Laboratorul 4 - PThreads

Despre pthreads

pthreads reprezintă o bibliotecă din C/C++, nativă Linux, prin care se pot implementa programe multithreaded.

Spre deosebire de OpenMP, pthreads este low-level și oferă o mai mare flexibilitate în ceea ce privește sincronizarea thread-urilor și distribuirea task-urilor către thread-uri.

Implementarea unui program paralel în pthreads

Includere și compilare

Pentru a putea folosi pthreads, este necesar să includem în program biblioteca pthread.h. De asemenea la compilare este necesar să includem flag-ul -lpthread:

gcc -o program program.c -lpthread
./program

Crearea și terminarea thread-urilor

În pthreads, avem un thread principal, pe care rulează funcția main. Din thread-ul principal se pot crea thread-uri noi, care vor executa task-uri în paralel.

Pentru a crea thread-uri în pthreads, folosim funcția pthread_create:

int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr, void *(*thread_function) (void *), void *arg);

unde:

 • thread - thread-ul pe care vrem să-l pornim
 • attr - atributele unui thread (NULL - atribute default)
 • thread_function - funcția pe care să o execute thread-ul
 • arg - parametrul trimis la funcția executată de thread (dacă vrem să trimitem mai mulți parametri, îi împachetăm într-un struct

Exemplu de funcție pe care o execută un thread:

void *f(void *arg) {
  // do stuff
  // aici putem să întoarcem un rezultat, dacă este cazul
  pthread_exit(NULL); // termină un thread - mereu apelat la finalul unei funcții executate de thread, dacă nu întoarcem un rezultat în funcție
}

Pentru terminarea thread-urilor, care vor fi “lipite înapoi” în thread-ul principal, folosim funcția pthread_join, care așteaptă terminarea thread-urilor:

int pthread_join(pthread_t thread, void **retval);

unde:

 • thread - thread-ul pe care îl așteptăm să termine
 • retval - valoarea de retur a funcției executate de thread (poate fi NULL)

Exemplu de program scris folosind pthreads:

#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
#define NUM_THREADS 2
 
void *f(void *arg)
{
  long id = *(long*) arg;
  printf("Hello World din thread-ul %ld!\n", id);
  return NULL;
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  pthread_t threads[NUM_THREADS];
  int r;
  long id;
  void *status;
  long arguments[NUM_THREADS];
 
  for (id = 0; id < NUM_THREADS; id++) {
    arguments[id] = id;
    r = pthread_create(&threads[id], NULL, f, (void *) &arguments[id]);
 
    if (r) {
      printf("Eroare la crearea thread-ului %ld\n", id);
      exit(-1);
    }
  }
 
  for (id = 0; id < NUM_THREADS; id++) {
    r = pthread_join(threads[id], &status);
 
    if (r) {
      printf("Eroare la asteptarea thread-ului %ld\n", id);
      exit(-1);
    }
  }
 
  return 0;
}

În caz că dorim să trimitem mai mulți parametri funcției executate de threads, folosim un struct, în care incapsulăm datele, și îl trimitem ca parametru al funcției executate de threads.

Exemplu:

Click pentru exemplu

Click pentru exemplu

#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
#define NUM_THREADS 8
 
struct pair {
  int first, second;
};
 
void *f(void *arg)
{
  struct pair info = *(struct pair*) arg;
  printf("First = %d; second = %d\n", info.first, info.second);
  pthread_exit(NULL);
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  pthread_t threads[NUM_THREADS];
  int r;
  long id;
  void *status;
  struct pair arguments[NUM_THREADS];
 
  for (id = 0; id < NUM_THREADS; id++) {
    arguments[id].first = id;
    arguments[id].second = id * 2;
    r = pthread_create(&threads[id], NULL, f, (void *) &arguments[id]);
 
    if (r) {
      printf("Eroare la crearea thread-ului %ld\n", id);
      exit(-1);
    }
  }
 
  for (id = 0; id < NUM_THREADS; id++) {
    r = pthread_join(threads[id], &status);
 
    if (r) {
      printf("Eroare la asteptarea thread-ului %ld\n", id);
      exit(-1);
    }
  }
 
  pthread_exit(NULL);
}

Când dorim să paralelizăm operații efectuate pe arrays, fiecărui thread îi va reveni o bucată din array, pe acea bucată executând funcția atribuită lui (thread-ului).

