Prolog: Legare și execuție

 • Data publicării: 12.05.2024
 • Data ultimei modificări: 12.05.2024

Obiective

Scopul acestui laborator este introducerea și înțelegerea unor noțiuni mai avansate de Prolog:

 • procesul de backtracking realizat de Prolog
 • lucrul cu variabile neinstanțiate (nelegate)
 • controlul execuției și predicatul cut.
 • obținerea tuturor soluțiilor ce satisfac un scop.

Recapitulare

Laboratorul trecut a introdus două elemente ale limbajului importante:

Un exemplu foarte simplu de legare unei variabile este prima interogare de mai jos, unde X s-a legat la atomul (constanta) socrate pentru a satisface scopul om(X) și apoi este printat atomul.

om(socrate).

caesar(gaiusIulius).   % Divus Iulius - divinul Iulius
caesar(octavianAugustus). % Divi filius - fiu divin

?- om(X), writeln(X).
socrate
X = socrate. % legarea făcută pe parcursul satisfacerii scopului

?- om(X), caesar(X), writeln(X).
false.

În a doua interogare nicio regulă (cu corp sau nu) a predicatului caesar nu permite unificarea cu expresia caesar(socrate). Practic:

[trace] ?- om(X), caesar(X), writeln("Succes").
  Call: (11) om(_18822) ? creep
  Exit: (11) om(socrate) ? creep
  Call: (11) caesar(socrate) ? creep
  Fail: (11) caesar(socrate) ? creep
false.

La al doilea call X este deja legat și nu se poate demonstra scopul caesar(socrate).

Unificare

Ceea ce merită clarificat este că legarea unei variabile la o valoare este un pas necesar în procesul de unificare.

Am spus mai devreme că nicio regulă a predicatului caesar nu unifică cu caesar(socrate). Sau om(X) unifică cu om(socrate) legându-l pe X la socrate.

Totuși de ce legarea este importantă în înțelgerea unificării? În exemplul de mai jos cele două expresii diferă, deci nu ar trebui să unifice.

?- caesar(gaiusIulius) = caesar(octavianAugustus).
false.

Mai important este că, deși diferă, nu există nicio legare ca să facem expresiile să coincidă.

?- caesar(X) = caesar(Y).
X = Y.

În ultimul exemplu deși cele două expresii diferă, și ele referă variabile care nu sunt instanțiate la aceeași valoare, există cel puțin o legare ca să se satisfacă scopul, și anume dacă X și Y se leagă la aceeași valoare.

?- X = Y, string_concat("P", "P", X), writeln(Y).
PP
X = Y, Y = "PP".

Mai sus X și Y au unificat, iar legarea lui X îl leagă și pe Y la șirul “PP”.

Domenii de vizibilitate

Odată legată o variabilă la o valoare, aceasta nu se mai poate modifica pentru durata ei de viață. (Durata de viață va fi un concept clarificat pe parcursul laboratorului.)

Atenție la următorii termeni:

 • domeniu de vizibilitate a unei variabile (en. scope)
 • scop (en. goal)
single([A]).
double([A, A]).

?- single([1]), double([2, 2]).
true.

În exemplul anterior am văzut că variabile denumite la fel (având același identificator), A se pot lega în aceeași interogare la diferite valori, 1 și 2. Deși cel mai bine este să consultați standardul limbajului, de obicei întinderea domeniului de vizibilitate a unei variabile este o singură clauză sau o interogare.

Negația ca eșec (\+)

Prolog utilizează presupunerea lumii închise: ceea ce nu poate fi demonstrat, este fals. De aceea, în Prolog \+ p trebuie citit ca:

scopul p nu poate fi satisfăcut

p nu poate fi demonstrat

nu se poate găsi o legare pentru variabile din premise astfel încât predicatul să fie demonstrat

Faptul că Prolog utilizează negația ca eșec (eng. negation as failure) are implicații asupra execuției programelor.

