Laborator 02. Structura unei Aplicații (I)

O aplicație Android poate conține mai multe componente:

 1. contextul reprezintă punctul central al unei aplicații Android, oferind acces către mai multe funcționalități ale acesteia (inclusiv la resursele dizpozitivului mobil, serviciile sistemului de operare, diferite fișiere de configurare); este instanțiat sub forma unui obiect de tip android.app.Application;
 2. activitatea realizează sarcini a căror execuție nu influențează timpul de răspuns al aplicației Android, astfel încât să nu aibă un impact asupra experienței utilizatorului; de aceea, este asociată unei ferestre (interfețe grafice), o aplicație Android fiind formată din una sau mai multe activități;
 3. fragmentul conține interfața grafică și logica aplicației corespunzătoare unei părți din cadrul unei activități; motivul pentru care se recurge la modularizarea unei activități prin intermediul a mai multor fragmente este asigurarea consistenței și flexibilității aplicației Android pe mai multe echipamente mobile, cu dispozitive de afișare de dimensiuni și rezoluții diferite;
 4. serviciul încapsulează procese mai complexe, executate în fundal (și posibil la intervale de timp regulate) a căror rulare durează o perioadă de timp semnificativă, astfel încât să nu poată fi plasate în cadrul aceluiași fir de execuție ca și interfața grafică prin care se asigură interacțiunea cu utilizatorul;
 5. intenția este mecanismul de comunicare între elementele unei aplicații Android (activități și servicii); prin intermediul unui sistem de mesagerie (asincronă), sistemul de operare Android mapează o solicitare (împachetată sub forma unei intenții) către componenta adecvată.

Contextul

Contexul este utilizat pentru a implementa diferite funcționalități la nivelul întregii aplicații:

 • obținerea de referințe la resursele aplicației (șiruri de caractere, elemente grafice, fișiere XML);
 • accesarea preferințelor aplicației;
 • gestiunea sistemului de fișiere corespunzător aplicației;
 • lucrul cu resurse necompilate ale aplicației;
 • utilizarea serviciilor de sistem;
 • folosirea unei baza de date SQLite;
 • administrarea permisiunilor aplicației.

În clasele de tip Activity sau Service, contextul aplicației poate fi obținut printr-un apel de forma:

Context context = getApplicationContext(); // definita in clasa Context
Context context = getApplication();    // definita in clasa Activity

Pentru a se evita utilizarea ineficientă a memoriei (eng. memory leak), în situația în care obiectele trebuie să existe pe toată durata aplicației, se recomandă ca acestea să refere contextul aplicației (nu al activității), astfel încât să nu fie condiționate de diverse evenimente din ciclul de viață al acestora.

Activitatea

Activitatea reprezintă o componenta a aplicației Android ce oferă o interfață grafică cu care utilizatorul poate să interacționeze. Cele mai multe activități ocupă întreaga suprafață de afișare, însă acest lucru nu este obligatoriu.

O aplicație Android este formată din una sau mai multe activități (slab cuplate între ele). Există întotdeauna o activitate principală care este afișată atunci când aplicația Android este lansată în execuție inițial.

O activitate poate invoca o altă activitate pentru a realiza diferite sarcini, prin intermediul unei intenții. În acest moment, activitatea veche este oprită și salvată pe stivă (eng. back stack), după care este pornită activitatea nouă. Restaurarea și (re)începerea activității vechi este realizată în momentul în care activitatea nouă (curentă) este terminată. Un comportament similar are loc în momentul în care se produce un eveniment (primirea unui apel telefonic, apăsarea tastelor Home sau Back, lansarea altei aplicații).

O activitate trebuie să își gestioneze corespunzător comportamentul (inclusiv folosirea memoriei) în cazul producerii diferitelor evenimente, salvând și restaurând starea de fiecare dată când aplicația este oprită, respectiv (re)pornită.

Componentele unei Activități

O activitate poate fi utilizată numai dacă este definită în fișierul AndroidManifest.xml, în cadrul elementului de tip <application>. Pentru fiecare activitate trebuie creată o intrare de tip <activity> pentru care se specifică diferite atribute, dintre care obligatoriu este numai denumirea activității (android:name). Din momentul în care aplicația Android este publicată, conținutul manifestului devine un contract față de utilizatori, iar denumirile componentelor nu mai pot fi modificate întrucât pot genera erori în cazul producerii unor actualizări.

Pentru o activitate se poate specifica și un filtru de intenții, în cadrul elementului <intent-filter>, spre a indica modul în care componentele aplicației o pot accesa. Acesta este necesar pentru ca activitatea să poată fi rulată folosind intenții implicite (furnizate de alte aplicații). Așadar, o astfel de intrare va fi necesară pentru fiecare tip de intenție, precizând elementele <action> și opțional <category> / <data>. În cazul activităților care nu vor fi accesibile din cadrul altor aplicații Android, nu este necesară definirea unui filtru de intenții.

O activitate principală din cadrul unei aplicații Android este caracterizată prin următoarele proprietăți:

 • acțiunea are valoarea android.intent.action.MAIN, întrucât reprezintă punctul de intrare al aplicației Android;
 • categoria are valoarea android.intent.category.LAUNCHER, întrucât activitatea trebuie inclusă în meniul dispozitivului mobil pentru a putea fi lansată în execuție.

AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest ... >
 <!-- ... -->
 <application ... >
  <activity
   android:name=".LifecycleMonitorActivity"
   android:label="@string/app_name" >
   <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
   </intent-filter>
  </activity>
 </application>
</manifest>

Ulterior, se va implementa și clasa identificată prin denumirea activității. Aceasta trebuie să fie derivată din android.app.Activity și să implementeze cel puțin metoda onCreate() în care sunt inițializate componentele sale.

LifecycleMonitorActivity.java
public class LifecycleMonitorActivity extends Activity {
 
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_lifecycle_monitor);
  // ...
 }
 
 // ...
 
}

Este obligatoriu ca metoda onCreate() să apeleze metoda părinte, în caz contrar generându-se o excepție.

Pentru fiecare activitate, este necesar să se descrie interfața grafică în cadrul unui fișier .xml (încărcat manual, în cadrul metodei onCreate(), printr-un apel al metodei setContentView()) în care elementul părinte este un mecanism de dispunere a conținutului (derivat din clasa android.view.ViewGroup). Acest fișier este plasat în directorul res/layout și conține referințe către toate obiectele care vor fi afișate în cadrul ferestrei. În urma compilării, vor fi generate niște referințe (adrese în cadrul pachetului de resurse) prin intermediul cărora resursele vor putea fi accesate.

activity_lifecycle_monitor.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:orientation="vertical"
  tools:context="ro.pub.cs.systems.eim.lab02.graphicuserinterface.LifecycleMonitorActivity" >
 
  <!-- ... -->
 
</LinearLayout>

Prin urmare, componentele definitorii ale unei activități sunt clasa în care este implementat comportamentul în urma interacțiunii cu utilizatorul și fișierul .xml care descrie modelul static al interfeței grafice.

O activitate poate fi pornită în mod explicit prin intermediul metodei startActivity() care primește ca parametru un obiect de tip intenție (căruia i se pot atașa și niște date, transferate activității). În cazul în care se așteaptă ca activitatea să producă unele rezultate, se va apela metoda startActivityForResult() - furnizându-se și un cod de cerere -, fiind necesar ca activitatea astfel invocată să implementeze metoda onActivityResult().

O activitate poate fi oprită în mod explicit prin intermediul metodei finish(). De regulă, folosirea unei astfel de metode este descurajată, datorită impactului pe care îl poate avea asupra experienței utilizatorului.

Ciclul de Viață al unei Activități

Din momentul în care activitatea este creată și până la momentul în care este distrusă, ea trece printr-o serie de etape, cunoscute sub denumirea de ciclul de viață al activității:

 • în execuție (eng. running) - activitatea se află în prim plan și este vizibilă, astfel încât utilizatorul poate interacționa cu aceasta prin intermediul interfeței grafice pe care o oferă;
 • întreruptă temporar (eng. paused) - activitatea se află în fundal și este (parțial) vizibilă; o astfel de situație este întâlnită în momentul în care o altă activitate a fost pornită, însă interfața sa grafică este transparentă sau nu ocupă întreaga suprafață a dispozitivului de afișare; în acest caz, activitatea este încă activă în sensul că obiectul de tip Activity este stocat în memorie, fiind atașată în continuare procesului responsabil cu gestiunea ferestrelor și menținându-se starea tuturor componentelor sale; totuși, ea poate fi distrusă de sistemul de operare dacă necesarul de memorie disponibilă nu poate fi întrunit din cauza sa;
 • oprită (eng. stopped) - activitatea se află în fundal și este complet ascunsă; o astfel de situație este întâlnită în momentul în care o altă activitate a fost pornită, iar interfața sa grafică ocupă întreaga suprafață a dispozitivului de afișare; și în acest caz, activitatea este activă în sensul că obiectul de tip Activity fiind stocat în memorie, menținându-se starea tuturor componentelor sale, dar detașându-se de procesul responsabil cu gestiunea ferestrelor; ea poate fi distrusă de sistemul de operare dacă necesarul de memorie disponibilă nu poate fi întrunit din cauza sa;
 • inexistentă - activitatea a fost terminată sau distrusă de sistemul de operare, rularea sa impunând crearea tuturor componentelor sale ca și când ar fi accesată inițial.

Tranziția unei activități dintr-o stare în alta este notificată prin intermediul unor metode (eng. callbacks), care pot fi suprascrise pentru a realiza diferite operații necesare pentru gestiunea memoriei, asigurarea persistenței informațiilor și a consistenței aplicației Android în situația producerii de diferite evenimente:

 • onCreate(Bundle) - apelată în momentul în care activitatea este creată; această metodă va fi folosită pentru inițializări statice:
  • încărcarea interfeței grafice printr-un apel al metodei setContentView(int) (al cărei parametru reprezintă referința către resursa de tip .xml care descrie interfața grafică);
  • obținerea de referințe către componentele interfeței grafice printr-un apel al metodei findViewById(int) (al cărei parametru reprezintă referința către componenta respectivă - eng. widget - așa cum apare în resurse);
  • indicarea unor obiecte de tip ascultător care să gestioneze evenimentele legate de interacțiunea cu utilizatorul;
  • realizarea unor conexiuni către alte modele de date.

Crearea activității este diferită de apariția acesteia pe ecran.

Metoda onCreate() este întotdeauna urmată de metoda onStart().