Formula de împărțire:

start_index = id * (double) n / p
end_index = min(n, (id + 1) * (double) n / p)), unde id = id-ul thread-ului, n = dimensiunea array-ului, p = numărul de threads

Elemente de sincronizare

Mutex

Un mutex (mutual exclusion) este folosit pentru a delimita și pentru a proteja o zonă critică, unde au loc, de regulă, operații de citire și de scriere. Un singur thread intră în zona critică (o rezervă pentru el - lock), unde se execută instrucțiuni, iar celelalte thread-uri așteaptă ca thread-ul curent să termine de executat instrucțiunile din zona critică. După ce thread-ul curent termină de executat instrucțiuni în zona critică, aceasta o eliberează (unlock) și următorul thread urmează aceiași pași.

Pentru zonele critice în pthreads folosim pthread_mutex_t, care reprezintă un mutex, care asigură faptul că un singur thread accesează zona critică la un moment dat, thread-ul deținând lock-ul pe zona critică în momentul respectiv, și că celelalte thread-uri care nu au intrat încă în zona critică așteaptă eliberarea lock-ului de către thread-ul aflat în zona critică în acel moment.

Funcții pentru mutex:

 • crearea unui mutex: int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, const pthread_mutexattr_t *attr);
 • lock pe mutex: int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
 • unlock pe mutex: int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
 • distrugerea unui mutex: int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);

Exemplu de folosire:

Click pentru exemplu

Click pentru exemplu

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
 
#define NUM_THREADS 2
 
int a = 0;
pthread_mutex_t mutex;
 
void *f(void *arg)
{
  // facem lock pe mutex
	pthread_mutex_lock(&mutex);
  // zona critica
	a += 2;
  // facem unlock pe mutex
	pthread_mutex_unlock(&mutex);
 
	pthread_exit(NULL);
}
 
int main(int argc, char *argv[]) {
	int i;
	void *status;
	pthread_t threads[NUM_THREADS];
	int arguments[NUM_THREADS];
 
  // cream mutexul
	pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
 
	for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {
		arguments[i] = i;
		pthread_create(&threads[i], NULL, f, &arguments[i]);
	}
 
	for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {
		pthread_join(threads[i], &status);
	}
 
    // distrugem mutex-ul
	pthread_mutex_destroy(&mutex);
 
	printf("a = %d\n", a);
 
	return 0;
}

Barieră

Bariera este folosită atunci când dorim să sincronizăm thread-urile încât să ajungă (să se sincronizeze) în același punct. Mai concret, ea asigură faptul că niciun thread, gestionat de barieră, nu trece mai departe de zona în care aceasta este amplasată decât atunci când toate thread-urile gestionate de barieră ajung în aceeași zonă. În pthreads folosim structura pthread_barrier_t pentru barieră.

Funcții:

 • crearea unei bariere: int pthread_barrier_init(pthread_barrier_t *barrier, const pthread_barrierattr_t *attr, unsigned count);
 • așteptarea thread-urilor la barieră: int pthread_barrier_wait(pthread_barrier_t *barrier);
 • distrugerea unei bariere: int pthread_barrier_destroy(pthread_barrier_t *barrier);

Exemplu de folosire:

Click pentru exemplu

Click pentru exemplu

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
 
#define NUM_THREADS 8
 
pthread_barrier_t barrier;
 
void *f(void *arg)
{
  int index = *(int *) arg;
 
  printf("Before barrier - thread %d\n", index);
  pthread_barrier_wait(&barrier);
  printf("After barrier - thread %d\n", index);
 
	pthread_exit(NULL);
}
 
int main(int argc, char *argv[]) {
	int i;
	void *status;
	pthread_t threads[NUM_THREADS];
	int arguments[NUM_THREADS];
 
	pthread_barrier_init(&barrier, NULL, NUM_THREADS);
 
	for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {
		arguments[i] = i;
		pthread_create(&threads[i], NULL, f, &arguments[i]);
	}
 
	for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {
		pthread_join(threads[i], &status);
	}
	pthread_barrier_destroy(&barrier);
	return 0;
}

Semafor

Un semafor este un element de sincronizare, care reprezintă o generalizare a mutex-ului. Semaforul are un contor care este incrementat la intrarea unui thread în zona de cod critică și care e decrementat când thread-ul respectiv iese din zona critică (contorul nu poate fi negativ în pthreads).

Pentru a folosi semafoare în pthreads ne folosim de structura sem_t, pentru care trebuie să includem biblioteca semaphore.h.

