Laborator 1: Divide et Impera

Obiective laborator

 • Înțelegerea conceptului teoretic din spatele descompunerii
 • Rezolvarea de probleme abordabile folosind conceptul de Divide et Impera

Importanţă – aplicaţii practice

Paradigma Divide et Impera stă la baza construirii de algoritmi eficienți pentru diverse probleme:

 • Sortări (ex: MergeSort [1], QuickSort [2])
 • Înmulțirea numerelor mari (ex: Karatsuba [3])
 • Analiza sintactică (ex: parsere top-down [4])
 • Calcularea transformatei Fourier discretă (ex: FFT [5])

Un alt domeniu de utilizare a tehnicii divide et impera este programarea paralelă pe mai multe procesoare, sub-problemele fiind executate pe mașini diferite.

Prezentarea generală a problemei

O descriere a tehnicii D&I: “Divide and Conquer algorithms break the problem into several sub-problems that are similar to the original problem but smaller in size, solve the sub-problems recursively, and then combine these solutions to create a solution to the original problem.” [7]

Deci un algoritm D&I împarte problema în mai multe subprobleme similare cu problema inițială şi de dimensiuni mai mici, rezolva sub-problemele recursiv şi apoi combina soluțiile obţinute pentru a obține soluția problemei inițiale.

Sunt trei pași pentru aplicarea algoritmului D&I:

 • Divide: împarte problema în una sau mai multe probleme similare de dimensiuni mai mici.
 • Impera (stăpânește): rezolva subprobleme recursiv; dacă dimensiunea sub-problemelor este mica se rezolva iterativ.
 • Combină: combină soluțiile sub-problemelor pentru a obține soluția problemei inițiale.

Complexitatea algoritmilor D&I se calculează după formula:

T(n) = D(n) + S(n) + C(n),

unde D(n), S(n) şi C(n) reprezintă complexitățile celor 3 pași descriși mai sus: divide, stăpânește respectiv combină.

Probleme clasice

1. Sortarea prin interclasare

Sortarea prin interclasare (MergeSort [1]) este un algoritm de sortare de vectori ce folosește paradigma D&I:

 • Divide: împarte vectorul inițial în doi sub-vectori de dimensiune n/2.
 • Stăpânește: sortează cei doi sub-vectori recursiv folosind sortarea prin interclasare; recursivitatea se oprește când dimensiunea unui sub-vector este 1 (deja sortat).
 • Combina: Interclasează cei doi sub-vectori sortați pentru a obține vectorul inițial sortat.

Pseudocod:

MergeSort(v, start, end)		// v – vector, start – limită inferioră, end – limită superioară
	if (start == end) return;	// condiția de oprire
	mid = (start + end) / 2;	// etapa divide
	MergeSort(v, start, mid);	// etapa stăpânește
	MergeSort(v, mid+1, end);
	Merge(v, start, end);		// etapa combină
 
Merge(v, start, end)			// interclasare sub-vectori
	mid = (start + end) / 2;
	i = start;
	j = mid + 1;
	k = 1;
	while (i <= mid && j <= end) 
		if (v[i] <= v[j]) u[k++] = v[i++];
		else u[k++] = v[j++];
 
	while (i <= mid) 
		u[k++] = v[i++];
 
	while (j <= end) 
		u[k++] = v[j++];
 
	copy(v[start..end], u[1..k-1]);

Complexitatea algoritmului este dată de formula: T(n) = D(n) + S(n) + C(n), unde D(n)=O(1), S(n) = 2*T(n/2) și C(n) = O(n), rezulta T(n) = 2 * T(n/2) + O(n).

Folosind teorema Master [8] găsim complexitatea algoritmului: T(n) = O(n * lg n).

2. Căutarea binară

Se dă un vector sortat crescător (v[1..n]) ce conține valori reale distincte și o valoare x. Sa se găsească la ce poziție apare x în vectorul dat.

Pentru rezolvarea acestei probleme folosim un algoritm D&I:

 • Divide: împărțim vectorul în doi sub-vectori de dimensiune n/2.
 • Stăpânește: aplicăm algoritmul de căutare binară pe sub-vectorul care conține valoarea căutată.
 • Combină: soluția sub-problemei devine soluția problemei inițiale, motiv pentru care nu mai este nevoie de etapa de combinare.

