Laborator 07: Structuri, vectori. Recapitulare

În acest laborator vom introduce noțiunea de structură din limbajul assembly, vom lucra cu operații specializate pe șiruri și vom recapitula noțiunile deja învățate despre apeluri de funcții.

Structuri

Structurile sunt folosite pentru a grupa date care au tipuri diferite, dar care pot fi folosite împreună pentru a crea un tip compus.

În continuare vom trece prin pașii necesari pentru a folosi o structură: declararea, instanțierea și accesarea câmpurilor unei structuri.

Declararea unei structuri

În NASM, o structură se declară folosind construcția struc <nume structura>, urmată de o listă de câmpuri și încheiată cu endstruc.

Fiecare câmp al structurii este definit prin următoarele: o etichetă (folosită pentru a putea accesa membrii), specificatorul de tip și numărul de elemente.

Exemplu:

struc mystruct
  a:  resw 1  ; a va referi un singur element de dimensiune un cuvânt
  b:  resd 1  ; b va referi un singur element de dimensiune un dublu cuvânt
  c:  resb 1  ; c va referi un singur element de dimensiune un octet
  d:  resd 1  ; d va referi un singur element de dimensiune un dublu cuvânt
  e:  resb 6  ; e va referi 6 elemente de dimensiune un octet
endstruc

Aici sunt folosite pseudo-instrucțiunile NASM din familia res pentru a defini tipul de date și numărul de elemente pentru fiecare dintre câmpurile structurii. Pentru mai multe detalii despre sintaxa res urmați acest link: http://www.nasm.us/doc/nasmdoc3.html#section-3.2.2

Fiecare etichetă ce definește un câmp reprezintă offset-ul câmpului în cadrul structurii. De exemplu, b va avea valoarea 2, deoarece sunt 2 octeți de la începutul structurii până la câmpul b (primii 2 octeți sunt ocupați de cuvântul a).

Dacă doriți să folosiți același nume de câmp în două structuri diferite, trebuie să prefixați numele etichetei cu . (dot) astfel:

struc mystruct1
  .a:  resw	1
  .b:  resd	1
endstruc
 
struc mystruct2
  .a:  resd	16
  .b:  resw	1
endstruc

Folosiți contrucția mystruct2.b pentru aflarea valorii offset-ului lui 'b' din cadrul structurii mystruct2.

Instanțierea unei structuri

O primă variantă pentru a avea o structură în memorie este de a declara-o static în secțiunea .data. Sintaxa folosește macro-urile NASM istruc și iend și keyword-ul at.

În exemplul următor este prezentată instanțierea statică a structurii declarate mai sus, unde struct_var este adresa din memorie de unde încep datele.

struct_var:
  istruc mystruct
    at a, dw    -1
    at b, dd    0x12345678
    at c, db    ' '
    at d, dd    23
    at e, db    'Gary', 0
  iend

Pentru a nu inițializa valorile membrilor greșit, va trebui să aveți grijă ca pentru fiecare câmp, tipul de date din instanțiere să corespundă tipului din declarare.

Alocarea dinamică a unei structuri

Pentru a aloca dinamic o structură vom folosi un apel al funcției malloc. Va trebui să cunoaștem dinainte dimensiunea structurii. În cazul exemplului nostru, o instanțiere a structurii are 17 octeți.

În primul rând vom avea în secțiunea .data dimensiunea structurii și pointer-ul care va fi setat la valoarea pe care o va întoarce malloc.

section .data
  struct_size:  dd 17
  struct_ptr:  dd 0

La un moment dat, în secțiunea .text vom avea apelul malloc(17) care va aloca memorie de pe heap și va întoarce adresa de început a zonei alocate.

  mov eax, [struct_size]    ; pregătim apelul funcției malloc
  push eax
  call malloc
  mov dword [struct_ptr], eax ; salvăm adresa întoarsă de malloc
  add esp, 4

Accesarea valorilor dintr-o structură

Pentru a accesa și/sau modifica un anumit membru al structurii instanțiate trebuie să îi cunoaștem adresa. Această adresă se poate obține calculând suma dintre adresa de început a structurii și offset-ul din cadrul structurii al membrului dorit .

