Laborator 08: Structuri, vectori. Operatii pe șiruri

În acest laborator vom introduce noțiunea de structură din limbajul assembly și vom lucra cu operații specializate pe șiruri.

Structuri

Structurile sunt folosite pentru a grupa date care au tipuri diferite, dar care pot fi folosite împreună pentru a crea un tip compus.

În continuare vom trece prin pașii necesari pentru a folosi o structură: declararea, instanțierea și accesarea câmpurilor unei structuri.

Declararea unei structuri

În NASM, o structură se declară folosind construcția struc <nume structura>, urmată de o listă de câmpuri și încheiată cu endstruc.

Fiecare câmp al structurii este definit prin următoarele: o etichetă (folosită pentru a putea accesa membrii), specificatorul de tip și numărul de elemente.

Exemplu:

struc mystruct
  a:  resw 1  ; a va referi un singur element de dimensiune un cuvânt
  b:  resd 1  ; b va referi un singur element de dimensiune un dublu cuvânt
  c:  resb 1  ; c va referi un singur element de dimensiune un octet
  d:  resd 1  ; d va referi un singur element de dimensiune un dublu cuvânt
  e:  resb 6  ; e va referi 6 elemente de dimensiune un octet
endstruc

Aici sunt folosite pseudo-instrucțiunile NASM din familia res pentru a defini tipul de date și numărul de elemente pentru fiecare dintre câmpurile structurii. Pentru mai multe detalii despre sintaxa res urmați acest link: http://www.nasm.us/doc/nasmdoc3.html#section-3.2.2

Fiecare etichetă ce definește un câmp reprezintă offset-ul câmpului în cadrul structurii. De exemplu, b va avea valoarea 2, deoarece sunt 2 octeți de la începutul structurii până la câmpul b (primii 2 octeți sunt ocupați de cuvântul a).

Dacă doriți să folosiți același nume de câmp în două structuri diferite, trebuie să prefixați numele etichetei cu . (dot) astfel:

struc mystruct1
  .a:  resw	1
  .b:  resd	1
endstruc
 
struc mystruct2
  .a:  resd	16
  .b:  resw	1
endstruc

Folosiți contrucția mystruct2.b pentru aflarea valorii offset-ului lui 'b' din cadrul structurii mystruct2.

Instanțierea unei structuri

O primă variantă pentru a avea o structură în memorie este de a declara-o static în secțiunea .data. Sintaxa folosește macro-urile NASM istruc și iend și keyword-ul at.

În exemplul următor este prezentată instanțierea statică a structurii declarate mai sus, unde struct_var este adresa din memorie de unde încep datele.

struct_var:
  istruc mystruct
    at a, dw    -1
    at b, dd    0x12345678
    at c, db    ' '
    at d, dd    23
    at e, db    'Gary', 0
  iend

În cazul în care definiți câmpurile structurii folosind . (dot), instanțierea structurii se face în felul următor:

struct_var:
  istruc mystruct
    at mystruct.a, dw    -1
    at mystruct.b, dd    0x12345678
    at mystruct.c, db    ' '
    at mystruct.d, dd    23
    at mystruct.e, db    'Gary', 0
  iend

Pentru a nu inițializa valorile membrilor greșit, va trebui să aveți grijă ca pentru fiecare câmp, tipul de date din instanțiere să corespundă tipului din declarare.

Accesarea valorilor dintr-o structură

Pentru a accesa și/sau modifica un anumit membru al structurii instanțiate trebuie să îi cunoaștem adresa. Această adresă se poate obține calculând suma dintre adresa de început a structurii și offset-ul din cadrul structurii al membrului dorit .

Următoarea secvență de cod prezintă punerea unei valori în câmpul b al structurii și, ulterior, afișarea valorii acestui câmp.

  mov eax, 12345
  mov dword [struct + b], eax ; adresa câmpului b este adresa de bază a structurii instanțiate static + offset-ul câmpului (dat de eticheta 'b')
 
  mov ebx, dword [struct + b] ; punerea valorii din câmpul b în registrul ebx pentru afișare
  PRINTF32 `%d\n\x0`, ebx 

Vectori

Putem considera un vector ca o înșiruire de elemente de același tip, plasate contiguu în memorie. Ați observat ceva similar în laboratoarele trecute când declaram static șiruri de caractere în secțiunea .data.

Declararea unui vector

În general, datele statice declarate pot fi inițializate sau neinițializate. Diferențierea se face atât prin faptul că la datele inițializate oferim o valoare inițială, dar și prin sintaxa NASM folosită.