 • onRestart() - apelată atunci când activitatea a fost oprită și ulterior repornită; este urmată întotdeauna de metoda onStart();
 • onStart() - apelată înainte ca activitatea să apară pe ecran; poate fi urmată de metoda onResume() dacă activitatea trece în prim-plan sau de metoda onPause() dacă activitatea trece în fundal;
 • onResume() - apelată înainte ca activitatea să interacționeze cu utilizatorul; această metodă va fi folosită pentru a porni servicii sau cod care trebuie să ruleze atâta timp cât aplicația este afișată pe ecran; este urmată întotdeauna de metoda onPause();
 • onPause() - apelată înainte ca activitatea să fie întreruptă temporar, iar o altă activitate să fie reluată; această metodă va fi utilizată pentru a opri servicii sau cod care nu trebuie să ruleze atâta timp cât activitatea se află în fundal (întrucât consumă timp de procesor) și pentru a salva starea diferitelor componente în vederea asigurării persistenței și a consistenței aplicației înainte și după evenimentul care a produs suspendarea sa; poate fi urmată de metoda onResume() dacă activitatea trece în prim-plan sau de metoda onStop() dacă activitatea este ascunsă;

Procesările realizate în metoda onPause() nu trebuie să ocupe un interval de timp prea mare întrucât în caz contrar ar bloca noua activitate care urmează să fie lansată în execuție.

Procesul în contextul căruia rulează o activitate nu poate fi distrus de sistemul de operare până ce nu s-a terminat apelul metodei onPause(), aceasta fiind singura metodă care este apelată în mod garantat înainte de a se solicita memoria pe care activitatea o folosește.

 • onStop() - apelată în momentul în care activitatea este ascunsă, fie din cauză că urmează să fie distrusă, fie din cauză că o altă activitate, a cărei interfață grafică ocupă întreaga suprafață a dispozitivului de afișare, urmează să devină vizibilă; poate fi urmată de metoda onRestart(), dacă activitatea urmează să interacționeze (din nou) cu utilizatorul, sau de metoda onDestroy() dacă activitatea urmează să fie terminată sau distrusă de sistemul de operare;
 • onDestroy() - apelată înainte ca activitatea să se termine sau să fie distrusă de către sistemul de operare (fie manual, fie automat) din lipsă de memorie; această metodă va fi utilizată pentru a elibera resursele ocupate.

Distincția între cele două situații în care o activitate este distrusă poate fi realizată prin intermediul metodei isFinishing().

Fiecare dintre metodele ce gestionează ciclul de viață al activității trebuie să apeleze metoda părintelui. În cazul metodei onCreate(), este necesar ca acest lucru să fie realizat la începutul metodei.

În cadrul unei activități, este interzisă apelarea manuală a metodelor legate de ciclul de viață, acestea fiind invocate în mod automat de sistemul de operare Android la producerea diferitelor evenimente.

LifecycleMonitorActivity.java
public class LifecycleMonitorActivity extends Activity {
 
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  // ...
 }
 
 @Override
 protected void onStart() {
  super.onStart();
  // ...
 }
 
 @Override
 protected void onResume() {
  super.onResume();
  // ...
 }
 
 @Override
 protected void onPause() {
  super.onPause();
  // ...
 }
 
 @Override
 protected void onStop() {
  super.onStop();
  // ...
 }
 
 @Override
 protected void onDestroy() {
  super.onDestroy();
  // ...
 }
 
 @Override
 protected void onRestart() {
  super.onRestart();
  // ...
 }
 
 // metode folosite pentru salvarea si restaurarea starii  
 
 @Override
 protected void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
  // apelarea metodei din activitatea parinte este recomandata, dar nu obligatorie
  super.onSaveInstanceState(savedInstanceState);
  // ...
 }
 
 @Override
 protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
  // apelarea metodei din activitatea parinte este recomandata, dar nu obligatorie
  super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
  // ...
 }
 
}

Gestiunea Stării unei Activități

Unele dintre metodele care gestionează ciclul de viață al unei activități primesc ca parametru un obiect de tip Bundle, utilizat pentru gestiunea stării în cazul în care activitatea este distrusă din lipsă de memorie:

 • onCreate() - parametrul savedInstance poate să fie null, daca activitatea nu a mai fost rulată anterior, fie este o instanță a unui obiect de tip Bundle în care se găsește starea anterioară (așa cum a fost reținută de metoda onSaveInstanceState());
 • onSaveInstanceState() - este apelată când activitatea urmează să fie ascunsă și există posibilitatea ca procesul acesteia să fie terminat din lipsă de memorie, pentru a salva starea activității;
 • onRestoreInstanceState() - este apelată doar dacă există o stare a activității care ar trebui să fie restaurată.

Obiectul de tip Bundle este o formă de hash map, în care cheia este întotdeauna de tip String, iar valorile au tipul android.os.Parcelable (asemănător cu Serializable din Java, deși acesta nu este un mecanism de serializare în sine). Astfel, tipurile de date care pot fi salvate și încărcate prin intermediul unui obiect de tip Bundle sunt:

boolean boolean[]
Bundle
byte byte[]
char char[]
CharSequence CharSequence[] ArrayList<CharSequence>
double double[]
float float[]
int int[] ArrayList<Integer>
long long[]
Serializable
short short[]
SparseArray
String String[] ArrayList<String>

Starea unei activități este menținută atâta vreme cât ea este activă (deci inclusiv când au fost apelate metodele onPause() și onStop()), aceasta putând fi restaurată corespunzător. Necesitatea asigurării consistenței activității de către programator apare în momentul în care activitatea este terminată/distrusă și apoi (re)pornită. O astfel de situație este frecventă în cazul în care se produce o schimbare de configurație (se modifică orientarea dispozitivului de afișare - portrait vs. landscape, limba, disponibilitatea tastaturii), întrucât de fiecare dată este necesar să se (re)încarce resursele specifice pentru valorile respective.