În logica de ordinul întâi, următoarele două expresii sunt echivalente: ¬a(X) ^ b(X) și b(X) ^ ¬a(X). În Prolog, următoarele 2 clauze (p1 și p2) vor produce rezultate diferite:

student(andrei).
student(marius).
lazy(marius).

p1(X) :- student(X), \+ lazy(X).
p2(X) :- \+ lazy(X), student(X).

?- p1(X).
X = andrei ;
false. % se încearcă și găsirea următorului student care satisface cea de-a doua
% premisă, însă nu se poate

?- p2(X).
false.

Acesta se întâmplă pentru că, Prolog nu poate să derive, pe baza negației, legări pentru X. În Prolog putem folosi negația doar pentru a verifica variabile deja legate sau pentru a exprima faptul că nu se poate demonstra că predicatul este adevărat.

În p1, X este legat și negația are rolul de a verifica că lazy nu este adevărat pentru X. În p2, X este nelegat, deci putem interpreta rezultatele folosind a doua modalitate: Prolog va încerca să demonstreze că nu există X pentru care lazy să fie adevărat, ceea ce nu este corect.

Câteva observații asupra purității

În logica de ordinul întâi clauzele p(A, B) ^ q(A, B) și q(A, B) ^ p(A, B) sunt echivalente. Ordinea termenilor dintr-o conjuncție (sau disjuncție) nu influențează valoarea de adevăr a clauzei.

În Prolog acest lucru nu este întotdeauna adevărat:

?- X = Y, X == Y. 
X = Y.

?- X == Y, X = Y. 
false.

Puterea generativă a limbajului

Așa cum am văzut în laboratorul precedent scopurile pot fi privite ca întrebări ale căror răspunsuri sunt true sau false. În plus, acest răspuns poate fi însoțit de legări variabilelor din cadrul scopului.

Pentru a obține lungimea unei liste putem folosi:

% lungime(+Lista, -Lungime)
lungime([], 0).
lungime([_ | R], N) :- lungime(R, N1), N is N1 + 1.

?- lungime([1, 2, 3], N).
N = 3.

În exemplul de mai sus se va încerca satisfacerea scopului lungime([1,2,3],N) printr-o legare convenabilă a variabilei N. Observați cum în interogări se generează o legare pentru variabile în funcție de legările apelurilor recursive.

[trace] ?- lungime([1, 2, 3], N).
  Call: (10) lungime([1, 2, 3], _9968) ? creep
  Call: (11) lungime([2, 3], _10424) ? creep
  Call: (12) lungime([3], _10468) ? creep
  Call: (13) lungime([], _10512) ? creep
  Exit: (13) lungime([], 0) ? creep
  Call: (13) _10604 is 0+1 ? creep
  Exit: (13) 1 is 0+1 ? creep
  Exit: (12) lungime([3], 1) ? creep
  Call: (12) _10742 is 1+1 ? creep
  Exit: (12) 2 is 1+1 ? creep
  Exit: (11) lungime([2, 3], 2) ? creep
  Call: (11) _9968 is 2+1 ? creep
  Exit: (11) 3 is 2+1 ? creep
  Exit: (10) lungime([1, 2, 3], 3) ? creep
N = 3.

În acest caz soluția este unică, dar așa cum am văzut anterior, putem avea situații în care există mai multe unificări posibile. Putem folosi faptul că se încearcă resatisfacerea unui scop în mod exhaustiv pentru a genera multiple rezultate.

% Verifică dacă un element aparține unei liste
% membru(?Elem, +Lista)
membru(Elem, [Elem | _]).
membru(Elem, [_ | Rest]) :- membru(Elem, Rest).

Putem folosi acest predicat pentru a obține un răspuns:

?- membru(3, [1, 2, 3, 4, 5]).
true.

Sau putem să îl folosim pentru a genera pe rând toate elementele unei liste:

?- membru(N, [1, 2, 3]).
N = 1 ;
N = 2 ;
N = 3 ;
false.