Pseudocod:

BinarySearch(v, start, end, x) 
	if (start > end) return;	// condiția de oprire (x nu se află în v)
	mid = (start + end) / 2;	// etapa divide
	// etapa stăpânește
	if (v[mid] == x) return mid
	if (v[mid] > x) return BinarySearch(v, start, mid-1, x);
	if (v[mid] < x) return BinarySearch(v, mid+1, end, x);

Complexitatea algoritmului este data de relația T(n) = T(n/2) + O(1), ceea ce implica: T(n) = O(lg n).

3. Turnurile din Hanoi

Se considera 3 tije A, B, C şi n discuri de dimensiuni distincte (1, 2.. n ordinea crescătoare a dimensiunilor) situate inițial toate pe tija A în ordinea 1,2..n (de la vârf către baza). Singura operație care se poate efectua este de a selecta un disc ce se află în vârful unei tije şi plasarea lui în vârful altei tije astfel încât să fie așezat deasupra unui disc de dimensiune mai mare decât a sa. Sa se găsească un algoritm prin care se mută toate discurile pe tija B (problema turnurilor din Hanoi).

Pentru rezolvarea problemei folosim următoarea strategie [9]:

 • mutam primele n-1 discuri de pe tija A pe tija C folosindu-ne de tija B.
 • mutam discul n pe tija B.
 • mutam apoi cele n-1 discuri de pe tija C pe tija B folosindu-ne de tija A.

Pseudocod [10]:

Hanoi(n, A, B, C)	// mută n discuri de pe tija A pe tija B fol tija C
	if (n >= 1)
		Hanoi(n-1, A, C, B);
		Muta_disc(A, B);
		Hanoi(n-1, C, B, A);

Complexitatea: T(n) = 2*T(n-1) + O(1), recurenta ce conduce la T(n) = O(2n).

4. Cautare număr lipsă

Se dă un șir neordonat S cu n - 1 numere distincte, selectate dintre cele n numere de la 0 la n - 1. Toate sunt numere întregi, reprezentate pe 32 de biti. Folosind metoda getBit(int i, int j) care intoarce al j-lea bit din reprezentarea binara a lui S[i], determinati numarul lipsă.

Pentru un număr dat n, fie m = 2k primul număr mai mare decât n care este o putere a lui 2. Atunci, în șirul numerelor de la 0 până la n - 1 vor exista 2k - 1 numere cu bitul numărul k - 1 egal cu 0.

Pentru n = 7, m = 8 și k = 3. Drept urmare, vor fi 2k-1 = 22 = 4 numere între 0 și 7 cu bitul 2 egal cu 0. Dacă numărul care lipsește din șirul din problemă va avea bitul 2 egal cu 0, atunci vor fi 22 - 1 numere în șir cu bitul zero. Altfel, înseamnă că numărul care lipsește are bitul 2 egal cu 1. După ce determinăm în care “jumătate” se află numărul lipsă, continuăm căutarea mai departe folosind-o doar pe aceea.

Reprezentarea în binar a numerelor întregi din intervalul [0, 7):

2 1 0
0 = 0 0 0
1 = 0 0 1
2 = 0 1 0
3 = 0 1 1
4 = 1 0 0
5 = 1 0 1
6 = 1 1 0

Putem să aplicăm această regulă ca să determinăm elementul lipsă din șir, iterând de la cel mai semnificativ bit spre cel mai nesemnificativ.

Exemplu:

 • pentru șirul {0 1 9 4 5 7 6 8 2} lipsește numarul 3
 • getBit(7,3) întoarce al treilea bit din S[7]. S[7] este 8, în binar: 1000, deci bit-ul 3 este 1.
 • La un prim pas, se observă că bitul 3 este 0 pentru doar 7 numere din șir, deși între 0 și 9 sunt 8 numere care ar trebui să aibă bitul 3 egal cu 0, respectiv numerele de la 0 la 7. Prin urmare, la primul pas ne dăm seama că numărul căutat este între 0 si 7.