Ținându-se cont de faptul că activitatea poate fi terminată/distrusă în orice moment după ce nu se mai găsește în prim-plan / este ascunsă, asigurarea consistenței trebuie realizată de fiecare dată.

Salvarea Stării

Metoda onSaveInstanceState() este înainte de metoda onStop() și posibil înainte de metoda onPause(), deși acest lucru nu este garantat. Ea primește ca parametru un obiect de tip Bundle în care vor fi plasate datele din cadrul activității care se doresc a fi salvate, acestea putând fi identificate prin intermediul unei chei (de tip String).

Apelul metodei onSaveInstanceState() nu este garantat să fie realizat de fiecare dată întrucât pot fi situații în care nu este necesar ca starea activității să fie restaurată (utilizatorul a terminat activitatea prin apăsarea butonului Back).

În cazul în care se dorește salvarea explicită a conținutului unui obiect EditText, se poate proceda astfel:

@Override
protected void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
 super.onSaveInstanceState(savedInstanceState);
 EditText usernameEditText = (EditText)findViewById(R.id.username_edit_text);
 savedInstanceState.putString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT, usernameEditText.getText().toString());
}

Valoarea introdusă de utilizator va fi salvată în obiectul de tip Bundle sub denumirea userNameEditText, acesta fiind menținut și prin urmare utilizat între mai multe instanțe ale acestei activități.

Apelarea metodei părinte este necesară întrucât API-ul Android furnizează o implementare implicită pentru salvarea stării unei activități, parcurgând ierarhia de componente grafice (obiecte de tip View) care au asociat un identificator (android:id), folosit drept cheie în obiectul Bundle. Astfel, de regulă, pentru elementele interfeței grafice, nu este necesar să se mențină starea, acest lucru fiind realizat în mod automat, cu respectarea condiției menționate. De aceea, în metoda onSaveInstanceState, va fi realizată salvarea unor informații (obiecte ale clasei) pentru care procesul de salvare a stării nu este apelat. Totuși, asigurarea persistenței datelor nu se va realiza niciodată aici (întrucât nu se garantează apelarea sa), ci în metoda onPause().

În obiectul de tip Bundle, prin cheia android:viewHierarchyState se va reține un alt obiect de tip Bundle care reține starea tuturor obiectelor de tip View din cadrul activității (care sunt identificate prin intermediul unui câmp android:id). În cadrul acestuia, prin cheia android:views se reține un obiect de tip SparseArray (un tip de dată specific Android care realizează mapări între întregi și obiecte, mai eficient decât un hashmap) care conține starea fiecărui obiect de tip View prin intermediul identificatorului său.

Bundle viewHierarchy = savedInstanceState.getBundle("android:viewHierarchyState");
if (viewHierarchy != null) {
 SparseArray<? extends Parcelable> views = viewHierarchy.getSparseParcelableArray("android:views");
 for (int k=0; k < views.size(); k++) {
  Log.d(Constants.TAG, views.get(k) + "->" + views.valueAt(k));
 }
}
else {
 Log.d(Constants.TAG, "No view information was saved!");
}

Prin urmare, dacă aplicația este oprită și apoi pornită din nou, obiectele de tip View vor avea conținutul existent în prealabil. Pentru a dezactiva această opțiune, trebuie specificată în fișierul .xml care descrie interfața grafică a activității, în elementul corespunzător obiectului de tip View proprietatea android:saveEnabled=“false”.

Dezactivarea se poate realiza și programatic, folosind metoda setSaveEnabled(boolean).

Restaurarea Stării

Încărcarea conținutului din obiectul de tip Bundle (în vederea restaurării stării) poate fi realizată:

 1. în metoda onCreate()
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_lifecycle_monitor);
   EditText usernameEditText = (EditText)findViewById(R.id.username_edit_text);
   if ((savedInstanceState != null) && (savedInstanceState.getString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT) != null)) {
    usernameEditText.setText(bundle.getString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT));
   }
  }
 2. prin intermediul metodei onRestoreInstanceState(), apelată în mod automat între metodele onStart() și onResume(); această abordare permite separarea dintre codul folosit la crearea ferestrei și codul utilizat la restaurarea stării unei ferestre
  @Override
  protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
   super.onRestoreInstanceState(bundle);
   EditText usernameEditText= (EditText)findViewById(R.id.username_edit_text);
   if (savedInstanceState.getString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT) != null) {
     usernameEditText.setText(savedInstanceState.getString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT));
   }
  }

Coordonarea Activităților

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

În situația în care o activitate nouă este pornită în timp ce o activitate veche este în execuție, fiind necesară transmiterea de informații dintre acestea, este util să se cunoască ordinea în care sunt apelate metodele care gestionează ciclul de viață al celor două activități, astfel încât comunicarea dintre acestea să se realizeze în mod corect:

 1. se apelează metoda onPause() a activității vechi - aici trebuie realizată partea de scriere a informațiilor care trebuie să fie trimise;
 2. se apelează metodele onCreate(), onStart() și onResume() ale activității noi - aici trebuie realizată partea de citire a informațiilor care trebuie să fie primite;
 3. se apelează metoda onStop() a activității vechi;
 4. în situația în care necesarul de memorie nu este satisfăcut, este posibil să se apeleze metoda onDestroy() a activității vechi.