Inițial, se va încerca unificarea scopul membru(N, [1, 2, 3]) cu faptul membru(Elem, [Elem | _]).. Deci ar trebui să unificăm Elem = N și Elem = 1, ceea ce poate prin legarea N = 1.

Când alegem să ni se mai genereze un răspuns, tastând ;, se va încerca unificarea cu antetul de regulă membru(Elem, [_ | Rest]), în care Elem = N, iar Rest = [2, 3]. Această încercare implică satisfacerea unui nou scop, membru(N, [2, 3]). Noul scop va unifica, de asemenea, cu primul fapt, membru(Elem, [Elem | _]), din care va rezulta N = 2.

Asemănător se va găsi și soluția N = 3, după care nu va mai reuși nicio altă unificare.

Pentru a exemplifica utilizarea acestui mecanism, vom considera următorul exemplu în care dorim generarea, pe rând, a tuturor permutărilor unei liste. Definim mai întâi un predicat ajutător care șterge un element dintr-o listă.

% remove(+Elem, +Lista, -ListaNoua)
remove(Elem, [Elem | Rest], Rest).
remove(Elem, [Head | Rest], [Head | Left]) :- remove(Elem, Rest, Left).

Ca să generăm o permutare pentru o listă [Head | Rest], vom genera mai întâi o permutare pentru lista Rest. Apoi ne vom folosi de predicatul remove pentru a insera pe Head pe diferite poziții în această “subpermutare”.

% perm(+Lista, -Permutare)
perm([], []).
perm([Head | Rest], Perm) :- perm(Rest, P1), remove(Head, Perm, P1).

Observați că în a doua premisă, remove(Head, Perm, P1), P1 este deja legat dacă s-a reușit satisfacerea primei premise, perm(Rest, P1). Cazul de bază perm([], []) ne asigură această reușită mereu.

Folosim predicatul remove cu al doilea parametru nelegat pentru a genera o listă Perm. Dacă din Perm l-am șterge pe Head ar rezulta P1. Urmăriți exemplul de mai jos.

?- remove(3, L, [1, 1, 1]).
L = [3, 1, 1, 1] ;
L = [1, 3, 1, 1] ;
L = [1, 1, 3, 1] ;
L = [1, 1, 1, 3] ;
false.

Iar acesta este comportamentul predicatului final:

?- perm([1, 2, 3], Perm).
Perm = [1, 2, 3] ;
Perm = [2, 1, 3] ;
Perm = [2, 3, 1] ;
Perm = [1, 3, 2] ;
Perm = [3, 1, 2] ;
Perm = [3, 2, 1] ;
false.

Putem folosi puterea generativă a limbajului pentru a produce soluții bazate pe combinații. De exemplu, dacă ne dorim toate perechile de numere (ca soluții succesive) din listele L1 și L2, dar a căror sumă nu este în lista L3, putem folosi interogarea:

?- [L1,L2,L3]=[[1,2,3], [4,5,6], [5,6]], member(X, L1), member(Y, L2), S is X + Y, \+ member(S, L3).

Controlul execuției: operatorul cut (!) și false

Predicatul false

false (echivalent cu fail, dar adăugat mai de curând pentru o interpretare mai clară) este un predicat care eșuează întotdeauna. De ce am vrea să scriem o regulă care să eșueze? Un posibil răspuns este: datorită efectelor pe care le pot avea scopurile satisfăcute până la întâlnirea predicatului false. Un exemplu este următorul:

my_reverse(List, Acc, _) :- format('List:~w, Acc:~w~n', [List, Acc]), false.
my_reverse([], Sol, Sol).
my_reverse([Head | Tail], Acc, Sol):-my_reverse(Tail, [Head | Acc], Sol).

În codul de mai sus, am scris o regulă pentru funcția my_reverse care are un singur rol: acela de a afișa argumentele List și Acc în orice moment se dorește satisfacerea unui scop cu predicatul my_reverse/3. Regula însă nu va avea efect asupra restului execuției, din moment ce ea eșuează întotdeauna.