Următoarea secvență de cod prezintă punerea unei valori în câmpul b al structurii și, ulterior, afișarea valorii acestui câmp.

  mov eax, 12345
  mov dword [struct + b], eax ; adresa câmpului b este adresa de bază a structurii instanțiate static + offset-ul câmpului (dat de eticheta 'b')
 
  mov ebx, dword [struct + b] ; punerea valorii din câmpul b în registrul ebx pentru afișare
  PRINT_DEC 4, ebx
  NEWLINE

Vectori

Putem considera un vector ca o înșiruire de elemente de același tip, plasate contiguu în memorie. Ați observat ceva similar în laboratoarele trecute când declaram static șiruri de caractere în secțiunea .data.

Declararea unui vector

În general, datele statice declarate pot fi inițializate sau neinițializate. Diferențierea se face atât prin faptul că la datele inițializate oferim o valoare inițială, dar și prin sintaxa NASM folosită.

De exemplu, pentru a declara un vector de 100 de cuvinte inițializate cu valoarea 42, vom folosi construcția:

section .data
  myVect:  times 100  dw 42

Pe de altă parte, dacă dorim declararea unui vector de 20 de elemente dublu cuvinte neinițializate, folosim instrucțiuni din familia res astfel:

section .bss
  myVect:  resd 20

Instrucțiuni de operare pe șiruri

Deoarece operațiile pe vectori sunt des întâlnite în programe, au fost implementate instrucțiuni speciale care facilitează: transferul de date între doi vectori, compararea a doi vectori, găsirea unui element într-un vector, parcurgerea unui vector etc.

O instrucțiune pe vectori poate avea un operand sursă, unul destinație, sau pe amândoi. Convențional, șirul sursă se află poziționat în segmentul DS, iar șirul destinație în ES. Mai mult, registrul SI este utilizat ca offset pentru adresa elementului curent din șirul sursă, iar DI este offset pentru șirul destinație. În programele voastre, gruparea DS:SI se referă la registrul esi, iar gruparea ES:DI la registrul edi.

Deși fiecare dintre aceste instrucțiuni care vor fi prezentate în continuare pot fi folosite independent, există o construcție specială pentru a crea bucle, prin prefixarea instrucțiunii de operare pe șiruri cu una dintre următoarele mnemonici:

 • rep - repetă cât timp ECX != 0
 • repe/repz - repeat while »equal« (ex: repetă până găsim un element diferit în vector)
 • repne/repnz - repeat while »not equal« (ex: repetă până găsim un element comun în vector)

Utilizarea unuia dintre aceste prefixe are ca efect repetarea instrucțiunii prin hardware, fapt care duce la o îmbunătățire a performanței (și chiar a memoriei, datorită eliminării surplusului de instrucțiuni ca jmp și cmp). Aceste bucle se numesc și bucle hardware.

Pe lângă registrele ESI și EDI, instrucțiunile din familia rep mai folosesc următoarele resurse:

 • registrul ECX
 • flag-ul Zero (ZF) - prin care se verifică condiția de egalitate/inegalitate, în cazul instrucțiunilor repz și repnz
 • flag-ul Direction (DF) - prin care se specifică dacă registrele ESI și EDI se incrementează (DF = 0) sau de decrementează (DF = 1) după fiecare instrucțiune de operare pe șiruri.

Valoarea direction flag-ului se poate seta folosind instrucțiunile următoare:

 • cld - Clear Direction Flag - va seta DF = 0
 • std - Set Direction Flag - va seta DF = 1

În continuare vor fi prezentate în detaliu instrucțiunile folosite pentru lucrul cu vectori.

MOVS (Move data from string to string)

Se transferă un element (octet/cuvânt/dublu cuvânt) de la sursă (DS:SI) la destinație (ES:DI) și se actualizează ESI și EDI pentru a face referire la următorul element din șir.

Utilizată împreună cu prefixul rep, realizează un transfer de bloc memorie-memorie.

Dacă instructiunea conține numele operanzilor, asamblorul poate infera tipul șirului; dacă nu, trebuie specificat în mod explicit tipul operației: pe byte, word sau double word. Astfel, prototipurile posibile pentru această instrucțiune sunt:

  movs <sir_dest>, <sir_src>
  movsb, movsw, movsd

CMPS (Compare strings)

Instrucțiunea realizează comparația dintre valoarea aflată la EDI și cea aflată la ESI (în această ordine, deci invers față de un CMP normal), și actualizează în mod corespunzător registrul de indicatori.