Structura unui Proiect Android

Android Studio

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

În Android Studio, există mai multe perspective sub care poate fi vizualizată structura unui proiect:

 • Project (reprezintă structura de pe discul fizic)
 • Packages
 • Scratches
 • Android (reprezintă gruparea logică a modulelor aplicației Android)
 • Project Files
 • Problems
 • Production
 • Tests
 • Local Unit Tests
 • Android Instrumented Tests

Cele mai frecvent utilizate perspective sunt Project și Android.

Organizarea unui proiect Android Studio conține următoarele directoare:

 • .gradle - fișiere temporare Gradle (biblioteci descărcate, fișiere de configurare)
 • .idea - fișiere temporare Android Studio
 • app
  • build - fișiere generate conținând referințe (adrese) către resursele definite (spre exemplu, în directorul generated/source se găsesc clasele BuildConfig și R);
  • src
   • androidTest - cazuri de test
   • main
    • assets - resurse necompilate
    • java - codul sursă java
    • res
     • drawable - resurse grafice
     • layout - interfețe grafice definite static în fișiere XML
     • midmap-<resolution> - pictograma aplicației, pentru diferite rezoluții
     • values - constante care vor fi referite în text
      • colors.xml
      • dimens.xml
      • strings.xml
      • styles.xml
     • AndroidManifest.xml - doar componentele aplicației Android: activități, servicii, receptoare cu difuzare, filtre de intenții pentru fiecare componentă
   • test - surse pentru teste unitare
 • build - cache pentru fișiere .dex
 • gradle
 • External Libraries
 • alte fișiere (în rădăcină):
  • .gitignore
  • <project>.iml
  • build.gradle
  • gradle.properties
  • gradlew
  • local.properties
  • settings.gradle

Gradle

Android Studio folosește un mecanism automat pentru construirea aplicației Android, denumit Gradle, responsabil cu aducerea bibliotecilor referite de pe un depozit la distanță, cu definirea proprietăților aplicației Android, cu compilarea și împachetarea tuturor resurselor folosite, pentru rularea și instalarea aplicației astfel rezultate.

Regulile pentru construiea aplicației Android sunt precizate în fișiere build.gradle, care se definesc pentru fiecare modul și proiect constituent.

Un fișier de configurare Gradle pentru o aplicație Android conține de regulă două secțiuni:

 • android - conține proprietățile aplicației Android
  • compileSdkVersion - reprezintă versiunea de SDK care va fi utilizată pentru compilarea proiectului Android
  • buildToolsVersion - reprezintă versiunea de Android SDK Build Tools folosită pentru construirea fișierului care va fi instalat pe dispozitivul mobil
  • defaultConfig - conține diferite configurări
   • applicationId - pachetul care identifică în mod unic aplicația Android
   • midSdkVersion - platforma minimă pe care se garantează că aplicația Android va rula; astfel, se vor folosi numai funcționalități definite la acest nivel sau funcționalități definite în API-uri superioare, dar care sunt disponibile la nivelul bibliotecilor de suport;
   • targetSdkVersion - platforma maximă la care se garantează că aplicația Android va rula (de regulă, este versiunea cea mai recentă și este aceeași versiune folosită pentru compilarea codului sursă);
   • versionCode - versiunea curentă a aplicației (număr întreg)
   • versionName - versiunea curentă a aplicației, afișată către utilizator (format lizibil, de tip șir de caractere)
   • testInstrumentationRunner - biblioteca folosită pentru testele aplicației Android
 • dependencies - reprezintă bibliotecile de care depinde aplicația Android pentru a putea fi compilată / rulată, precum și reguli de compilare
  • compile - se precizează care fișiere sunt luate în considerare pentru classpath
   • directiva include se folosește pentru a indica tipuri de fișiere care conțin diverse biblioteci);
   • directiva fileTree este utilizată pentru a indica o structura de directoare
  • testCompile și androidTestCompile - indică pachete care conțin biblioteci pentru teste unitare.
build.gradle
apply plugin: 'com.android.application'
 
android {
  compileSdkVersion 25
  buildToolsVersion "25.0.2"
  defaultConfig {
    applicationId "ro.pub.systems.eim.lab02.activitylifecyclemonitor"
    minSdkVersion 16
    targetSdkVersion 25
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}
dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:25.2.0'
}

Rularea și Depanarea unei aplicații Android

Rularea unei aplicații Android

Pentru a rula aplicația, este necesar un dispozitiv mobil fizic sau un dispozitiv mobil virtual (emulator).

 • În cazul în care se folosește GenyMotion, se pornește un dispozitiv virtual, starea acestuia putând fi monitorizată folosind Genymotion Virtual Devices Manager, fereastră ce se deschide în momentul în care se accesează plugin-ul de Eclipse corespunzător (Ctrl+6).
 • În cazul în care se folosește emulatorul AVD livrat împreună cu SDK-ul de Android, se va crea un dispozitiv virtual accesând WindowAndroid Virtual Device Manager

  Acesta permite gestiunea dispozitivelor virtuale (New / Edit / Delete) prin specificarea unor parametrii precum dispozitivul (poate fi utilizat un dispozitiv predefinit sau un dispozitiv definit de utilizator, pornind de la configurațiile existente în Device Definitions), versiunea de Android pe care se va rula, caracteristicile referitoare la memorie (RAM, heap-ul pentru mașina virtuală), dimensiunea spațiului de stocare, emularea unui card de memorie (dimensiune, fișier pe disc). Pornirea propriu-zisă a dispozitivului se face prin opțiunea Start.

