenea, o funcțională deoarece primește ca parametru o altă funcție. Aplicarea unei funcții pe fiecare element al unei liste reprezintă un pattern des întâlnit în programarea funcțională și este deja implementat în Racket sub numele de map:

 • map: returnează lista rezultatelor aplicării unei funcții f asupra fiecărui element dintr-o listă. [Obs: map poate primi n liste și atunci f are n parametrii, fiecare din câte o listă. Listele trebuie să aibă aceeași lungime]
(map f L)

Mai jos se pot observa câteva exemple folosind map:

(map add1 '(1 4 7 10)) ; întoarce '(2 5 8 11)
(map sqr '(1 2 3 4)) ; întoarce '(1 4 9 16)
(map + '(1 2 3) '(4 8 16) '(2 4 6)) ; întoarce '(7 14 25)

Alte exemple de funcționale des întâlnite:

 • filter: returnează lista elementelor dintr-o listă care satisfac un predicat p.
(filter p L)

Mai jos se pot observa câteva exemple folosind filter:

(filter even? '(1 3 4 7 8)) ; întoarce '(4 8)
(filter positive? '(1 -2 3 4 -5)) ; întoarce '(1 3 4)
(filter (lambda (x) (>= x 5)) '(1 5 3 4 10 11)) ; întoarce '(5 10 11)
 • foldl (fold left): returnează rezultatul aplicării funcției f pe rând asupra unui element din listă și a unui acumulator. Ordinea folosirii elementelor din listă este de la stânga la dreapta. [Obs: foldl poate primi n liste și atunci f are (+ n 1) parametrii, dintre care ultimul este acumulatorul. Listele trebuie să aibă același număr de elemente]
(foldl f init L)

Mai jos se pot observa câteva exemple folosind foldl:

(foldl cons null '(1 2 3 4)) ; întoarce '(4 3 2 1)
(foldl (lambda (x y result) (* result (+ x y))) 1 '(4 7 2) '(-6 3 -1)) ; întoarce -20
 • foldr (fold right): singurele diferențe între foldl și foldr este că foldr ia elementele de la dreapta spre stânga și că are nevoie de un spațiu proporțional cu lungimea listei.
(foldr f init L)

Mai jos se pot observa câteva exemple folosind foldr:

(foldr cons null '(1 2 3 4)) ; întoarce '(1 2 3 4)
(foldr (lambda (x acc) (cons (* x 2) acc)) null '(1 2 3 4)) ; întoarce '(2 4 6 8)
 • apply: returnează rezultatul aplicării unei funcții f cu argumente elementele din lista L. [Obs: apply poate primi parametri adiționali între funcție și listă, caz în care aceștia sunt concatenați la lista că și cum s-ar folosi cons.]
(apply f L)

Mai jos se pot observa câteva exemple folosind apply:

(apply + '(1 2 3 4)) ; întoarce 10
(apply * 1 2 '(3 4)) ; întoarce 24
(apply cons '(1 2)) ; întoarce perechea '(1 . 2)
(apply - 0 1 '(2 3)) ; intoarce -6, echivalent cu (apply - (cons 0 (cons 1 '(2 3))))

Fără funcționale ar trebui să scriem mereu un cod asemănător, ceea ce nu este în spiritul reutilizării codului. Ceea ce trebuie să facem când în spatele unor prelucrări observăm un mecanism mai general, mai abstract, este să scriem o funcțională care descrie acel mecanism.

Prin folosirea funcționalelor și funcțiilor curry, codul scris este mult mai restrâns și mult mai clar și ușor de urmărit.

Exemple

De multe ori, funcționalele map și apply sunt încurcate. Pentru a înțelege mai bine diferența dintre acestea, urmăriți rezultatele exemplelor de mai jos.

(map list '(1 2 3)) ; întoarce'((1) (2) (3))
(apply list '(1 2 3)) ; întoarce '(1 2 3)
(map list '(1 2 3 4) '(5 6 7 8)) ; întoarce '((1 5) (2 6) (3 7) (4 8))
(apply list '(1 2 3 4) '(5 6 7 8)) ; întoarce '((1 2 3 4) 5 6 7 8)

O altă greșeală întâlnită frecvent apare atunci când funcțiile primite ca argument de către funcționale sunt plasate între paranteze.

(filter (odd?) '(1 2 3 4 5)) ; odd?: arity mismatch; (GREȘIT)
(filter odd? '(1 2 3 4 5)) ; întoarce '(1 3 5) (CORECT)
(foldr (+) 0 '(8 9 10)) ; GREȘIT
(foldr + 0 '(8 9 10)) ; întoarce 27 (CORECT)
(foldr ((λ (x y) (* x y))) 1 '(1 2 3 4)) ; GREȘIT
(foldr (λ (x y) (* x y)) 1 '(1 2 3 4)) ; întoarce 24 (CORECT)

Resurse

Citiți exercițiile rezolvate; apoi, rezolvați exercițiile propuse.

Referințe

pp/24/laboratoare/racket/functionale.txt · Last modified: 2024/03/08 21:09 by mihaela.balint
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0