Semafoarele POSIX sunt de două tipuri:

 • cu nume - sincronizare între procese diferite
 • fără nume - sincronizare între thread-urile din cadrul aceluiași proces

Funcții:

 • int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value); - inițiere semafor
 • int sem_destroy(sem_t *sem); - distrugere semafor
 • int sem_post(sem_t *sem); - acquire
 • int sem_wait(sem_t *sem); - release

Exemplu folosire - producer - consumer:

Click pentru exemplu

Click pentru exemplu

#define _REENTRANT  1
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
 
#define NUM_THREADS  50
#define CONSUMER    0
#define PRODUCER    1
 
#define BUF_LEN     3
 
pthread_mutex_t mutex;
sem_t full_sem;   // semafor contor al elementelor pline
sem_t empty_sem;  // semafor contor al elementelor goale
 
char buffer[BUF_LEN];
int buf_cnt = 0;
 
void my_pthread_sleep (int millis) {
  struct timeval timeout;
 
  timeout.tv_sec = millis / 1000;
  timeout.tv_usec = (millis % 1000) * 1000;
 
  select (0, NULL, NULL, NULL, &timeout);
}
 
void *producer_func (void *arg) {
  sem_wait (&empty_sem);
 
  pthread_mutex_lock (&mutex);
 
  buffer[buf_cnt] = 'a';
  buf_cnt++;
  printf ("Produs un element.\n");
 
	pthread_mutex_unlock (&mutex);
 
  my_pthread_sleep (rand () % 1000);
 
  sem_post (&full_sem);
 
  return NULL;
}
 
void *consumer_func (void *arg) {
  sem_wait (&full_sem);
 
  pthread_mutex_lock (&mutex);
 
  buf_cnt--;
  char elem = buffer[buf_cnt];
  printf ("Consumat un element: %c\n", elem);
 
  pthread_mutex_unlock (&mutex);
 
  my_pthread_sleep (rand () % 1000);
 
  sem_post (&empty_sem);
 
  return NULL;
}
 
int main () {
  int i;
  int type;
  pthread_t tid_v[NUM_THREADS];
 
  pthread_mutex_init (&mutex, NULL);
 
  sem_init (&full_sem, 0, 0);
  sem_init (&empty_sem, 0, 3);
 
  srand (time (NULL));
  for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {
    type = rand () % 2;
    if (type == CONSUMER) {
    	pthread_create (&tid_v[i], NULL, consumer_func, NULL);
		} else {
      pthread_create (&tid_v[i], NULL, producer_func, NULL);
    }
	}
 
  for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {
    pthread_join (tid_v[i], NULL);
	}
 
	pthread_mutex_destroy(&mutex);
 
  return 0;
}

Variabile condiție

Variabilele condiție reprezintă o structură de sincronizare, care au asociat un mutex, și ele au un sistem de notificare a thread-urilor, astfel încât un thread să fie blocat până când apare o notificare de la alt thread. Pentru a putea folosi variabile condiție în pthreads ne folosim de structura pthread_cond_t.

Variabilele condiție sunt folosite pentru a bloca thread-ul curent (mutexul și semaforul blochează celelalte thread-uri). Acestea permit unui thread să se blocheze până când o condiție devine adevărată, moment când condiția este semnalată de thread că a devenit adevărată și thread-ul / thread-urile blocate de condiție își reiau activitatea o variabilă condiție va avea mereu un mutex pentru a avea race condition, care apare când un thread 0 se pregătește să aștepte la variabila condiție și un thread 1 semnalează condiția înainte ca thread-ul 0 să se blocheze

Funcții:

 • int pthread_cond_init(pthread_cond_t *cond, pthread_condattr_t *attr); - inițializare variabilă condiție
 • int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond); - distrugere variabilă condiție
 • pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER; - inițializare statică a unei variabile condiție (atribute default, nu e nevoie de distrugere / eliberare)
 • int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex); - blocarea unui thread care așteaptă după o variabilă condiție
 • int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond); - deblocarea unui thread
 • int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond); - deblocarea tuturor thread-urilor blocate

Exemplu folosire - producer - consumer:

Click pentru exemplu

Click pentru exemplu

#define _REENTRANT  1
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
#include <pthread.h>
 
#define NUM_THREADS  50
#define CONSUMER    0
#define PRODUCER    1
 
#define BUF_LEN     3
 
pthread_mutex_t mutex; // folosit pentru incrementarea si decrementarea marimii buffer-ului
pthread_cond_t full_cond; // cand buffer-ul este gol
pthread_cond_t empty_cond; // cand buffer-ul este plin
 
char buffer[BUF_LEN];
int buf_cnt = 0;
 
void my_pthread_sleep(int millis) {
	struct timeval timeout;
 
	timeout.tv_sec = millis / 1000;
	timeout.tv_usec = (millis % 1000) * 1000;
 
	select (0, NULL, NULL, NULL, &timeout);
}
 
void *producer_func (void *arg) {
	pthread_mutex_lock (&mutex);
 