Ulterior se poate rula aplicația, accesând din meniul contextual al proiectului (click dreapta) Run As..Android Application (sau Ctrl+F11). În acest moment, se vor identifica toate dispozitivele Android (fizice sau virtuale) care sunt disponibile (conectate) și care rulează un sistem de operare având cel puțin un nivel de API specificat de proprietatea android:minSdkVersion în cadrul fișierului AndroidManifest.xml, afișându-se lista acestora, astfel încât utilizatorul să își poată alege unul dintre ele.

Depanarea unei aplicații Android

Depanarea unei aplicații Android poate fi realizată în mod clasic, ca în cazul oricărui proiect (prin stabilirea unor puncte în care execuția codului sursă este întreruptă și rularea pas cu pas) sau prin intermediul unor utilitare specifice.

Android Debug Bridge (ADB)

Android Debug Bridge este un utilitar în linie de comandă care permite comunicarea cu cu un dispozitiv mobil fizic sau cu un emulator, prin intermediul unui program client-server ce include 3 componente:

 • un client, apelat prin comanda adb (alți clienți sunt plugin-ul ADT, ADM-ul, Layout Inspector);
 • un server (rulează ca proces de fundal), care gestionează comunicarea dintre client și daemonul ce rulează pe emulator sau dispozitivul mobil fizic;
 • un daemon, care rulează ca un proces de fundal pentru fiecare emulator sau dispozitiv mobil fizic.

ADB este integrat în SDK-ul de Android, regăsindu-se în directorul platform-tools.

Comenzi ADB

 • pentru a folosi ADB shell, device-ul Android trebuie să fie root-at (imaginile genymotion sunt deja).
 • comenzile ADB pot fi rulate din linia de comandă sau din script, având următorul format:
  student@eim-lab:/opt/android-sdk-linux/platform-tools$ adb [-d|-e|-s <serialNumber>] <command>
 • înainte de a utiliza comenzi adb este important să fie cunoscut identificatorul dispozitivului care este conectat la serverul adb, acesta putând fi identificat prin comanda adb devices:
  student@eim-lab:/opt/android-sdk-linux/platform-tools$ adb devices
  List of devices attached 
  emulator-5556      device
  192.168.56.101:5555	device
  0123456789ABCDEF	device
 • conexiunea la emulator se realizează folosind comanda adb -s <serialNumber> shell

Depanarea este foarte importantă în procesul de realizare a aplicațiilor pentru dispozitive mobile. Există însă unele diferențe față de depanarea programelor pentru calculator, întrucât aplicațiile rulează pe un alt dispozitiv, fiind necesare programe specializate. De asemenea, fiind vorba de dispozitive mobile, apar și anumite evenimente specifice, cum ar fi apeluri telefonice, primirea unui mesaj, descărcărea bateriei, întreruperi ce trebuie tratate intr-un fel sau altul.

LogCat

Jurnalele sistemului de operare conțin cele mai importante informații pentru programator. Acestea descriu toate acțiunile realizate de către dispozitivul mobil, excepțiile apărute precum și alte informații necesare depanării. Ele pot fi vizualizate în panoul denumit LogCat.

LogCat nu trebuie confundat cu Console, în care sunt afișate mesajele provenind de la Eclipse.

De regulă, la pornirea unei aplicații, utilizatorul este întrebat dacă dorește să monitorizeze mesajele provenind de la dispozitivul mobil, indicându-se și nivelul de prioritate prin care acestea vor fi filtrate (verbose, debug, info, warning, error, assert).

Ulterior, acest WindowShow ViewOther…AndroidLogCat

Fiecare mesaj din această listă este insoțit de următoarele informații (fiecare pe cate o coloană):

 • Level (tipul mesajului)
  • V - Verbose - informații suplimentare afișate de programe (de obicei la cerere, se folosesc la depistarea problemelor de funcționare rezultate din cauza configurării greșite a programelor)
  • D - Debug - mesaj utile la depanare
  • I - Information - mesaj informativ
  • W - Warning - mesaj de avertizare (excepțiile ce nu sunt foarte importante, neavând un impact semnificativ asupra componentei)
  • E - Error - mesaj de eroare (excepțiile ce întrerup o componentă)
  • A - Assert - mesaj ce indică faptul că o condiție esențială pentru rularea aplicației nu a fost îndeplinită
 • Time - data și ora la care a fost generat mesajul
 • PID - identificatorul procesului ce a generat mesajul
 • TID - identificatorul firului de execuție ce a general mesajul
 • Application - aplicațtia care a generat mesajul
 • Tag - eticheta sau categoria mesajului (util pentru definirea de filtre)
 • Text - conținutul propriu-zis al mesajului

Este de remarcat faptul că fiecare mesaj reprezintă câte o linie de text. În cazul excepțiilor, întrucât acestea conțin în general mai multe linii, cuprinzând foarte multă informație, ele vor fi reprezentate de mai multe mesaje.

