Python3 Crash Course

Ce este Python?

Python este un limbaj interpretat, ușor de folosit, în special datorită faptului că nu necesită compilare sau linkare. Interpretorul permite rularea de fișiere care conțin cod scris în Python, dar permite și rularea de cod în modul interactiv. În plus, este un limbaj perfect pentru prototipat idei și testat algoritmi, însă are dezavantajul de a rula mai lent decât limbaje precum C, C++ și Java.

Mediul de dezvoltare poate presupune utilizarea unui editor de text/IDE și al unul terminal, sau folosirea unor medii de dezvoltare bazate pe interfațe web, precum Jupyter Notebooks, Google Colaboratory și Kaggle.

Instalare Python 3

În linux este destul de simplu întrucât multe distribuții vin deja cu Python instalat. Pentru a verifica dacă aveți deja instalat Python pe sistemul vostru, puteți deschide un terminal și rula

python --version # OR python3 --version

In cazul în care comanda vă returnează un versiunea de python instalată (ex. Python 3.7.9), atunci nu mai trebui să faceți nimic.

Recomandăm să aveți instalat Python 3, întrucât Python 2 nu mai are suport oficial de la 1 ianuare 2020, iar sintaxa între cele două versiuni diferă.

În cazul în care nu aveți Python 3 instalat, puteți folosi managerul de pachete (ex. apt, yum), conda, sau puteți descărca direct de pe site-ul oficial.

În Windows, puteți descărca de pe Microsoft Store, puteți folosi conda, sau puteți descărca direct de pe site-ul oficial.

Command Line (CLI)

Pornirea modului interactiv REPL (Read Execute Print Repeat) și ieșirea din el:

shell$ python # OR python3
>>> 
>>> quit() # OR CTRL-D
shell$

Executarea fișierelor:

shell$ python filename.py
shell$ python filename.py arg1 arg2 arg3
shell$ python -i filename.py # start in interactive mode

Basics

Variabile și tipuri de date numerice:

a = 10  # int
b = 10.2 # float
c = None # NULL value in Python

Stringuri și formatarea strigurilor

s1 = "Ana are mere"
s2 = """This is a
multiline string"""
age = 20
s3 = f"Ana are {age} ani"

Funcții:

def my_function(a, b):
  return a + b

!Notă: În Python nu avem acolade (ca în limbajele C-like). În schimb, folosim identarea pentru a defini scopul unei funcții/instrucțiuni.

Input/Output

Standard I/O:

input_text = input() # type str
print(input_text)
a = input() # 10
a = int(a)  # convert to int
print(a + 5) # 15

Fișiere:

f = open("path/to/file.txt") # default behaviour is 'read text'
data = f.read() # reads the entire file in a string
lines = f.readlines() # reads the lines in a list
f.close()
 
# when using the 'with' statement no need to close the file
# 'w' - write, 'r' - read, 'a' - append, 'x' - create
# 't' - text, 'b' - binary
with open("result.txt", 'w') as f: # 'write text'
  f.write(data)
  f.writelines(lines)

Operații

 • Aritmetice: +, +=, -, -=, *, *=, /, /=
 • Logice: ==, !=, <, ⇐, >, >=
a = 7 // 2 # a = 3 (Integer Division)
b = 7 % 2 # b = 1 (Modulus)
c = 2 ** 3 # c = 8 (Exponent)
d = 1 ^ 0 # d = 1 (XOR operation)

Structuri condiționale și repetitive

Putem folosi majoritatea cuvintelor cheie (keywords) din C:

i = 0
cnt = 0
while i < 100:
  if i == 25:
    continue
  if i < 50:
    cnt += 1
    if i % 2 == 0:
      cnt *= 2
  elif i >= 50 and cnt % 2 == 0:
    cnt += 3
  else:
    cnt -= 1
    if i > 90 or cnt > 200:
      break

!Notă: Folosim 'and' și 'or' pentru a combina 2 structuri logice

Structuri de date

Liste:

l1 = [1, 2, 3]
l1.append(4) # [1, 2, 3, 4]
l1.reverse() # [4, 3, 2, 1]
e1 = l1.pop() # l1 = [4, 3, 2], e1 = 1
e2 = l1.pop(0) # l1 = [3, 2], e2 = 4
l1.extend([10, 12, 15]) # l1 = [3, 2, 10, 12, 15]
l2 = l1[:] # copy the entire list into l2
c1, c2, c3 = l1[:1], l1[1:3], l1[3:] # c1 = [3], c2 = [2, 10], c3 = [12, 15]
c1.insert(0, 2) # c1 = [2, 3]
c1.remove(3) # c1 = [3]