Pseudocod:

getMissing(V, n):
  current_vec = V
  current_bit = 31
  result = 0
 
  while (getBit(n - 1, current_bit) == 0)
    current_bit--
 
  while (current_bit >= 0)
    setBit0 = {}
    setBit1 = {}
 
    for (element : current_vec)
      if (getBit(element, current_bit) == 0)
        setBit0.add(element)
      else
        setBit1.add(element)
 
    if (setBit0.size != (1 << current_bit))
      result |= (1 << current_bit)
      current_vec = setBit1
    else
      current_vec = setBit0
 
  return result

Concluzii

Divide et impera este o tehnică folosită pentru a realiza algoritmi eficienți pentru diverse probleme. În cadrul acestei tehnici se disting trei etape: divide, stăpânește și combină.

Mai multe exemple de algoritmi care folosesc tehnica divide et impera puteți găsi la [11].

Probleme laborator

Pentru punctaj maxim, asistentul va alege un subpunct pentru fiecare problemă.

La finalul laboratorului, încărcați soluțiile aici.

Problema 1 [3p]

 • 1.1 Se da un sir sortat. Gasiti numarul de elemente egale cu x din sir.

Exemplu: pentru sirul {1 2 4 4 10 10 20} si x = 10, x apare de 2 ori in sir.

 • 1.2 Se da un numar natural n. Scrieti un algoritm de complexitate O(log n) care sa calculeze √n cu o precizie de 0.001.

Exemplu: pentru 0.25 algoritmul poate da orice valoare intre 0.499 si 0.501 inclusiv.

 • 1.3 Fie o valoare întreagă necunoscută, pe care o denumim unknown. Gasiți valoarea lui unknown prin Divide et Impera, folosind metoda isInBounds(int x) pentru Java și is_in_bounds(int x) pentru C++ care întoarce:
  • true, dacă x < = unknown
  • false, dacă x > unknown

Problema 2 [3p]

 • 2.1 Statistici de ordine: se dă un vector de numere întregi neordonate. Scriind o funcție de partitionare, folosiți Divide et Impera pentru
  • a determina a k-lea element ca mărime din vector
  • a sorta vectorii prin QuickSort

Exemplu: pentru vectorul {0 1 2 4 5 7 6 8 9}, al 3-lea element ca ordine este 2, iar vectorul sortat este {0 1 2 4 5 6 7 8 9}

 • 2.2 Se da un sir S de n numere intregi. Sa se detemine cate inversiuni sunt in sirul dat. Numim inversiune o pereche de indici 1 < = i < j < = n astfel incat S[i] > S[j]

Exemplu: in sirul {0 1 9 4 5 7 6 8 2} sunt 12 inversiuni.

 • 2.3 Se dau n - 1 numere naturale distincte intre 0 si n - 1. Scriind o functie de partitionare, determinati numarul lipsa.

Exemplu: pentru n = 9 si vectorul {0 1 9 4 5 7 6 8 2}, numarul lipsa este 3.

Problema 3 [4p]

Această problema nu are schelet de cod.

 • Calculați subsecvența de sumă maximă pentru un vector A de n numere reale folosind o abordare de tip divide și stăpânește.

O subsecvență a unui vector A[1..n] se definește ca o secvența continuă de elemente din A. De exemplu, A[i..j] (pentru orice 1 < = i < = j < = n) reprezintă o subsecvență a lui A. Această problemă se numește problema subsecvenței de sumă maximă și acceptă mai multe rezolvări. O rezolvare mai eficientă poate fi făcută prin programare dinamică.

Exemplu (preluat de pe Wikipedia): Pentru A = {−2, 1, −3, 4, −1, 2, 1, −5, 4}, subsecvența de sumă maximă este {4, −1, 2, 1} de sumă 6.

Referinţe

[1] MergeSort

[2] QuickSort

[3] Karatsuba

[4] Top down parser

[5] Fast Fourier Transform

[6] Divide et impera

[7] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms

[8] Teorema Master

[9] Hanoi Applet

[10] Cristian A. Giumale, Introducere in Analiza Algoritmilor (cap. 2.5.1)

[11] Chapter 2, Divide-and-conquer algorithms, Berkeley University

pa/laboratoare/laborator-01.txt · Last modified: 2015/02/26 23:16 by andrei.poenaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0