Există două mecanisme prin care utilizatorii pot genera astfel de mesaje:

 • metodele statice ale clasei Log, care primesc ca parametru prioritatea mesajului, eticheta și mesajul propriu zis
  Log.[wdiea] (Log.DEBUG, "log sample", "this is a log message using 'log sample' tag");

  Pentru a se evita specificarea priorității mesajului de fiecare dată, se pot utiliza metode specifice, care primesc ca parametrii doar denumirea etichetei și mesajul ce se dorește a fi jurnalizat:

Nivel de Prioritate Metodă Observații
ERROR Log.e(…) erori
WARNING Log.w(…) avertismente
INFO Log.i(…) mesaje de informare
DEBUG Log.d(…) mesaje utilizate pentru depanare; pot fi filtrate (ignorate)
VERBOSE Log.v(…) utilizate doar de programatori, pentru dezvoltarea aplicațiilor
 • System.out.println mesajele către consola standard (stdout)
  System.out.println("this is a message to the standard console");

  Mesajele transmise sub această formă vor fi de tipul Information și vor avea eticheta System.out.

O altă funcționalitate importantă este posibilitatea de filtrare a mesajelor de tip jurnal. Deoarece LogCat afișează toate mesajele de log din sistem, urmărirea unor anumite mesaje poate fi dificilă. Pentru a facilita această sarcină, se pot genera filtre în funcție de anumite valori ale:

 • etichetei
 • mesajului propriu-zis
 • PID
 • denumirii aplicației
 • nivelului minim al tipului de mesaj (verboseassert)

Un filtru se creează prin apăsarea butonului plus de culoare verde din bara panoului Log (respectiv LogCat în Eclipse). In Android Studio, LogCat se poate accesa din partea stânga jos a IDE-ului.

Se recomandă să se configureze un număr cât mai mare de mesaje de jurnalizare care să fie stocate în memoria tampon (WindowPreferencesAndroidLogCat) întrucât după depășirea valorii respective, monitorizarea nu va mai fi posibilă.

Simularea unor evenimente de tip întrerupere pentru emulator

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

Întrucât emulatorul de Android nu poate simula toate funcțiile unui telefon real, pentru a se putea testa comportamentul aplicațiilor în cazul apariției unor evenimente de tip întrerupere, DDMS(deprecated) pune la dispoziție un panou Emulator Control, prin care pot fi controlate:

 • starea conexiunii de voce / date
 • primirea unui apel telefonic / SMS (apel, pierdere apel)
 • date primite de la GPS

În cazul testării pe dispozitive mobile reale, aceste funcționalități nu vor fi disponibile prin intermediul ADM.

Emulatorul Genymotion nu permite simularea nici unuia dintre evenimentele de mai sus prin intermediul DDMS.

Din cadrul emulatoarelor (deci nu folosind DDMS) mai pot fi simulate evenimente de tip:

 • cameră foto
 • accelerometru

Layout Inspector

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

Un alt program foarte util pentru depanare este Layout Inspector (anterior, purta denumirea Hierarchy View). Acesta permite vizualizarea arborescentă a structurii ferestrelor. De asemenea, afișează parametrii fiecărui View, inclusiv timpul de încărcare. O altă funcționalitate pusă la dispoziția programatorilor este posibilitatea capturării unei imagini a View-ului.

Întrucât prin acest utilitar se poate analiza orice aplicație (componentă) care rulează pe un dispozitiv mobil, el poate fi utilizat și ca sursă de inspirație asupra modului în care este construită interfața grafică.

Layout Inspector este accesibil în Android Studio în ToolsAndroidAndroid Device Monitor. Hierarchy View poate fi accesat în Eclipse sub forma unei perspective, care va fi deschisă prin WindowOpen PerspectiveHierarchy View.

Utilitarul funcționează atât pentru emulatoare cât și cu dispozitive fizice.

La pornire, în panoul Windows (stânga) este afișată lista tuturor dispozitivelor mobile conectate. Se alege un dispozitiv mobil și o componentă ce rulează pe acel dispozitiv (prin expandarea dispozitivului mobil) și se apasă butonul Load the view hierarchy into the tree view. Afișarea ierarhiei de View-uri se face în panoul Tree View (centru) sub forma unui arbore. Panoul Tree Overview (dreapta) va prezenta o imagine de ansamblu a ierarhiei, evidențiindu-se selecția vizibilă la momentul respectiv în fereastra principală.

În momentul în care este selectat un element al arborelui, acesta va putea fi previzualizat (se prezintă imaginea sa), indicându-se componența sa, precum și unii parametrii ai acestuia (measure, layout, draw).

Fereastra View Properties va conține toate proprietățile unei componente grafice, grupate pe categorii.

Fereastra Layout View evidențiază componenta curentă în cadrul interfeței grafice.

Activitate de Laborator

1. În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit 'Laborator02'. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier README.md, nici a fișierului .gitignore sau a a fișierului LICENSE).