Dicționare:

dictio = {}
dictio["key1"] = 1
"key1" in dictio # True
"key2" not in dictio # True
del dictio["key1"]
dictio.clear() # deletes all entries in the dictionary

Tupluri:

t = (1, 2, 3) # same as lists, but immutable

Seturile sunt similare cu dicționarele în termeni de complexitate, dar stocheaza doar cheile.

s = {1, 2, 3}
2 in s # True O(1) time complexity
unique_elements = list(set([1, 1, 2, 2, 3, 3])) # unique_elements = [1, 2, 3]

Programare Orientată pe Obiecte

class MyClass:
  def __init__(self, arg1, arg2): # constructor
    self.arg1 = arg1 # object properties
    self.arg2 = arg2
 
  def my_method(self, arg1, arg2): # class method
    self.arg1 += arg1
    self.arg2 -= arg2
    return self.arg1 * self.arg2
 
 
obj1 = MyClass(1, 2)
result = obj1.my_method(2, 3)
print(result)

Funcții Built-in

range(start, stop, step)
for i in range(5):
  print(i) # 0 1 2 3 4
 
for i in range(3, 10, 2):
  print(i) # 3 5 7 9

În Python 2.x, range() prima dată genereaza întreaga lista de numere, iar apoi iterează prin ele.

for i in range(5): # equivalent to: for i in [0, 1, 2, 3, 4]

Alternativa este funcția xrange() care se folosește de un generator pentru a genera numere, la nevoie. Funcția range() din Python 3.x este echivalentul funcției xrange() din Python 2.x.

def xrange(start, stop, step):
  i = start
  while i < stop:
    yield i
    i += step
 
iter = xrange(0, 10, 1)
type(iter) # <class 'generator'>
enumerate()
for index, value in enumerate([10, 20, 30]):
  print(index, value)
 
for key, value in enumerate({"key1": "val1", "key2": "val2", "key3": "val3"}):
  print(key, value)
len()
len([1, 2, 3]) # 3

Alte funcții built-in utile: abs(), all(), any(), max(), min(), zip(), type(), sum(), str(), chr(), ord(), sorted(), round(), reversed(), int(), float()

Comprehensions

List comprehension:

l1 = [2*i if i % 2 == 0 else 3*i for i in range(100)] # [0, 3, 4, 9 ...]
l2 = [f"item{i}" for i in range(100)] # ["item0", "item1", ..., "item99"]
l3 = [0 for i in range(100) if i % 2 == 0] # len(l3) = 50

Dictionary comprehension:

d1 = {f"key{i}": i*2 for i in range(100)}

Biblioteci și Importuri

python -m pip install packagename # Windows
pip install packagename # Linux
from tensorflow.keras.layers import Conv2D
import numpy as np
import random
from mypackage import *
 
obj1 = Conv2D()
result = np.sum([1, 2, 3])
r1 = random.random()

Type Hints

Python este un limbaj tipat dinamic. Pentru a ușura întelegerea codului, putem folosi type hints care reprezintă adnotări asupra tipurilor de date. Acestea nu sunt forțate la runtime, fiind responsabilitatea programatorului să se asigure că tipurile nu induc în eroare. Detalii legate de type hints se pot găsi în documentație, PEP 484 și PEP 483.

Exemple:

from typing import Dict, List, Sequence, Tuple, TypeVar
 
my_string: str = "hello world" # A variable storing a string
my_number: int = 10 # A variable storing an integer
 
# A function returning nothing
def main() -> None:
  return # Returns nothing (i.e., None)
 
# A function that takes some arguments, and returns a tuple
def compute(a: int, b: float, c: List[str]) -> Tuple[int, float]:
  return a, b # This is a tuple of `a` and `b`
 
T = TypeVar('T') # Declare type variable
 
def first(l: Sequence[T]) -> T: # A generic function
  return l[0]
 
# Type alias
MyCustomType = Dict[str, List[Tuple[int, int]]]

Referințe

ic/resurse/python.txt · Last modified: 2023/10/02 00:10 by razvan.smadu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0