De exemplu, pentru a declara un vector de 100 de cuvinte inițializate cu valoarea 42, vom folosi construcția:

section .data
  myVect:  times 100  dw 42

Pe de altă parte, dacă dorim declararea unui vector de 20 de elemente dublu cuvinte neinițializate, folosim instrucțiuni din familia res astfel:

section .bss
  myVect:  resd 20

Instrucțiuni de operare pe șiruri

Deoarece operațiile pe vectori sunt des întâlnite în programe, au fost implementate instrucțiuni speciale care facilitează: transferul de date între doi vectori, compararea a doi vectori, găsirea unui element într-un vector, parcurgerea unui vector etc.

O instrucțiune pe vectori poate avea un operand sursă, unul destinație, sau pe amândoi. Convențional, șirul sursă se află poziționat în segmentul DS, iar șirul destinație în ES. Mai mult, registrul SI este utilizat ca offset pentru adresa elementului curent din șirul sursă, iar DI este offset pentru șirul destinație. În programele voastre, gruparea DS:SI se referă la registrul esi, iar gruparea ES:DI la registrul edi.

Deși fiecare dintre aceste instrucțiuni care vor fi prezentate în continuare pot fi folosite independent, există o construcție specială pentru a crea bucle, prin prefixarea instrucțiunii de operare pe șiruri cu una dintre următoarele mnemonici:

 • rep - repeat while (ecx != 0)
 • repe/repz - repeat while (»equal« and ecx !=0) (ex: repetă până găsim un element diferit în vector)
 • repne/repnz - repeat while (»not equal« and ecx !=0) (ex: repetă până găsim un element comun în vector)

Utilizarea unuia dintre aceste prefixe are ca efect repetarea instrucțiunii prin hardware, fapt care duce la o îmbunătățire a performanței (și chiar a memoriei, datorită eliminării surplusului de instrucțiuni ca jmp și cmp). Aceste bucle se numesc și bucle hardware.

Pe lângă registrele ESI și EDI, instrucțiunile din familia rep mai folosesc următoarele resurse:

 • registrul ecx
 • flag-ul Zero (ZF) - prin care se verifică condiția de egalitate/inegalitate, în cazul instrucțiunilor repz și repnz
 • flag-ul Direction (DF) - prin care se specifică dacă registrele ESI și EDI se incrementează (DF = 0) sau se decrementează (DF = 1) după fiecare instrucțiune de operare pe șiruri.

Valoarea direction flag-ului se poate seta folosind instrucțiunile următoare:

 • cld - Clear Direction Flag - va seta DF = 0
 • std - Set Direction Flag - va seta DF = 1

În continuare vor fi prezentate în detaliu instrucțiunile folosite pentru lucrul cu vectori.

MOVS (Move data from string to string)

Se transferă un element (octet/cuvânt/dublu cuvânt) de la sursă (DS:SI) la destinație (ES:DI) și se actualizează ESI și EDI pentru a face referire la următorul element din șir.

Utilizată împreună cu prefixul rep, realizează un transfer de bloc memorie-memorie.

Pentru că asamblorul nu poate infera tipul șirului, trebuie specificat în mod explicit tipul operației: pe byte, word sau double word. Astfel, prototipurile posibile pentru această instrucțiune sunt:

  movsb, movsw, movsd

CMPS (Compare strings)

Instrucțiunea realizează comparația dintre valoarea aflată la ESI și cea aflată la EDI în această ordine și actualizează în mod corespunzător registrul de indicatori.

Împreună cu prefixul repe/repz, instrucțiunea determină prima pereche de elemente diferite din cele două șiruri.

Formele in care poate apărea această instrucțiune sunt similare cu instrucțiunea movs:

  cmpsb, cmpsw, cmpsd

SCAS (Scan string)

Această instrucțiune realizează o comparație între elementul curent al sirului destinație (ES:DI) și acumulator (AL/AX/EAX), și actualizează flag-urile. Apoi actualizează registrul ES:DI.

Mnemonici posibile:

  scasb, scasw, scasd

De exemplu, dacă vrem să căutăm prima apariție a caracterului 'a' în șirul string vom folosi o construcție de forma:

  cld       ; setăm DF = 0
  mov al, 'a'   ; char-ul pe care vrem să îl căutăm
  mov edi, string ; zona de memorie în care căutăm
  repne scasb   ; parcurgem cu edi șirul cât timp caracterul la care pointează șirul este diferit de al
 
  ; edi acum pointează la următorul caracter după primul caracter 'a'
  sub edi, string ; aflăm diferența dintre apariția char-ului 'a' și începutul șirului
  dec edi
  PRINTF32 `%u\x0`, edi

LODS (Load from string)

Instrucțiunea transferă elementul situat la adresa DS:SI în acumulator (AL/AX/EAX), și actualizează SI.