?- my_reverse([1,2,3,4],[],Rev).
List:[1,2,3,4], Acc:[]
List:[2,3,4], Acc:[1]
List:[3,4], Acc:[2,1]
List:[4], Acc:[3,2,1]
List:[], Acc:[4,3,2,1]
Rev = [4, 3, 2, 1].

Predicatul cut

În Prolog, predicatul cut (!) are rolul de a elimina toate punctele de bifurcație create în predicatul curent. La evaluarea predicatului cut într-un predicat p, se vor realiza două tipuri de efecte:

 • nu se vor mai genera soluții (dacă este nevoie, sau dacă soluția curentă eșuează) pentru alte reguli ale predicatului p
 • nu se vor mai genera soluții (dacă este nevoie, sau dacă soluția curentă eșuează), pentru alte soluții ale condițiilor care apar în aceeași regulă cu cut, și înainte de cut.

De exemplu, în programul:

p(a).
p(b).
p(A/B) :- q(A), !, t(A/B).
p(d).

q(a).
q(b).
q(c).

t(a/a).
t(a/b).
t(b/c).
t(b/d).

Interogarea ?- p(X). va întoarce soluțiile:

X = a ;
X = b ;
X = a/a ;
X = a/b.

Primele două soluții sunt soluții date de primele două reguli pentru p. Pentru următoarea soluție, Prolog încearcă regula cu cut. Pentru q(A), sunt trei alternative: A=a, A=b, A=c. La încercarea primeia, însă, urmează predicatul cut, care anulează:

 • alternativele pentru q, deci nu se vor mai considera posibilitățile A=b și A=c
 • alternativele pentru p, deci nu se va mai considera regula p(d)

Alternativele pentru t sunt însă considerate normal, pentru că acestea se creează după evaluarea lui cut.

Putem utiliza predicatul cut în două moduri:

 • atunci când știm că am ajuns la soluția care ne interesează, și știm că nu mai avem nevoie de o altă soluție pentru predicat, putem utiliza cut pentru a nu mai explora alte soluții (cut verde / green cut).
 • atunci când dorim în mod explicit ca Prolog să nu mai exploreze alte posibilități pentru același predicat, pentru că acestea nu ar genera soluții corecte, dacă se aplică regula curentă (cut roșu / red cut).

Exemplu: implementarea predicatului min.

Varianta 1 – fără cut:

min(X, Y, Min) :- X < Y, X = Min. % regula 1
min(X, Y, Min) :- X >= Y, Y = Min. % regula 2

Este important să avem comparația din regula 2, în lipsa ei obținând, pentru cazul în care X < Y, o a doua soluție falsă, în care Y este minimul. Testați cu:

minB(X, Y, Min) :- X < Y, X = Min. % regula 1
minB(_, Y, Min) :- Y = Min. % regula 2

Pentru interogarea minB(2, 3, Min) se obțin două soluții: Min=2 și Min=3.

Varianta 2 Putem integra predicatul cut ca un cut verde astfel:

min2(X, Y, Min) :- X < Y, !, X = Min. % regula 1
min2(X, Y, Min) :- X >= Y, Y = Min. % regula 2

Este o utilizare de tip “green cut” - cut poate să lipsească și execuția nu devine incorectă, dar este îmbunătățită prin faptul că atunci când X < Y Prolog va ști să nu mai intre (nu mai este nevoie să intre) pe a doua regulă.

Observați că este important ca predicatul cut să fie pus atunci când știm cu siguranță ca suntem pe ramura corectă. Dacă, de exemplu, implementăm astfel:

min2B(X, Y, Min) :- !, X < Y, X = Min.
min2B(X, Y, Min) :- X >= Y, Y = Min.