Împreună cu prefixul repe/repz, instrucțiunea determină prima pereche de elemente diferite din cele doua șiruri.

Formele in care poate apărea această instrucțiune sunt similare cu instrucțiunea movs:

  cmps <sir_dest>, <sir_src>
  cmpsb, cmpsw, cmpsd

SCAS (Scan string)

Această instrucțiune realizează o comparație între elementul curent al sirului destinație (ES:DI) și acumulator (AL/AX/EAX), și actualizează flag-urile. Apoi actualizează registrul ES:DI.

Mnemonici posibile:

  scas <sir_dest>
  scasb, scasw, scasd

De exemplu, dacă vrem să căutăm prima apariție a caracterului 'a' în șirul string vom folosi o construcție de forma:

  cld       ; setăm DF = 0
  mov al, 'e'   ; char-ul pe care vrem să îl căutăm
  mov edi, string ; zona de memorie în care căutăm
  repne scasb   ; parcurgem cu edi șirul până cănd caracterul la care pointează șirul este diferit de al
 
  ; edi acum pointează la următorul caracter după primul caracter 'a'
  sub edi, string ; aflăm diferența dintre apariția char-ului 'a' și începutul șirului
  dec edi
  PRINT_UDEC 4, edi

LODS (Load from string)

Instrucțiunea transferă elementul situat la adresa DS:SI în acumulator (AL/AX/EAX), și actualizează SI.

Nu are sens ca această instructiune să fie însoțită de prefixul de repetare, deoarece în acumulator ar rămâne numai ultimul element transferat. Din acest motiv, instrucțiunea se folosește numai în bucle soft.

  lods <sir_src>
  lodsb, lodsw, lodsd

STOS (Store to string)

Instrucțiunea transferă un element din acumulator (AL/AX/EAX) în șirul destinație (adresat de ES:DI), actualizând DI pentru a indica la urmatorul element. Dacă e folosit împreună cu prefixul de repetare, putem inițializa un șir cu o constantă.

  stos <sir_dest>
  stosb, stosw, stosd

Vectori de structuri

Adesea vom avea nevoie de vectori care să conțină elemente de dimensiuni mai mari decât cea a unui cuvânt dublu. Pentru a obține acest lucru vom combina cele două concepte prezentate anterior și vom folosi vectori de structuri. Bineînțeles, instrucțiunile de operare pe șiruri nu vor funcționa, deci vom fi nevoiți să ne întoarcem la metoda clasică de accesare a elementelor: cea prin adresarea explicită a memoriei.

Pentru exemplul din această secțiune, creăm o structură ce reprezintă un punct într-un spațiu 2D.

struc point
  .x:  resd 1
  .y:  resd 1
endstruc

Declararea unui vector de structuri

Deoarece NASM nu suportă niciun mecanism pentru a declara explicit un vector de structuri, va trebui să declarăm efectiv o zonă de date în care să încapă vectorul nostru.

Considerând că ne dorim un vector zeroizat de 100 de elemente de tipul structurii point (care este de dimensiune 8 octeți), trebuie să alocăm 100 * 8 (= 800) octeți.

Obținem:

section .data
  pointArray:  times 800  db 0

În plus, NASM oferă o alternativă la calculul “de mână” al dimensiunii unei structuri, generând automat macro-ul <nume structura>_size. Astfel, exemplul anterior poate deveni:

section .data
  pointArray:  times point_size * 100  db 0

Parcurgerea unui vector de structuri

Cum am mai spus, pentru accesarea câmpului unui element dintr-un vector trebuie să folosim adresarea normală (în particular adresarea “based-indexed with scale”). Formula pentru aflarea adresei elementului este baza_vector + i * dimensiune_struct.

Presupunând că avem în registrul ebx adresa de început a vectorului și în eax indicele elementului pe care dorim să îl accesăm, exemplul următor prezintă afișarea valorii câmpului y a acestui element.

  mov ebx, pointArray             ; mutăm în ebx adresa de început a șirului
  mov eax, 13                 ; să zicem că vrem al 13-lea element
  mov edx, [ebx + point_size * eax + point.y] ; calcularea adresei câmpului dorit
 
  PRINT_UDEC 4, edx
  NEWLINE

Parcurgem vectorul, având la fiecare iterație indicele curent în registrul eax. Putem să afișăm valorile din ambele câmpuri ale fiecărui element din vector cu următorul program:

%include "io.inc"
 
struc  point
	.x: resd 1
	.y: resd 1
endstruc
 
section .data
  pointArray: times point_size * 100 db 0
 
section .text
  global CMAIN
 
CMAIN:                 
  push ebp
  mov ebp, esp
 
  xor edx, edx
  xor eax, eax
label:
  mov edx, [pointArray + point_size * eax + point.x] ; accesăm membrul x
  PRINT_UDEC 4, edx
  PRINT_CHAR ','
 
  mov edx, [pointArray + point_size * eax + point.y] ; accesăm membrul y
  PRINT_UDEC 4, edx
  NEWLINE
 
  inc eax ; incrementarea indicelui de iterare 
  cmp eax, 100
  jl label
 
  leave
  ret

Exerciții

În cadrul exercițiilor vom folosi arhiva de laborator.

[1p] 1. Memset

Pornind de la fișierul memset.asm, implementați funcția memset cu prototipul:

void *memset(void *s, int c, size_t n);

Funcția inițializează n bytes pornind de la adresa s cu caracterul primit ca și parametru prin c. Folosiți instrucțiunea stosb pentru a realiza stocarea caracterului în șir.

Output-ul programului după o rezolvare corectă este:

String after memset:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaximus, dictum nunc in, ultricies dui

[2p] 2. Strlen

Completați fișierul strings.asm cu implementarea funcției strlen astfel încât la rularea programului să se afișeze:

strlen(Lorem ipsum dolor sit amet.) = 27

În implementarea funcției trebuie să folosiți instrucțiunea scasb pentru a compara fiecare caracter cu terminatorul de șir.

Funcția strlen are următorul prototip (man strlen):

size_t strlen(const char *s);

Nu aveți voie să folosiți direct simbolul string ci orice accesare a șirului se va face prin intermediul parametrului care se află la adresa EBP + 8.

[2p] 3. Numărul de apariții ale unui caracter într-un șir

Completați programul de mai sus cu implementarea funcției occurences care returnează numărul de apariții ale unui caracter într-un șir dat ca parametru.

Folosiți instrucțiunea scasb setând mai întâi ecx la lungimea șirului astfel încât repne să se opreasca atunci când ecx = 0 și ZF = 1.

Prototipul funcției este următorul:

int occurences(const char *string, int length, char c);
 • string - șirul în care se caută caracterul
 • length - lungimea șirului string
 • c - caracterul ce trebuie căutat

[0.5p] 4. Tutorial: Afișare a conținutului unei structuri

În programul print_structure.asm sunt afișate câmpurile unei structuri.

Urmăriți codul, observați construcțiile și modurile de adresare a memoriei. Rulați codul.

Treceți la următorul pas doar după ce ați înțeles foarte bine ce face codul. Vă va fi greu să faceți următorul exercițiu dacă aveți dificultăți în înțelegerea exercițiului curent.

[1p] 5. Modificare a unei structuri

Scrieți cod în cadrul funcției main astfel încât să modificați câmpurile structurii sample_student pentru ca

 • anul nașterii să fie 1993
 • vârsta să fie 22
 • grupa să fie 323CA

Nu modificați ce se afișează, modificați codul structurii. Nu vă atingeți de codul de afișare, acel cod trebuie să rămână același. Trebuie să adăugați la începutul funcției main, în locul marcat cu TODO codul pentru modificarea structurii.

Trebuie să modificați conținutul structurii din cod, adică trebuie să scrieți în zona de memorie aferentă câmpului din structură. Nu modificați structura din secțiunea .data, este vorba să folosiți cod pentru a modifca structura.

Pentru modificarea grupei, va trebui să schimbați al treilea octet/caracter al câmpului group (adică octetul/caracterul cu indexul 2).

[0.5p] 6. Tutorial: Alocare a unei structuri pe stivă

În programul on_stack_structure.asm se alocă o structură ca o variabilă locală funcției main: se face loc pe stivă folosind sub esp, 100 și apoi se inițializează câmpuri din structură și se afișează. Urmăriți codul, observați construcțiile și modul de adresare a memoriei.

[1p] 7. Alocare a câmpurilor unei structuri pe stivă

Actualizați programul de mai sus pentru a completa și celelalte câmpuri așa cum este indicat în comentariul marcat cu TODO.