Nu are sens ca această instructiune să fie însoțită de prefixul de repetare, deoarece în acumulator ar rămâne numai ultimul element transferat. Din acest motiv, instrucțiunea se folosește numai în bucle soft.

  lodsb, lodsw, lodsd

STOS (Store to string)

Instrucțiunea transferă un element din acumulator (AL/AX/EAX) în șirul destinație (adresat de ES:DI), actualizând DI pentru a indica la următorul element. Dacă e folosit împreună cu prefixul de repetare, putem inițializa un șir cu o constantă.

  stosb, stosw, stosd

Forma cu parametri

Instrucțiunile stos, lods, cmps, movs, scas au și o scriere cu parametri conform setului de instrucțiuni x86 sub forma:

  movs <sir_dest>, <sir_src>
  cmps <sir_dest>, <sir_src>
  scas <sir_dest>
  lods <sir_src>
  stos <sir_dest>

Această scriere poate accepta ca parametru de sursa doar DS:(E)SI și ca parametru de destinație doar ES:(E)DI, deci sursa și destinația vor fi mereu ESI respectiv EDI. Scrierea echivalentă pentru un stosb ar fi stos byte[es:edi]. Această sintaxa deși documentată în ISA-ul de x86, nu este suportată de nasm.

Vectori de structuri

Adesea vom avea nevoie de vectori care să conțină elemente de dimensiuni mai mari decât cea a unui cuvânt dublu. Pentru a obține acest lucru vom combina cele două concepte prezentate anterior și vom folosi vectori de structuri. Bineînțeles, instrucțiunile de operare pe șiruri nu vor funcționa, deci vom fi nevoiți să ne întoarcem la metoda clasică de accesare a elementelor: cea prin adresarea explicită a memoriei.

Pentru exemplul din această secțiune, creăm o structură ce reprezintă un punct într-un spațiu 2D.

struc point
  .x:  resd 1
  .y:  resd 1
endstruc

Declararea unui vector de structuri

Deoarece NASM nu suportă niciun mecanism pentru a declara explicit un vector de structuri, va trebui să declarăm efectiv o zonă de date în care să încapă vectorul nostru.

Considerând că ne dorim un vector zeroizat de 100 de elemente de tipul structurii point (care este de dimensiune 8 octeți), trebuie să alocăm 100 * 8 (= 800) octeți.

Obținem:

section .data
  pointArray:  times 800  db 0

În plus, NASM oferă o alternativă la calculul “de mână” al dimensiunii unei structuri, generând automat macro-ul <nume structura>_size. Astfel, exemplul anterior poate deveni:

section .data
  pointArray:  times point_size * 100  db 0

Dacă ne dorim să declarăm un vector de structuri neinițializat putem folosi:

section .bss
  pointArray:  resb point_size * 100

Parcurgerea unui vector de structuri

Cum am mai spus, pentru accesarea câmpului unui element dintr-un vector trebuie să folosim adresarea normală (în particular adresarea “based-indexed with scale”). Formula pentru aflarea adresei elementului este baza_vector + i * dimensiune_struct.

Presupunând că avem în registrul ebx adresa de început a vectorului și în eax indicele elementului pe care dorim să îl accesăm, exemplul următor prezintă afișarea valorii câmpului y a acestui element.

  mov ebx, pointArray             ; mutăm în ebx adresa de început a șirului
  mov eax, 13                 ; să zicem că vrem al 13-lea element
  mov edx, [ebx + point_size * eax + point.y] ; se calculează adresa câmpului dorit între []
                        ; și apoi se transferă valoarea de la acea adresă
                        ; în registrul edx
 
  PRINTF32 `%u\n\x0`, edx

Parcurgem vectorul, având la fiecare iterație indicele curent în registrul eax. Putem să afișăm valorile din ambele câmpuri ale fiecărui element din vector cu următorul program:

struc  point
	.x: resd 1
	.y: resd 1
endstruc
 
section .data
  pointArray: times point_size * 100 db 0
 
section .text
  global CMAIN
 
CMAIN:                 
  push ebp
  mov ebp, esp
 
  xor edx, edx
  xor eax, eax
label:
  mov edx, [pointArray + point_size * eax + point.x] ; accesăm membrul x
  PRINTF32 `%u\n\x0`, edx
 
  mov edx, [pointArray + point_size * eax + point.y] ; accesăm membrul y
  PRINTF32 `%u\n\x0`, edx
 
  inc eax ; incrementarea indicelui de iterare 
  cmp eax, 100
  jl label
 
  leave
  ret

Exerciții

În cadrul laboratoarelor vom folosi repository-ul de git al materiei IOCLA - https://github.com/systems-cs-pub-ro/iocla. Repository-ul este clonat pe desktop-ul mașinii virtuale. Pentru a îl actualiza, folosiți comanda git pull origin master din interiorul directorului în care se află repository-ul (~/Desktop/iocla). Recomandarea este să îl actualizați cât mai frecvent, înainte să începeți lucrul, pentru a vă asigura că aveți versiunea cea mai recentă.Dacă doriți să descărcați repository-ul în altă locație, folosiți comanda git clone https://github.com/systems-cs-pub-ro/iocla ${target}.Pentru mai multe informații despre folosirea utilitarului git, urmați ghidul de la Git Immersion.