2. Să se cloneze în directorul de pe discul local conținutul depozitului la distanță de la https://www.github.com/eim-lab/Laborator02. În urma acestei operații, directorul Laborator02 va trebui să se conțină un director labtasks ce va deține proiectul Android Studio denumit ActivityLifecycleMonitor, fișierul README.md și un fișier .gitignore care indică tipurile de fișiere (extensiile) ignorate.

student@eim-lab:~$ git clone https://www.github.com/eim-lab/Laborator02.git

3. Să se încarce conținutul descărcat în cadrul depozitului 'Laborator02' de pe contul Github personal.

student@eim-lab:~$ cd Laborator02
student@eim-lab:~/Laborator02$ git remote add Laborator02_perfectstudent https://github.com/perfectstudent/Laborator02
student@eim-lab:~/Laborator02$ git push Laborator02_perfectstudent master

4. Să se încarce în mediul integrat de dezvoltare Android Studio proiectul ActivityLifecycleMonitor, folosind opțiunea Open an Existing Android Studio Project.

5. În clasa LifecycleMonitorActivity din pachetul ro.pub.cs.systems.eim.lab02.activitylifecyclemonitor.graphicuserinterface, să se suprascrie metodele care monitorizează ciclul de viață al unei activități; fiecare dintre acestea va trebui să apeleze metoda părinte și să notifice apelarea sa prin intermediul unui mesaj, având prioritatea DEBUG și eticheta activitylifecyclemonitor:

Log.d(Constants.TAG, "??? method was invoked");
 1. onRestart()
 2. onStart()
 3. onResume()
 4. onPause()
 5. onStop()
 6. onDestroy()

6. Să se creeze un filtru, denumit ActivityLifecycleMonitor, astfel încât LogCat să afișeze doar mesajele care au eticheta activitylifecycle, generate de aplicația ro.pub.systems.eim.lab02.activitylifecyclemonitor și au cel puțin prioritatea debug.

7. Să se modifice mesajul din metoda onCreate(), astfel încât să se indice dacă activitatea a mai fost lansată în execuție anterior sau nu (dacă există o stare a activității care trebuie restaurată).

8. Să se inspecteze mesajele care sunt generate la producerea următoarelor evenimente:

 1. se apasă butonul Home
 2. se apasă butonul Back
 3. se apasă butonul OK din cadrul aplicației (indiferent dacă datele de autentificare sunt corecte sau nu)
 4. se apasă butonul lista app
 5. se primește un apel telefonic
  a) pentru AVD, se poate folosi ADMEmulator Control
  b) pentru Genymotion se poate simula doar formarea unui număr de telefon
  student@eim-lab:/opt/android-sdk-linux/platform-tools$ adb devices
  List of devices attached 
  192.168.56.101:5555	device
  student@eim-lab:/opt/android-sdk-linux/platform-tools$ adb -s 192.168.56.101:5555 shell
  root@android:/ # am start -a android.intent.action.CALL tel:1122334455
  Starting: Intent { act=android.intent.action.CALL dat=tel:xxxxxxxxxx }
  1. se acceptă convorbirea
  2. se respinge convorbirea
 6. se rotește ecranul (nu trebuie blocată opțiunea Auto Rotate din configurațiile dispozitivului mobil)

Să se observe ce metode sunt apelate în momentul în care se revine în aplicație.

Pe baza mesajelor, să se completeze tabelul de mai jos, indicând ordinea în care s-au apelat metodele respective:

onCreate() onRestart() onStart() onResume() onPause() onStop() onDestroy()
1) buton Home 3 4 1 2
2) buton Back
3) buton OK din aplicație
4) buton lista app
5) apel telefonic
a) acceptare
b) respingere
6) rotire ecran

9. Să se dezactiveze opțiunea de salvare a stării.

În fișierul activity_lifecycle_monitor.xml, pentru fiecare dintre elementele grafice pentru care se dorește să se dezactiveze opțiunea de salvare a stării, se va completa proprietatea android:saveEnabled=“false”.

Să se observe care este comportamentul în privința informațiilor reținute în elementele grafice de tip EditText, respectiv CheckBox, în condițiile în care activitatea este distrusă (se apasă butonul Home, astfel încât să se apeleze metodele onPause() și onStop(), apoi se închide aplicația. Să se repornească aplicația din meniul dispozitivului mobil.

10. Să se implementeze metoda onSaveInstanceState(), astfel încât, în condițiile în care este bifat elementul grafic de tip CheckBox, să se salveze informațiile din interfața cu utilizatorul.

Se vor folosi metodele putString() și putBoolean() ale clasei Bundle.

Cheile sub care vor fi identificate valorile salvate sunt definite în interfața Constants din pachetul ro.pub.cs.systems.eim.lab02.activitylifecyclemonitor.general.

Verificarea faptului că un element grafic de tip CheckBox este bifat se face prin intermediul metodei isChecked().

Să se observe comportamentul aplicației în condițiile producerii evenimentului descris anterior.

11. Să se implementeze metoda onRestoreInstanceState() astfel încât să se restaureze starea elementelor grafice. Să se observe comportamentul aplicației în condițiile producerii evenimentului descris anterior.

Să se transfere comportamentul de restaurare a stării pe metoda onCreate() și să se identifice diferențele de implementare (Hint).

12. Să se încarce modificările realizate în cadrul depozitului 'Laborator02' de pe contul Github personal, folosind un mesaj sugestiv.

student@eim-lab:~/Laborator02$ git add labtasks/*
student@eim-lab:~/Laborator02$ git commit -m "implemented tasks for laboratory 02"
student@eim-lab:~/Laborator02$ git push Laborator02_perfectstudent master

Resurse Utile

eim/laboratoare/laborator02.txt · Last modified: 2022/03/14 09:32 by dan_valentin.bina
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0