Folosiți construcția rep movsb pentru a completa câmpurile de tip string (array de bytes), adică name și surname. Lungimea șirului (plasată în registrul ecx) trebuie să includă și terminatorul de șir (NUL-terminatorul: valoarea 0, sau caracterul '\0').

Pentru celelalte câmpuri (age, birth_year, gender) folosiți valori întregi.

Pentru câmpul gender folosiți valoarea 1 sau 2 (octet).

[2p] 8. Prelucrare a unei structuri

Actualizați programul process-structure.asm, completând funcția fill_id, astfel încât câmpul id să fie inițializat la primele 3 litere din prenume, urmate de primele trei litere din nume, urmate de semnul - (minus) și urmate de numele grupei. Adică pentru intrarea definită în fișier, afișarea va însemna mesajul AndVoi-323CA.

Prototipul funcției fill_id fiind cel de mai jos, la adresa EBP + 8 se va afla adresa structurii căreia trebuie să îi actualizați câmpul id:

 void fill_id(struct *stud_struct student);

Folosiți construcția rep movsb pentru a completa câmpul id cu secvențele de subșiruri din prenume, nume și grupă.

Șirul referit de câmpul id trebuie să fie NUL-terminat. Pentru aceasta va trebui să scrieți NUL-terminatorul (adică 0 sau caracterul '\0' pe ultima poziție a șirului.

Pentru a scrie un caracter pe o poziție a șirului (de exemplu caracterul - sau NUL-terminatorul) folosiți o construcție de forma

  mov byte [sample_student + id + <index>], <character>

unde <index> este index-ul unde vrem să scriem în cadrul șirului, iar <character> este caracterul pe ca vrem să îl scriem.

[1p] 9. Bonus: Căutarea unui subșir într-un șir

Găsiți toate aparițiile subșirului substring în șirul source_text din fișierul find_substring.asm.

Afișați rezultatele sub forma:

 Substring found at index: <N> 

Compararea a două șiruri se face cel mai ușor cu instrucțiunea cmps.

[2p] 10. Bonus: Alocare și populare unui vector de structuri pe stivă

În programul structure_array.asm este definită o variabilă students similară unui vector de structuri. În cadrul programului se face inițializarea și afișarea acestui vector de structuri, folosindu-se șirul vid (primul caracter este 0) în cadrul câmpurilor de tip șir.

Actualizați programul de mai sus astfel încât vectorul de structuri să nu mai fie o variabilă globală neinițilizată (în .bss) ci să fie alocat pe stivă.

Construcția legată de .bss e recomandat să o ștergeți complet ca să nu vă încurce.

Ca să alocați vectorul de structuri pe stivă, folosiți o construcție de forma:

  sub esp, <size>

unde <size> este dimensiunea spațiului pe care trebuie să îl faceți pe stivă. Folosiți valoarea 2000 pentru dimensiunea spațiului (exact rezultatul STRUCT_STUDENTS*NUM_STUDENTS).

Pentru a referi începutul spațiului alocat folosiți expresia ebp - 2000. De la adresa indicată de ebp - 2000 începe vectorul de structuri.

Folosiți variabila ebx pentru a referi începutul spațiului alocat (adresa acelui spațiu). Folosiți o construcție de forma

  lea ebx, [ebp-2000]

Va trebui să folosiți construcția de mai sus pe parcursul programului în locul vechii construcții

  mov ebx, students

[2p] 11. Bonus: Listă simplu înlănțuită

În fișierul linked_list.asm este definită structura list_elem, reprezentând un element dintr-o listă simplu înlănțuită. Câmpul value trebuie să conțină valoarea din listă, iar câmpul next, adresa următorului element. Pornind de la scheletul de cod, creați și afișați o listă care să conțină elementele vectorului source_array.

Folosiți exemplul de alocare dinamică din schelet. Adresa întoarsă de maloc se va afla in eax. Dacă folosiți regiștrii eax, ecx și edx, va fi nevoie să îi salvați pe stivă, deoarece valorile acestora se pot schimba în urma apelului de funcție. De exemplu, pentru a-l salva pe edx:

  push edx          ; stocăm edx pe stivă
  mov eax, list_elem_size
  push eax
  call malloc
  add esp, 4
  pop edx           ; restaurăm valoarea lui edx

iocla/laboratoare/laborator-07.txt · Last modified: 2017/11/12 09:06 by constantin.ghioc
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0