0. Recapitulare: Fibonacci sum

Pornind de la fișierul fibo_sum.asm, implementați un program care calculează suma primelor N numere din șirul fibonacci utilizând instrucțiunea loop. Suma primelor 9 este 54.

Puteți să investigați secțiunea Instrucțiuni de transfer de date din laboratorul 4.

1. Memset

Pornind de la fișierul memset.asm, implementați un program care initializeaza primii n bytes ai unui sir cu un caracter specificat in zona .data. Folosiți instrucțiunea stosb pentru a realiza stocarea caracterului în șir.

Output-ul programului după o rezolvare corectă este:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaximus, dictum nunc in, ultricies dui

Urmariti comentariile marcate cu TODO.

2. Strlen

Pornind de la fișierul 2-3-strings/strings.asm, implementati calcularea lungimii unui sir astfel încât la rularea programului să se afișeze:

strlen:
27

În implementare trebuie să folosiți instrucțiunea scasb pentru a compara fiecare caracter cu terminatorul de șir.

Urmariti comentariile marcate cu TODO1.

3. Numărul de apariții ale unui caracter într-un șir

Completați programul de mai sus adaugand implementarea functionalitatii de a calcula numarul de aparitii al unui caracter intr-un sir.

Folosiți instrucțiunea scasb setând mai întâi ecx la lungimea șirului astfel încât repne să se opreasca atunci când ecx = 0 și ZF = 1.

Urmariti comentariile marcate cu TODO2.

4. Tutorial: Afișarea conținutului unei structuri

În programul print_structure.asm sunt afișate câmpurile unei structuri.

Urmăriți codul, observați construcțiile și modurile de adresare a memoriei. Rulați codul.

Treceți la următorul pas doar după ce ați înțeles foarte bine ce face codul. Vă va fi greu să faceți următorul exercițiu dacă aveți dificultăți în înțelegerea exercițiului curent.

5. Modificarea unei structuri

Scrieți cod în cadrul funcției main astfel încât să modificați câmpurile structurii sample_student pentru ca

 • anul nașterii să fie 1993
 • vârsta să fie 22
 • grupa să fie 323CA

Nu modificați ce se afișează, modificați codul structurii. Nu vă atingeți de codul de afișare, acel cod trebuie să rămână același. Trebuie să adăugați la începutul funcției main, în locul marcat cu TODO codul pentru modificarea structurii.

Trebuie să modificați conținutul structurii din cod, adică trebuie să scrieți în zona de memorie aferentă câmpului din structură. Nu modificați structura din secțiunea .data, este vorba să folosiți cod pentru a modifca structura.

Pentru modificarea grupei, va trebui să schimbați al treilea octet/caracter al câmpului group (adică octetul/caracterul cu indexul 2).

6. Prelucrarea unei structuri

Actualizați programul process-structure.asm, astfel încât câmpul id să fie inițializat la primele 3 litere din prenume, urmate de primele trei litere din nume, urmate de semnul - (minus) și urmate de numele grupei. Adică pentru intrarea definită în fișier, afișarea va însemna mesajul AndVoi-321CA.

Folosiți construcția rep movsb pentru a completa câmpul id cu secvențele de subșiruri din prenume, nume și grupă.

Șirul referit de câmpul id trebuie să fie NULL-terminat. Pentru aceasta va trebui să scrieți NULL-terminatorul (adică 0 sau caracterul '\0' pe ultima poziție a șirului.

Pentru a scrie un caracter pe o poziție a șirului (de exemplu caracterul - sau NULL-terminatorul) folosiți o construcție de forma

  mov byte [sample_student + id + <index>], <character>

unde <index> este index-ul unde vrem să scriem în cadrul șirului, iar <character> este caracterul pe ca vrem să îl scriem.

7. Bonus: Căutarea unui subșir într-un șir

Găsiți toate aparițiile subșirului substring în șirul source_text din fișierul find_substring.asm.

Afișați rezultatele sub forma:

 Substring found at index: <N> 

Compararea a două șiruri se face cel mai ușor cu instrucțiunea cmps.

iocla/laboratoare/laborator-08.txt · Last modified: 2020/10/15 16:49 by marian.burcea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0