	// cat timp buffer-ul este plin, producatorul asteapta
	while (buf_cnt == BUF_LEN) {
		pthread_cond_wait (&full_cond, &mutex);
	}
 
	buffer[buf_cnt] = 'a';
	buf_cnt++;
	printf ("Produs un element.\n");
 
	pthread_cond_signal (&empty_cond);
	my_pthread_sleep (rand () % 1000);
 
	pthread_mutex_unlock (&mutex);
 
	return NULL;
}
 
void *consumer_func (void *arg) {
	pthread_mutex_lock (&mutex);
 
	// cat timp buffer-ul este gol, consumatorul asteapta
	while (buf_cnt == 0) {
		pthread_cond_wait (&empty_cond, &mutex);
	}
 
	buf_cnt--;
	char elem = buffer[buf_cnt];
	printf ("Consumat un element: %c\n", elem);
 
	pthread_cond_signal (&full_cond);
	my_pthread_sleep (rand () % 1000);
 
	pthread_mutex_unlock (&mutex);
 
	return NULL;
}
 
int main() {
	int i;
	int type;
	pthread_t tid_v[NUM_THREADS];
 
	pthread_mutex_init (&mutex, NULL);
	pthread_cond_init (&full_cond, NULL);
	pthread_cond_init (&empty_cond, NULL);
 
	srand (time (NULL));
	for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {
		type = rand () % 2;
		if (type == CONSUMER) {
			pthread_create (&tid_v[i], NULL, consumer_func, NULL);
		} else {
			pthread_create (&tid_v[i], NULL, producer_func, NULL);
		}
	}
 
	for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {
		pthread_join (tid_v[i], NULL);
	}
 
	pthread_mutex_destroy(&mutex);
 
	return 0;
}

Modele de programare

Boss worker

Modelul boss-worker este o versiune generalizată a modelului producer-consumer, unde avem un thread cu rolul de boss / master, care produce task-uri, și restul thread-urilor au rol de worker, ele având rolul de a executa task-urile produse de thread-ul boss.

Task-urile sunt puse într-o coadă de către thread-ul boss și preluate de către thread-urile worker, care le execută.

În general avem un singur thread boss, dar putem avea mai multe thread-uri de tip boss.

Probleme ce pot apărea:

 • performanța când sunt multe task-uri executate prin refolosirea thread-urilor
 • resursele limitate pentru execuția thread-urilor
 • probleme de sincronizare

Boss worker se poate implementa folosind:

 • două variabile condiționale
  • prima folosită de thread-urile worker să aștepte când coada este goală. Dacă nu e goală, workers semnalează thread-urilor boss și iau din coadă
  • a doua folosită de thread-urile boss să aștepte când coada este plină. Dacă nu e plină, boss semnalează thread-urilor worker și pune în coadă.
 • un mutex - protejează coada, variabilele condiționale și contoarele
 • o coadă - sincronizare când se pun / preiau date de către thread-uri
  • dimensiunea cozii poate să fie:
   • statică - sunt necesare două variabile condiție (una pentru boss, alta pentru workers)
   • dinamică - o necesară o variabilă condiție pentru workers (când coada e goală), dar are un dezavantaj pentru boss, mai precis acesta poate să fie supraîncărcat cu task-uri
 • trei contoare:
  • numărul de task-uri în coadă
  • numărul de thread-uri worker în așteptare
  • numărul de thread-uri boss în așteptare

Thread-urile acționează într-o buclă continuă în ceea ce privește crearea și execuția task-urilor și ele nu își termină execuția când coada este goală, astfel trebuie să avem o modalitate de terminare a execuției thread-urilor boss și workers.

Putem face terminarea thread-urilor în două moduri:

 • un task special de tip ”exit” pentru thread-urile worker, care se vor opri când primesc acest task (ordinea task-urilor să fie FIFO)
 • coada să aibă un flag de exit (ea trebuie să fie goală), setat de către thread-ul boss. Thread-urile worker se opresc când văd că coada este goală și flag-ul de exit setat pe true, iar apoi thread-ul boss se oprește

Work crew

Work crew reprezintă un model de programare paralelă, unde avem un thread principal și N - 1 thread-uri, care sunt controlate de către thread-ul principal, care le creează. Cele N - 1 thread-uri sunt thread-uri de tip worker, care execută task-uri distribuite de către thread-ul principal, pe care, de asemenea, le execută, după ce thread-urile worker au terminat execuția lor.

Probleme de sincronizare - opțional

Exerciții

1. Folosind la alegere modelul work-crew sau boss-worker, implementați însumarea elementelor dintr-o matrice, cu împărțirea matricei pe linii / coloane, fiecare thread cu liniile / coloanele sale, pe baza scheletului.

app/laboratoare/04.txt · Last modified: 2022/11/01 07:50 by rares.folea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0