Pentru min2B(3, 2 ,M), se va evalua predicatul cut (care anulează alternativa pentru min2B), inegalitatea eșuează, și interogarea va eșua, pentru că din cauza lui cut Prolog nu mai intră și pe a doua regulă.

Varianta 3 Putem integra predicatul cut ca un cut roșu astfel:

min3(X, Y, Min) :- X < Y, !, X = Min.
min3(_, Y, Min) :- Y = Min.

Dacă inegalitatea din prima regulă reușește, sigur nu mai avem nevoie de a doua regulă.

Aici, cut nu poate să lipsească – dacă lipsește vom obține și soluții incorecte, ca în cazul lui minB.

Obținerea de soluții prin generare și testare

Considerente teoretice

Un algoritm este nedeterminist dacă poate alege următoarea sa stare. Deci are mai multe căi de execuție, fiecare cu rezultatul ei.

Prolog este un limbaj care implementează un model nedeterminist de execuție. În general, algoritmii nedeterminiști au două etape:

 1. Generarea tuturor valorilor care respectă o anumită structură.
 2. Verificarea dacă o valoare este sau nu o soluție.

Exemplu

Fie problema identificării unei submulțimi de sumă dată. (en. subset sum) O rezolvăm cât mai simplu, mai întâi:

% subset_sum(+List, ?Sum).
subset_sum(_, 0).
subset_sum([_ | Rest], Sum) :- subset_sum(Rest, Sum).
subset_sum([Head | Rest], Sum) :- subset_sum(Rest, S1), Sum is S1 + Head.

?- subset_sum([4, 2, 1], 0).
true .
?- subset_sum([4, 2, 1], 7).
true.
?- subset_sum([4, 2, 1], 8).
false.

Observați că premisa subset_sum(Rest, S1) generează legări pentru S1 care s-ar putea dovedi nefolositoare în premisa de testare, Sum is S1 + Head.

Backtracking atunci când cunoaștem dimensiunea soluției

% subset_sum(+List, +Sum).
subset_sum(_, 0) :- !.
subset_sum([Head | Rest], Sum) :- Head > Sum, !, subset_sum(Rest, Sum).
subset_sum([Head | Rest], Sum) :-
  S1 is Sum - Head,
  subset_sum(Rest, S1).

Considerăm adăugarea primului element doar dacă este mai mic decât suma cerută. Apoi am renunțat la posibilitatea folosirii variabilei Sum neinstanțiate pentru a eficientiza apelurile recursive.

Aflarea tuturor soluțiilor pentru satisfacerea unui scop

Prolog oferă un set special de predicate care pot construi liste din toate soluțiile de satisfacere a unui scop. Acestea sunt extrem de utile deoarece altfel este complicată culegerea informațiilor la revenirea din backtracking (o alternativă este prezentată în secțiunea următoare).

Observație: Orice legare din scopurile pasate ca parametru funcțiilor de mai jos NU nu se menține după încercarea de satisfacere.

findall(+Template, +Goal, -Bag)

Predicatul findall pune în Bag câte un element Template pentru fiecare soluție a expresiei Goal. Desigur, predicatul este util atunci când Goal și Template au variabile comune. De exemplu:

even(Numbers, Even):-
  findall(X,
      (member(X, Numbers), X mod 2 =:= 0),
      Even).

?- even([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], Even).
Even = [2, 4, 6, 8].

forall(+Cond, +Action)

Predicatul forall/2 verifică dacă pentru orice legare din Cond, care reprezintă un domeniu ce conține legări de variabile, se pot îndeplini condițiile din Action.

Exemple:

?- forall(member(X, [2, 4, 6]), X mod 2 =:= 0).
true.

?- forall(member(X, [2, 4, 3, 6]), X mod 2 =:= 0).
false.

?- forall(member(X, [6, 12, 18]), (X mod 2 =:= 0, X mod 3 =:= 0)).
true.

Resurse

pp/24/laboratoare/prolog/legare-executie.txt · Last modified: 2024/05/12 21:37 by florin.mihalache
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0